Jak začít s blogováním a jak se stát úspěšným blogerem? 1. část

Tento článek najdete na Objevit.cz. Na začátek se asi sluší připomenout, že vás musí bavit psaní, čtení a ideálně také náš mateřský „češtin“. V neposlední řadě – musíte mít trpělivost a dělat to pro radost. Protože zpočátku na blogování moc peněz netrhnete.

Blog začne mít smysl v okamžiku, kdy jeho autor opravdu je s to svým čtenářům pravidelně přinášet hodnotný obsah. A to zkrátka chvíli trvá.

Začínáme s blogem

Blogging a jak s ním začít

Existuje několik cest, po kterých se můžete vydat. Jednou z nich je využít volně dostupné blogovací služby, za které nic neplatíte. Jejich seznam s odkazy na registrační formuláře přikládám níže.

Tyto blogy mají jednu výhodu v tom, že vždy spadají pod jedno velké médium (iDNES.cz, Aktualne.cz, Lupa.cz, Zive.cz atd.), na kterém se pohybuje velké množství čtenářů a rapidně se tak zvyšuje šance, že zrovna na váš blogísek někdo zabrousí, mají také vlastní blogerské sekce, nemusíte se tak spoléhat jenom na návštěvnost z vyhledávače a nebo čistě na vlastní propagaci. Když budete psát o tom, co čtenáře zajímá, své ovečky si brzo najdete.

Blogy v médiích

iDNES (blog.idnes.cz/regist/) – obecně o dění v ČR a v zahraničí

Lidovky (bigbloger.lidovky.cz/regist/) – povídání o všem možném

Lupa (blog.lupa.cz/zalozit/) – IT, marketing

Živě (klub.mf.cz/Login.aspx?backSite=www.zive.cz&redirect=http://blog.zive.cz/wp-signup.php) – hry, IT, hardware, software

Aktuálně (blog.aktualne.centrum.cz – je třeba zaslat žádost na blogy@aktuálně.cz) – osobně moc to moc nechápu, protože takto server dostává zcela zadarmo další a další texty a články s minimálními náklady…

SME (http://blog.sme.sk/regist/) – něco jako iDNES, ale ve slovenštině, dokonce si můžete zaplatit zvýraznění svého blogu na den za 25 eur na den :-),docela dobrý nápad, kterým by se mohly inspirovat další deníky,

Pokud víte o jiných denících či magazínech, kde se dá založit blog a má to smysl, napište prosím do komentářů a já weby budu postupně přidávat sem do seznamu.

České blogovací systémy pro neanglicky mluvící (tzn. ovládání a nastavení blogu je celé v češtině)

Další možností je založení vlastního blogu na subdoméně na některé z blogovacích platforem. Jejich seznam opět přikládám

Blog.cz (blog.cz/registrace) – není špatný, ale ani nejlepší – proč jej tedy používat?

Blogger (blogger.com) – dle mého soudu nejlepší počeštěný nástroj pro blogery

Infoblog (infoblog.cz/registrace/) – narazil jsem na tuto službu dnes, osobně – nevyzkoušeno

Píše (blog.pise.cz/) – zatím jsem nezkoušel, ale vypadá hezky a po krachu Bloguje.cz sem zamířilo docela dost českých blogerů

Webnode (webnode.cz/l-blog-zdarma/) – systém pro tvorbu web stránek zdarma, lze na něm však provozovat i vlastní blog

Zahraniční blogovací služby, které jsou zdarma

Instablogg (instablogg.com/) – systém pro publikování jednorázových příspěvků, zkrátka nemáte vlastní doménu, ale jen do světa pošlete váš plk

LiveJ­ournal (https://www.livejournal.com/create)

Posterous (posterous.com/) – jeden z nejkomplexnějších blogovacích systémů

Tum­blr (https://www.tumblr.com/register) – vizuálně nejhezčí systém pro blogování, minimalistický ve všem :-)

