Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Dokumentace požární ochrany

Hello 0

Povinnosti zpracování dokumentace požární ochrany pro podnikatele jsou stanoveny zákonem o požární ochraně (č. 133/1985 Sb.) a vyhláškou o požární prevenci (č. 246/2001 Sb.). Vyhláška také stanovuje, jakým způsobem má být dokumentace vedena.

Dokumentace na základe začelenění do kategorie činností

Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do třech kategorií:

 • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
 • se zvýšeným požárním nebezpečím,
 • s vysokým požárním nebezpečím.

Za provozované činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí se považují činnosti, které nejsou uvedené v části činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím ani činnosti s vysokým požárním nebezpečím.

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím

Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím se považují činnosti:

 • při nichž se vyskytují v jednom prostoru nebo požárním úseku látky a směsi klasifikované jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu EU, pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 1 000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu,
 • při nichž se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících, případně v nádobách (sudech, lahvích nebo kartuších), se součtem vnitřních objemů těchto nádob převyšujícím 100 litrů umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku, a v případě nádob na zkapalněné uhlovodíkové plyny, s celkovým množstvím možných náplní převyšujícím 60 kg umístěných v jednom prostoru nebo požárním úseku,
 • u kterých se při výrobě nebo manipulaci vyskytuje hořlavý prach nebo páry hořlavých kapalin v ovzduší nebo v zařízení v takové míře, že nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm,
 • ve výrobních provozech, ve kterých se na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci vyskytuje nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší,
 • v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší,
 • při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek v pevném, kapalném nebo plynném stavu, kromě lokálních spotřebičů a zdrojů tepla určených k vytápění, vaření a ohřevu vody,
 • v budovách o sedmi a více nadzemních podlaží nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů,
 • ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob, ve stavbách pro obchod, ve stavbách ubytovacích zařízení a ve stavbách, které jsou na základě kolaudačního rozhodnutí určeny pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
 • v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat sedm a více osob,
 • u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah.

Činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Za provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím se považují činnosti:

 • při nichž se vyskytují látky a směsi klasifikované jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, nebo látky a směsi, které splňují kritéria tříd a kategorií nebezpečnosti 2.3; 2.6 a 2.7; 2.8 typy A až F; 2.9 až 2.14 a 2.15 typy A až F stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie, pokud celkové množství těchto látek a směsí přesahuje 5 000 tun,
 • při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, cisteren nebo nádob hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší,
 • v provozech, ve kterých se přečerpáváním a zvyšováním tlaku zabezpečuje přeprava nebezpečných látek a přípravků v kapalném nebo plynném stavu, které jsou klasifikovány jako extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším,
 • v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m,

v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob.

Posouzení požárního nebezpečí

Posouzení požárního nebezpečí obsahuje:

 • zjištění a zhodnocení rozhodujících vlivů z hlediska možnosti vzniku a šíření požáru, vyjádření a posouzení rizik ohrožení osob, zvířat a majetku, zhodnocení možností provedení záchranných prací a účinné likvidace požáru včetně popisu jeho možných následků,
 • stanovení systému řízení požární ochrany se zaměřením na snížení pravděpodobnosti vzniku požáru, jeho šíření a ohrožení osob, zvířat a majetku,
 • návrhy na opatření včetně stanovení lhůt k jejich plnění.
 • Součástí posouzení požárního nebezpečí z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku je:
 • údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele činnosti s vysokým požárním nebezpečím a identifikačním čísle. U osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu. U právnické osoby její statutární orgán (jméno, funkce, eventuálně určená osoba z vícečlenného statutárního orgánu), u podnikající fyzické osoby tato osoba nebo její odpovědný zástupce,
 • určení provozovaných činností s přiřazením charakteristik, kterými jsou definovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, identifikace místa, kde právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby tyto činnosti provozují, s uvedením názvu a přesné adresy, předpokládaný termín zahájení činnosti s vysokým požárním nebezpečím, resp., kdy byla tato činnost zahájena v případě, že se tak stalo před 1. 1. 2001,
 • jméno a příjmení zpracovatele posouzení požárního nebezpečí, je-li zpracovatelem podnikatel, pak též údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; prohlášení zpracovatele o jeho odborné způsobilosti s uvedením čísla, popřípadě jiné identifikace dokladu, kterým se tato způsobilost prokazuje. V případě, že se na zpracování posouzení požárního nebezpečí podílí 2 a více zpracovatelů, pak se uvedou stejné údaje o zpracovatelích jeho jednotlivých částí a osoba, která odpovídá za věcné a funkční sestavení dokumentu jako celku,
 • rozpracování požadavků stanovených v § 6a odst. 2 zákona o PO podle postupu uvedeného v §16 vyhlášky o požární prevenci,
 • přesné uvedení podkladů, ze kterých byly čerpány použité údaje a obsah dokumentu.