Wordpresácký blog (signup.wordpress.com/signup/) – pro líné uživatele WordPressu

O jednotlivých blogovacích systémech

Blog​.cz

Blog.cz - logo

Jedná se o český nástroj, který je kompletně v češtině. Bohu­žel – ještě než se dostane k pub­li­kování samotné myš­lenky, musíte vybrat vzhled vašeho blogu a více času tedy ztra­títe nastavováním než pub­li­kováním. V nástroji nemáte možnost vytvo­řit pří­stu­pové údaje k jednomu blogu pro více uživa­telů. To znamená, že je jeho vyu­žití ome­zené snad jen na osobní deník/​stránky, případně pro týmový či školní kolek­tiv, kde však musí být jeden správce nebo sdí­lené při­hlašovací údaje.

Samotný edi­tor pro psaní / ​publikování textů uživatelsky velice přívětivý. Podobá se roz­hraní, které většina z nás zná z programu Micro­soft Word. V této fázi je samotné blogo­vání přes nástroj Blog​.cz opravdu snadné. I přes své výše zmíněné nedo­statky je to, co do velikosti úložného pro­storu, velmi „štědrý“ nástroj. Nabízí vám totiž až 5GB a také posky­tuje sta­tis­tiky zob­razování návštěv blogu. Skrom­nějšímu pub­li­kování (a pro menší pub­likum) je tento nástroj dosta­ču­jící. Pro pub­li­kování článků, u kte­rých oče­káváte dis­kuzi nebo jejich snadné sdí­lení do soci­álních sítí, bych jej nedo­po­ru­čil vzhle­dem k absenci podpory pro tyto sítě. Posterous je v tomto ohledu dokonalejší, stejně tak i další nástroj, který zde zmiňuji, Blogger. Platforma Blog.cz není špatná, ale ani nejlepší – otázka zní, proč ji tedy používat?

Blogger

Blogger - logo

Je jedna z mnoha free slu­žeb od Googlu. Část budou­cích pisálků to může odra­dit, ale pro jiné to může to být hlavní důvod proč právě Blogger pou­žívat. Právě pro jeho komplexnost a hlavně pro­po­jenost s dalšími Google slu­žbičkami (např. Picasa, Youtube), si tento nástroj zamilujete. Další předností tohoto nástroje je fakt, že je kompletně v češtině. Pro neanglicky mluvící osazenstvo blogerské scény je právě přítomnost češtiny největším přínosem.

Nástroj umožňuje komplexní nasta­vení vzhledu (volné témata vzhledu, možnost upravovat HTML i CSS) i různé možnosti pub­li­kování (přes e-​mail, SMS či dokonce MMS). V Bloggeru můžete vytvá­řet psané posel­ství se svými kolegy, aniž byste museli sdí­let při­hlašovací údaje. Dokonce máte možnost nastavit jednot­livá práva pro uživa­tele, zda budou autory (podrobné nasta­vení) nebo budou jen psát pří­spěvky (nemožnost coko­liv nastavit).

Díky tomu, že je Blogger velmi rozší­řený, podpo­ruje sdí­lení do vše­možných soci­álních sítí. Sám také nabízí různé doplň­kové moduly do stránek (ankety, oblí­bené položky, podpo­ruje růz­no­rodé i prvky tře­tích stran). Skvělá je i možnost pub­li­kovat články přes Blogger sys­tém na vlastní doméně (např. na URL adrese vašedoména.cz). Můžete díky tomu vypa­dat o to více jako pro­fe­si­o­nál, neboť váš blog bude mít jedi­nečný název a bude „osvo­bo­zen“ od závislosti na nehezky dlouhé subdoméně .blogger​.com.

Skvělá je na Bloggeru tvorba komu­nity čtenářů. Je zde možnost při­hlá­sit se přes Google účet jako čtenář k danému blogu a poté mít v roz­hraní Bloggeru vždy nové pří­spěvky pěkně „na hro­mádce“. Zároveň je tato funkce velmi motivu­jící pro samotného blogera, kdy má možnost reálně vidět rozsáhlost svého pub­lika. Pro mě, i přes české roz­hraní a komplexní nasta­vení, Blogger úplně není to pravé. Za mě hodnotím Blogger jako nejlepší blogovací systém u nás společně s platformou Posterous.

InstaBlogg

Instant Blogging

V tomto případě se nejedná o kompletní blogo­vací službu. Tento online nástroj, který je bohu­žel jen v ang­lič­tině, umožňuje pub­li­kování pří­spěvku jako samo­statného prvku. Je to ideální možnost pro ty, kteří mají co říct, ale nemají svůj blog a ani si jej zaklá­dat nechtějí.

InstaBlogg bez jakéko­liv regis­trace umožňuje sepsání (v jedno­duchém tex­tovém edi­toru, velmi podobný funk­cím Micro­soft Word) daného textu, jeho následné pub­li­kování a dále pak sdí­lení do soci­álních sítí. Chcete-​li se podě­lit o unikátní záži­tek ze života, pozvat své přá­telé na oslavu, ale jinou než e-​mailovou for­mou, tak právě pro vás je InstaBlogg tou správnou platfor­mou.

Pou­žití nástroje je velmi jedno­duché. Jedi­nou pře­kážkou snad může být nutnost zna­losti ale­spoň základů ang­lič­tiny, neboť nástroj není v češtině. Jinak vše ostatní je totožné s větši­nou blogo­va­cích nástrojů, pub­li­kování je snadné a sdí­lení pomocí URL adresy zvládne rovněž každý.

LiveJ­ournal

Livejournal - logo

Co se týče LiveJ­ournalu, jedná se spíše o soci­ální síť, ve které je umožněno uživate­lům blogo­vat. Samotné roz­hraní sítě na mě působí velmi zma­teným dojmem, chvíli jsem měl pro­blém vůbec blog založit. Pokud se totiž regis­trujete přes soci­ální sít (Facebook či Twitter), není vytvo­řen kompletní účet. Jste v jakémsi předregis­trovaném účtu, který si musíte dále upravit — při­dat uživa­tel­ské jméno a heslo.

Pokud se vám podaří účet převést, dostáváte možnost vytvo­řit si blog a jednot­livé pří­spěvky na něm pub­li­kovat. Váš blog může být umís­těn na doméně .livej​ournal​.com, ale exis­tuje zde i podpora vlastní domény. Textový edi­tor, ve kte­rém pří­spěvky zpra­cováváte, je opět pře­hledný a snadno se ovládá. Dokonce nabízí i mimo stan­dardní Word verzi i HTML pohled na pří­spě­vek, takže s for­má­továním si můžete vyhrát. LiveJ­ournal se nebrání pro­po­jení s dalšími sítěmi, takže bez pro­blémů můžete pří­spěvky pub­li­kovat na blogu a zároveň je poslat i na Face­book či Twit­ter.

Osobně na mě LiveJ­ournal neza­pů­so­bil nato­lik, abych si takto vytvo­řený blog chtěl udržet a dále na něm pub­li­kovat. Roz­hraní v admi­nis­traci je velmi zma­tečné a body nezís­kává ani tím, že je pouze v ang­lič­tině. Roz­hodně jej nedo­po­ru­čuji začá­tečníkům, kteří chtějí začít blogo­vat. Mohlo by se zde stát, že tech­nická stránka věci vás odradí od samotného úmyslu něco psát, pro­tože to bude pří­liš složité.

Poste­rous Spa­ces

Posterous Spaces - logo

Poste­rous je hodně známý i u nás stává se v ČR čím dál populárnější. Je to velmi komplexní blogo­vací platforma se všemi „důleži­tými“ funk­cemi (vlastní doména, více autorů, pub­li­kování emai­lem, aj.) a díky tomu, že byla nedávno kou­pena Twit­te­rem (proto nový název — Poste­rous Spa­ces) je velká pro­po­jenost právě s touto sociální sítí samo­zřej­mostí.