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany stanoví systém řízení požární ochrany v konkrétních podmínkách organizace. Vychází především ze začlenění činností do kategorie podle požárního nebezpečí.

Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany vždy obsahuje přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti a dále například:

 • příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany vydané právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,
 • stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud tato není stanovena zvláštním právním předpisem a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru,
 • vymezení požadavků na údržbu, kontroly a opravy technických a technologických zařízení,
 • určení systému provádění preventivních požárních prohlídek, jejich rozsahu, popřípadě lhůt a způsobu vedení záznamů o provedených preventivních požárních prohlídkách,
 • stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu a s ohledem na rozsah a charakter provozované činnosti také požadavky na zpracování požárního evakuačního plánu nebo dokumentace zdolávání požárů, není-li touto vyhláškou stanoveno jinak,
 • zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,
 • určení ohlašoven požárů,
 • doklady o dodavatelském způsobu zabezpečování některých povinností na úseku požární ochrany.

Požární řád

Požární řád upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany na místech, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím.

Požární řád obsahuje:

 • stručný popis vykonávané činnosti a charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti,
 • požárně technické charakteristiky, popřípadě technicko-bezpečnostní parametry látek potřebné ke stanovení preventivních opatření,
 • nejvýše přípustné množství látek uvedených výše, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti,
 • stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem,
 • vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušení a ukončení činnosti,
 • stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest,
 • jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance.

Z názvu Mezinárodního dne boje spisovatelů za mír vyplývá jeho poslání. Tento den má za úkol prosazovat svobodu slova, která stále v mnoha zemích není a lidé jsou za svá slova trestány. V některých státech až smrtí. Kdy se Mezinárodní den boje spisovatelů za mír slavíMezinárodní den boje spisovatelů na mír se slaví 2. března...

Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení. Požární řád se zveřejňuje tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti.

Požární poplachová směrnice

Požární poplachové směrnice vymezují činnosti zaměstnanců, a dalších osob přítomných na pracovišti při vzniku požáru.
Požární poplachová směrnice obsahuje:

 • postup osoby, která zpozoruje požár, způsob a místo ohlášení požáru,
 • způsob vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance, popřípadě jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku,
 • postup osob při vyhlášení požárního poplachu (evakuace, pomoc při zdolávání požáru),
 • telefonní číslo ohlašovny požárů,
 • telefonní čísla tísňového volání,
 • telefonní čísla pohotovostních a havarijních služeb dodavatelů elektrické energie, plynu a vody.

Požárně poplachové směrnice se zveřejňují (vyvěšují zpravidla na zeď) tak, aby byly dobře viditelné a trvale přístupné pro všechny osoby vyskytující se v místě provozované činnosti. Vhodné je umístění u únikové cesty a výrazný vzhled (červené orámování apod.)

Požární evakuační plán

Požární evakuační plán stanovuje postup při evakuaci osob a popřípadě i zvířat a majetku. Zpracovává se zejména pro:

 • pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah ,
 • tam, kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím ,
 • v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Grafická část se umísťuje na dobře viditelném a trvale přístupném místě v jednotlivých podlažích objektů pro které je určeno.