Po povinné regis­traci vám již nic nebrání v pub­li­kování jednot­livých pří­spěvků. Stejně jako u Tum­blr můžete své pří­spěvky obo­ha­tit o další infor­mace v podobě fotek, videí a jiných prvků. Edi­tor pro psaní pří­spěvků je opět velmi podobný ovlá­dání Micro­soft Word, tudíž nástroj nemu­síte dlouho zkou­mat a učit se s ním. Stačí článek napsat, nafor­má­tovat dle před­stav a pak pub­li­kovat a sdí­let svým čtená­řům nebo do soci­álních sítí.

Rovněž zde máte spoustu vzhle­dových šablon, ze kte­rých můžete hodiny vybí­rat. Jak jsem již výše zmínil, Poste­rous Spa­ces podpo­ruje tvorbu pro více uživa­telů u jednoho blogu a zároveň nemá pro­blém s tím, abyste jako jeden regis­trovaný uživa­tel měli hned něko­lik svých blogů.

Jedi­nou nevý­ho­dou u tohoto nástroje je opět nulová podpora pro češtinu, na druhou stranu, díky postupným pře­kla­dům v síti Twit­ter, se dá oče­kávat, že by v budoucnu mohl Poste­rous podpo­rovat i další jazyky. Pokud jste již zku­šený uživa­tel, který není spoko­jen se svou sou­časnou blogo­vací platfor­mou, stojí Poste­rous Spa­ces jistě za zkoušku.

Tum­blr

Tumblr - logo

Ang­lický online nástroj pro blogo­vání, který je velmi mini­ma­lis­tický. U jednotlivých nasta­vení i samotné pub­likace je kla­den důraz na úsporu času a jedno­duchost. I přesto nabízí Tum­blr spoustu předpři­pra­vených vzhle­dových šablon, zvládá pro­po­jení se soci­álními sítěmi a sám prin­cipem „reblogu“ (vložení cizího pří­spěvku na vlastní blog pro jeho větší šíření) vesměs jednu vytváří.

Vytvo­řit vizuálně líbivý blog můžete během pár minut a pak už se jen věnovat pub­li­kování. Tex­tový edi­tor je zde opět velmi podobný Micro­soft Word a je tedy snadné jej pou­žívat. Navíc Tum­blr nabízí možnost předpři­pra­vených vzhledů pro jednot­livé pří­spěvky a to dle jejich obsahu. V admi­nis­traci si můžete vybrat, zda váš pří­spě­vek obsahuje foto­grafii, zvuk a jiné mul­ti­me­di­ální obsahy a dle tohoto výběru je edi­tor následně pro daný pří­spě­vek auto­ma­ticky upra­ven.

Z blogovacích služeb se mi tento systém líbil po vizuální stránce nejvíce.

Osobně vyu­žívám právě Tum­blr pro jeho mini­ma­lis­tickou podobu. Neo­travuje mě žádné složité technické nasta­vení, u vzhledu se spoko­jím s volně dostupnou šablo­nou a pub­li­kování je tedy rychlé a jedno­duché. Jeho nevý­ho­dou pro větší populárnost u nás může být to, že je pouze v ang­lič­tině (snad zatím). Tum­blr umožňuje tvorbu více autorů u jednoho blogu, zvládá pro­po­jení s vlastní doménou a sdí­lení obsahu do soci­álních sítí je samozřejmostí.

Webnode

Webnode - logo

Tento český nástroj je komplexní nástroj na tvorbu webových stránek. Nikde však není řečeno, že si pomocí tohoto systému nelze vytvo­řit také vlastní blog. Pro pou­žívání služby Webnode se stačí jen jedno­duše regis­trovat. Hned po regis­traci se dostáváte k tvorbě samotných stránek, kde máte na výběr, jakou pre­zen­taci budete tvo­řit. Celé uživa­tel­ské rozhraní je kompletně v češtině (jednot­livé prvky jsou doplněné o nápo­vědy), takže je vše jedno­duché vyplnit, nakli­kat a pak jen myší potvr­dit.

Prvním krokem pro tvorbu blogu je výběr jeho názvu — tzv. URL adresy, která bude před spo­jením .webnode​.cz. Dále dostáváte na výběr, o jaký typ stránek se jedná. Pro potřeby blogu je nej­lepší zvo­lit osobní stránky. Následně si můžete vybrat vzhled. Webnode nemá žádnou základní šablonu, takže výběru nejste ušet­řeni. Kaž­do­pádně toto roz­hodnutí není finální. Můžete se k výběru šablony vrá­tit. Poté vybe­rete, které pod­stránky chcete mít na blogu zob­razeny a již stačí dát jen blog vytvo­řit.

V roz­hraní pro úpravu stránek funguje vše na prin­cipu „drag and drop“, kdy tažením a pře­sou­váním prvků upravujete stránky k obrazu svému. Toto pra­covní roz­hraní je velmi komplexní, proto je vhodnější jej nastu­dovat spo­lečně s kva­litní nápo­vě­dou pro uživa­tele. Samotný edi­tor na úpravu článků je opět velmi podobný funk­cím v Micro­soft Word. Rovněž je zde možnost texty obo­ha­tit o obrázky či videa. Takže pokud jednou své stránky nastavíte, už vás od pub­li­kování myš­lenek, zápisků z cest či receptů nebude nic zdržovat.

Možnost pub­li­kovat na vlastní doméně je umožněna až u pla­cených účtů. Takže je výhodnější Webnode prvně vyzkou­šet a pokud s ním budete spoko­jeni, je jen na vás, zda si zakou­píte funkčnější účet a dostanete za své těžce vydělané peníze více pro­storu, vlastní doménu a jiné další služby. Stejně jako jiné služby i Webnode nabízí spoustu šablon vzhledu, ze kte­rých si můžete vybrat.

Blog na WordPressu

Wordpress blog

WordPress je jeden z nejznámějších redakčních systémů, který se používá a tvorbu stránek a portálů. Nicméně, pokud se vám nechce patlat s rozjížděním vlastního webu na WordPressu, můžete si založit blog na subdoméně .wordpress.com. Systém se ovládá úplně stejně jako klasický WordPress.

Obsahuje velice funkční HTML editor, nástroje pro rozvoj blogu (možnost změny vzhledu blogu, tagy). Navíc právě díky tomu, že se jedná o jeden z nejpoužívanějších redakčních systémů, tak jsou k dispozici stovky opravdu nádherných a funkčních šablon. Navíc je vše přeloženo do češtiny. Tedy po registraci na webu budete mít přednastavený jazyk angličtinu, ale tu si můžete hned změnit v adminu na češtinu. Obsahuje navíc i widgety pro sociální sítě, čímž opět jen nahrává nám blogerům.

Který systém si vybrat pro váš blog?

Blogo­va­cích platfo­rem je opravdu velké množ­ství. Důvo­dem pro to je i fakt, že kaž­dému vyhovuje něco jiného. Odlišné možnosti, odlišný pří­stup, odlišné funkce, odlišné zpra­cování. Nelze tedy přímo říci, který z nástrojů je jedno­značně nej­lepší, pro­tože každý má své pro a proti. vyberte si zkrátka ten, který vám nejvíce vyhovuje.

Já však preferuji Blogger a Posterous. WordPressácký blog je také super. Zbytek je spíše jen tak do počtu, aby se neřeklo.

PS: Pokud vám tak jako mně vrtalo hlavou, jestli se má psát bloger a nebo blogger (jako v angličtině), tak obojí je prý správně.

V další částí seriálu si povíme o tom, na jakém systému jednoduše postavit blog na vlastní doméně a první tríčky a fintičky pro začínající blogery.