Ve stavbách ubytovacích zařízení se grafické znázornění směru únikových cest umísťuje také uvnitř ubytovacích jednotek, zpravidla u vstupu.

Obsah Požárního evakuačního plánu

PEP zpracovává osoba s odbornou způsobilostí v PO – technik požární ochrany nebo osoba odborně způsobilá v požární ochraně.

Plán obsahuje:

 • určení osoby, která bude organizovat evakuaci, a místo, ze kterého bude evakuace řízena,
 • určení osob a prostředků, s jejichž pomocí bude evakuace prováděna,
 • určení cest a způsobu evakuace, místa, kde se evakuované osoby, popřípadě zvířata budou soustřeďovat, a určení zaměstnance, který provede kontrolu počtu evakuovaných osob,
 • způsob zajištění první pomoci postiženým osobám,
 • určení místa, na kterém se bude soustřeďovat evakuovaný materiál a určení způsobu jeho střežení,
 • grafické znázornění směru únikových cest v jednotlivých podlažích.

Na grafické části vždy uvádíme tyto údaje:

 • organizace včetně sídla a IČ, pro kterou je dokumentace zpracovaná,
 • přesná adresa objektu, pro který je dokumentace zpracovaná,
 • podlaží, kterého se výkres týká.

Pod výkresem uvádíme jméno zpracovatele včetně odborné způsobilosti a datum vydání dokumentace.

Dokumentace zdolávání požárů

Dokumentace zdolávání požáru poskytuje zasahujícím jednotkám HZS potřebné informace. Dokumentaci zdolávání požárů tvoří operativní plán zdolávání požárů (operativní plán) a operativní karta zdolávání požáru (operativní karta), které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických osob a podnikajících fyzických osob.

Dokumentace zdolávání požárů se zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti, i pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním nebezpečím.

Řád ohlašovny požárů

V případě, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba na základě schváleného posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zpracované na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti zřizuje ohlašovnu požárů, vydává k zajištění jejího provozu řád ohlašovny požárů.

Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje a se zřetelem k místním podmínkám obsahuje:

 • povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládání požárně bezpečnostních zařízení apod.),
 • seznam důležitých telefonních čísel (operačního střediska hasičského záchranného sboru kraje, pohotovostních služeb, vedoucích zaměstnanců apod.),
 • způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární ochrany operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje,
 • způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci a vyrozumění vedoucích zaměstnanců a dalších osob,
 • náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně bezpečnostních zařízení.

Řád ohlašovny požárů je uložen na ohlašovně požárů a jeho obsah je součástí školení obsluhy ohlašovny požárů.

Dokumentace o provedeném školení a odborné přípravě

Dokumentaci o provedeném školení a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany tvoří tematický plán s časovým rozvrhem a záznam o provedeném školení/odborné přípravě.

Dokumentaci o školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců a osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době tvoří tematický plán a časový rozvrh školení a záznam o provedeném školení.

Požární kniha

Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany:

 • preventivní požární prohlídky,
 • školení zaměstnanců a dalších osob,
 • odborné přípravě preventivních požárních hlídek,
 • odborné přípravěpreventistů požární ochrany,
 • vzniklých požárech,
 • uskutečnění cvičného požárního poplachu,
 • kontrole dokumentace požární ochrany,
 • kontrole, údržbě nebo opravě požárně bezpečnostního zařízení,
 • provozuschopnosti instalovaného požárně bezpečnostního zařízení (zápis v požární knize je dokladem o jeho montáži, funkční zkoušce, kontrole provozuschopnosti, údržbě a opravách).

Zpracování dokumentace požární ochrany

Součástí dokumentace PO je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických návodů a podmínek vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Zpravidla zpracovává a vede dokumentaci PO odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany, pokud není stanoveno jinak.