Zdroj: http://nastroje.knihovna.cz/clanky/196-kde-blogovat.html

Foto:

http://www.everystockphoto.com/photo.php?imageId=288691&searchId=9c1252fa60c847783a5281273c8a5d0c&npos=2

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Článek ”Jak začít s blogováním a jak se stát úspěšným blogerem? 1. část” má již 11 komentářů

 1. Tomáš03:53 dne 13.4. 2017 napsal/a

  Díky za info, super shrnutí :D

 2. Pavel Paszyc12:43 dne 11.4. 2017 napsal/a

  Já osobně používám webnode, z toho důvodu, že je vše opravdu intuitivní a jednoduché. Už jsem vyzkoušel těch platforem více (idnes, wordpress, webgarden, bloggera) Ale vždy mě omezovali buď nedostatečné znalosti u wordpressu nebo nedostatečná možnost si upravit stránku dle vlastních potřeb.

 3. Markéta13:56 dne 12.6. 2016 napsal/a

  Já používám WordPress a podle mého je snadno ovladatelný se spoustou možností jako šablony, widgety, atd.:)

 4. Guru Vit Kouba Bhagavan21:39 dne 4.3. 2015 napsal/a

  Jste všichni mimo mísu nejlepší je
  http://deprese.bloger.cz/
  Vše je jednoduchý a prostě to funguje

 5. Michal14:41 dne 17.2. 2015 napsal/a

  Pokud se chcete stát blogerkou pro oblast kosmetiky, makeup, líčení, zde je možný začít

  1. Michal14:58 dne 17.2. 2015 napsal/a

   Komentář byl smazán, jelikož obsahoval spam.

 6. Luk8313:41 dne 16.7. 2014 napsal/a

  Ad je třeba zaslat žádost na blogy@aktuálně.cz) – osobně moc to moc nechápu, protože takto server dostává zcela zadarmo další a další texty a články s minimálními náklady…

  V tom je právě zakopaný pes. Oni si vybírají, takže pokud nejsi známý odborník nebo politik neumožní Ti u nich blogovat.

 7. Mephisto19:58 dne 27.10. 2013 napsal/a

  Ja som si založil nedávnu stránku, kde by som chcel rozbehať blogovací systém. Už mi to funguje, ale potreboval by som to dotiahnuť. Potrebujem registrovaných užívateľov, blogerov. Plánujem stránku dlhodobo, takže sa nemôže stať, že o pár mesiacov ju zruším. Blogeri, čakám Vás…

 8. Tenisák17:03 dne 12.8. 2013 napsal/a

  Oobně používám livejournal. Jsem na něm od roku 2005 a nedám na něj dopustit. Pochopitelně chápu, že se někomu může zdát systém složitější, ale až se rozkouká, zamiluje si ho.
  Podobně jako livejournal je i insanejournal nebo dreamwidth.org

 9. Martin16:17 dne 3.2. 2013 napsal/a

  Nuda, sorry ale vypisovat tu seznam blogovacích systémů je o ničem. Co se týká WordPressu, tak ten je asi nejlepší i díky velkému množství plug-inů. Pokud to s blogem myslíš opravdu vážně je WordPress volba číslo jedna.

  Největší problém WordPressu je, že tak jako iDnes ti sám nepřinese čtenáře. Na druhou stranu jakmile jednou získáš čtenářskou obec na svém publikačním systému, tak je to tvůj majetek, žádný majetek iDnesu.

  Jinak bych tu napsal, že blogování je běh na dlouhou trať, musíš se tomu věnovat třebas 5 let, nejznámější blogy jsou tu s námi už téměř desetiletí.

  Spousta lidí to ovšem po 2 měsících vzdá :)

  1. michelllin19:46 dne 3.2. 2013 napsal/a

   Proč je to nuda? Protože nemusíš hledat, kde se máš zaregistrovat a nemusíš zkoušet, v čem je daný systém lepší / horší? Ne každý má chuť studovat, jak rozjet WordPress a spousta lidí aní nemá ambice budovat něco od nuly. To, co popisuješ ohledně WordPressu a iDNESu, to je pravda. Bude to součást dalších částí tohoto seriálu, ale ještě jsem jej nestihl připravit do finální podoby.

Ostatní uživatelé také četli:

Ocún patří do rodu jednoděložných rostlin z čeledi ocúnovité. Květ ocúnu má většinou fialovou až růžovou barvu květu, která může mít různé odstíny. Po přečtení předchozích vět možná váháte, jestli si pamatujete správně pravidlo o psaní ů. Platí, že uprostřed slova se ve většině případů píše písmeno „ů“. Zde to neplatí, protože se jedná o slovo...

Oddlužení je jiné označení pro osobní bankrot. Oddlužení je způsob, jak mohou dlužníci vyřešit nepříjemnou situaci, kdy nedokáží splácet své závazky. Dlužník, který zažádá o oddlužení musí splňovat podmínky, které ukládá insolvenční zákon. Za určitých podmínek může soud dokonce odpustit část dluhu. Ale to je asi více informací, než kolik potřebujete vědět. Tohle je článek...

Na první pohled by mělo po tvrdé souhlásce následovat ypsilon, ale je tomu opravdu tak? Nepíše se spíše barista? Nebudeme chodit dlouho kolem horké kaše. Ve spisovné češtině je povolený pouze tvar barista. Je to z toho důvodu, že se jedná o slovo, které má původ v cizím jazyce. Proto se na toto slovo nevztahuje pravidlo, které...

Brand storytelling nebo jenom storytelling je označení pro marketingovou praktiku, konkrétně způsob komunikace, který především v posledních letech na trhu dominuje. A co to tedy přesně storytelling je? Storytelling – přeloženo z angličtiny do češtiny – je vyprávění příběhu A proč to značky dělají? Všichni máme rádi příběhy, například takové pohádky tu s námi byly...

Vždycky, když jdu navštívit nějakou novou, nevyzkoušenou restauraci, končí ro zpravidla dvěma způsoby. Buď jsem naprosto spokojen a jak jídlo, tak i obsluha jsou naprosto perfektní. A nebo se naopak setkávám s totální arogancí a neumětelstvím ze strany personálu a i jídlo tomu odpovídá. Přijde mi, že u nás v Čechách si zkrátka lidé (rozumějte zaměstnanci) neuvědomují,...

Je to takový nekonečný příběh. V češtině je spousta slov, u kterých člověk neví, jestli je psát dohromady, nebo zvlášť. Stejný případ je i slovo mimochodem. Nutno podotknout, že dřív se jednalo o dvě samostatná slova. Během let však prošli procesem spřahování a vznikla z nich takzvaná spřežka. Jinými slovy. V současné době se píše slovo mimochodem dohromady....

Manšestrové kalhoty dnes už nosí málokdo, přesto by bylo dobré umět pravopis. A proč? Prostě, aby člověk nevypadal jako blbec, který neumí jazyk. Varianty manžestr a mančestr raději urychleně zapomeňte, jsou totiž pravopisně špatně. Jediná pravopisně správná podoba slova je manšestr. Obdobný pravopis je nutné dodržovat i u slov příbuzných a odvozených -> manšestrový, manšestrové,...

Setkali jste se určitě s oběma variantami – co by i coby. Obě jsou správné, ale každá má jiný význam a používá se jinak. Je tedy potřeba mezi nimi rozlišovat. Co by (psané zvlášť) psané zvlášť se skládá ze zájmena a pomocného slovesa být ve tvaru podmiňovacího způsobu. Musí za ním tedy následovat i plnovýznamové sloveso...

V marketingové minulosti se někdy děly doslova psí kusy. Některé formáty reklamy vydržely do současnosti, ale jiné se využívají pouze zřídka, nebo dokonce vůbec. Do druhé kategorie spadá i formát internetové reklamy označovaný jako cosmic cursor. Cosmic cursor spočívá v tom, že ke kurzoru myši byla připojena animace. Návštěvník webu s tímto formátem reklamy se mohl radovat, protože...
Načíst dalších 10 článků