Kontrola dokumentace

Kontrola dokumentace PO, včetně záznamu o jejím výsledku se provádí minimálně 1x za rok, zpravidla se provádí v rámci preventivních požárních hlídek. A dále vždy po každém požáru nebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.

Uložení dokumentace

Dokumentace PO se ukládá takový způsobem, aby byla dostupná osobám zaměstnanců, jichž se týká.

Vznikne-li pochybnost, zda resp. v jakém rozsahu má být zpracována nebo veden dokumentace PO, rozhodne o tom na základě místních podmínek a po posouzení potřebných podkladů orgán státního požárního dozoru.

 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Kdo by se při psaní slova nuance řídil podle výslovnosti, ten by se mohl šeredně splést. Správná výslovnost může mít totiž dvě podoby, a to [NYANSE] i [NUANCE]. V psané podobě je pravopisně přípustná pouze varianta nuance. Slovo nuance se pravděpodobně do české jazykové zásoby dostalo z cizích jazyků. V angličtině i francouzštině se běžně vyskytuje tvar nuance....

Výraz bryskní může být češtinářským oříškem. Slovo pochází z francouzského brusque tedy prudký, hrubý náhlý francouzština slovo přejala z latinského bruscus které můžeme přeložit jako trpký. Slovník spisovné češtiny a Pravidla českého pravopisu připouští pouze variantu bryskně ačkoliv starší Slovník spisovného jazyka českého uvádí i variantu briskně.Francouzskému psaní a výslovnosti ( -u- se čte jako...

Silueta je stínový obraz, nebo také obrys postavy. Dále také označení obrysu obecně, případně odrazu ve vodě, přeneseně také nástin. A odkud se do češtiny toto slovo zatoulalo? Z francouzštiny! Abychom zjistili původ slova silueta, museli bychom se podívat do Francie v 18. století, kde žil jistý Étienne de Silhouette. A proč byl tak významný? Silhouette byl...

Každý z nás nemusí znát hypermangan a proto se v dnešním článku dozvíte podrobněji něco o něm a jaké má účinky na lidské tělo. Je to černofialová krystalická sůl, velmi dobře se rozpouští. Po jejím rozpuštění můžeme zpozorovat růžovofialový výtok. V žádném případě se ale nepije, protože je jedovatý a mohl by vám způsobit vážné...

Některé děti se ostatním spolužákům posmívají, protože špatně čtou. Nemusí to však být jejich vinna, mohou trpět poruchou, která se označuje termínem dyslexie. Na druhou stranou porucha není odpovědí na všechno, někteří se prostě pouze málo snaží. Pokud má vaše dítě problémy, navštivte odborníka. Pokud nevíte, jak se slovo dyslexie píše, čtěte dál náš text....

S únikovou hrou jste se už určitě někdy setkali. Buď ve formě počítačové hry nebo aspoň v nějakém filmu. Například ve filmové sérii Saw je běžné, že musí oběti za určitý čas zvládnout nějaké úkoly a dostat se ven. A přesně o tom je i úniková hra, kterou si lze zahrát v Praze. Se skupinou přátel (nebo nepřátel, záleží,...

Úspěchy mohou mít mnoho podob. Dobrý milenec s velkým penisem má úspěch u žen. Zejména v posteli. Šikovný fotbalista bude mít pravděpodobně úspěchy na hřišti. A šikovný politik se vyhne vězení, což je také úspěch. Každopádně. Pravopisně správně je pouze jedna podoba slova. Jaká? Pravopisně správně je pouze úspěch!Komu se to zdá jednoduché, ten má češtinu v malíku....

Všichni příznivci kávy se jistě setkali s italským caffè espresso, v překladu „kávou na vyžádání“. Jedná se o speciální nápoj, při jehož výrobě je třeba dodržet množství pravidel. Co se týče jeho zápisu, je třeba dodržet pravidlo jen jedno – používat vždy jen jednu z verzí espresso nebo espreso, protože jiné verze nejsou přípustné. Vyhněte se...
Načíst dalších 10 článků