Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Kdy, proč a jak se slaví svátek Tří králů?

Hello 0

Svátek Tří králů, který se také nazývá Zjevení Páně, slouží k připomenutí okamžiku, kdy se bůh v podobě Ježíše Krista zjevuje nejen izraelskému národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové z daleka. Svátek Tří králů je připomínkou legendy o mudrcích z Východu, kteří se přišli do Betléma poklonit novorozenému Ježíšovi a tento svátek má původ ve východním křesťanství. Mudrci z Východu, tradičně nepřesně označovaní jako Tři králové, jsou postavy z Matoušova evangelia, které navštívily Ježíše krátce po jeho narození v Betlémě a přinesly mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Až později vznikla tradice, že byli tři, že to byli králové a jejich jména – Kašpar, Melichar a Baltazar, v Novém zákoně se tyto údaje nevyskytují. V západní liturgické tradici je svátek Tří králů ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na Západě i Východě slaví 6. ledna. Tento svátek je svou podstatou totožný se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí a končí. 

V tento den chodí po domech koledníci, kteří symbolizují tři mudrce / pohanské krále a dostávají koledníci za „koledování“ od ostatních odměnu – často ve formě cukrovinek a jiných dobrot nebo drobných mincí „za požehnání jejich domácnosti“. Oslavy vypadají tak, že se zpívají se koledy (náboženské písně, jejich znění naleznete také níže v článku).

Dříve tomu bylo tak, že na Tři krále chodili po domech chlapci oblečení jako tři mudrci z Východu, zpívali náboženské písně a dostávali za to koledu většinou v podobě malých koláčů. Ten den se vracela na statky i chasa, která mívala od Štěpána volno, takže hospodyně připravovala slavnostní oběd, většinou masovou pečeni, při pečení potíranou medem a česnekem, to pro hojnost a zdraví. Rodina mívala stejně bohatou večeři, jako o Štědrém dnu, nechyběla zelná polévka, houbovec nebo kroupový Kuba. Od poloviny 19.století u nás zdomácněl i zvyk péct tříkrálový koláč. Zatímco ve Francii, odkud k nám tento obyčej přišel, se peče koláč z listového těsta, plněný žloutkovým krémem, do kterého se vloží mince, nebo malá keramická figurka, a ten, kdo ji ve svém kusu koláče najde je ten den král a bude mít po celý rok všeho dostatek. U nás se peče z mazancového těsta, ze kterého se udělá několik vzájemně spojených malých bochánků, jen jeden však v sobě skrývá minci. K tomuto dni se vztahuje mnoho lidových pranostik, které najdete také níže v článku.

Zároveň tento svátek ukončuje vánoční svátky. Pro křesťany dříve začínal nový rok až tímto datem. V tento den by měli lidé také odstrojit vánoční stromeček a uklidit vánoční dekorace. Kdo to neudělá, měl si nechat vánoční výzdobu až do 2. února, kdy se slaví Hromnice. 🙂

Kdy se slaví svátek Tří králů?

Svátek Tří králů připadá na šestý leden (6.1.), který je současně posledním dnem Vánoc.

Proč se slaví svátek Tří králů – historie vzniku?

Podle legendy byli tři mudrci či mágové z bible pohané, hvězdopravci zřejmě z Persie, babylonští kněží kultu Zarathustry. Jejich znalost pohybů hvězd a pozornost vůči nim je spojována s proroctvím z knihy Numeri, kde Bileám předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový král Izraele.

„ Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby. “ — Žalm 72, 10 ČEP

V evangelním příběhu samotném není řeč ani o králích, ani o jejich počtu. Poprvé se o třech mudrcích zmiňuje církevní spisovatel Órigenés na počátku 3. století, který počet tří zřejmě vyvozuje z počtu darů, které Ježíši přinášejí. Označení králové se pak objevuje až v 6. století u sv. Caesaria z Arles (pravděpodobně podle zmínky v 72. žalmu). Počet mudrců však v jednotlivých výkladech kolísal od počtu dvou až čtyř v západní církvi a po dvanáct ve východní. Jmen Kašpar, Melichar a Baltazar se jim dostává zřejmě až v lidových vyprávěních v 7. století, jsou napsána také na fresce v Raveně datované po roce 560 po Kristu. Prvním, u koho se tato jména spolehlivě objevují, je kancléř pařížské Sorbonny ve 12. století, Petr Comestor.

Středověk je také obdobím, kdy byly těmto jménům přiřazeny jednotlivé dary. Tyto tři dary měly také představovat veškerou hmotu, neboť zastupují veškerá v té době známá skupenství. Jednotliví králové pak podle různých výkladů představují všechna období lidského života; na scénách klanění Tří králů je jeden z nich zobrazován jako mladík, druhý jako muž a poslední jako stařec. Tři králové nebyli nikdy oficiálně svatořečeni, avšak jsou uctíváni jako patroni poutníků a hříšníků. Ostatky svatých Tří králů podle legendy nalezla svatá Helena, která je přivezla do Konstantinopole a později byly jejím synem Konstantinem darovány milánskému biskupovi Eustorgiu, rodáku z Konstantinopole. Po dobytí Milána roku 1158 císařem Fridrichem Barbarossou kolínský arcibiskup Rainald z Dasselu převezl tyto ostatky do Kolína nad Rýnem, kde je uložil do chrámového pokladu kostela sv. Petra.

Ostatky Tří králů se staly místem úcty mnoha poutníků, jeden z významných zlatotepců Mikuláš z Verdunu pro ně zhotovil relikviář ze vzácných materiálů. Od roku 1948 je tento relikviář umístěn v centrální gotické lodi před hlavním oltářem kolínského dómu.

K † M † B † a příslušný rok

V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně (6. ledna) píše posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B † nebo latinský ekvivalent C † M † B † (nebo † C † M † B ) jako formule požehnání.

Budete se divit, ale písmena CMB / KMB nutně nemusí být zkratkou písmen třech mudrců – Caspara (Kašpara), Melichara a Baltazara, ale s velkou pravděpodobností KMB představuje zkratku latinského Christus mansionem benedicat – Kristus ať obydlí žehná (po celý rok). Tato domněnka vznikla někdy v druhé polovině 20. století a byť toto latinské rčení vypadá starobyle, není doložitelné ze starší literatury, byť se tato informace nachází snad na všech oficiálních církevních textech.

Kašpar byl dlouho považován za nejmladšího z králů a míval často černou barvu pleti, zatímco dnes je zobrazován jako nejstarší bílý král. Baltazar byl podle některých legend nejmladším a bílým králem (byť jej všichni známe jako právě „toho černého tam vzadu“ :-)). O Melicharovi není vůbec známo, zda byl nejstarším, prostředním nebo nejmladším z králů. Církev je uznala až ve 12. století, kdy jejich domnělou hodnověrnost dosvědčil po dlouholetém hledání v apokryfech (spisy / texty nejčastěji biblického charakteru) kancléř pařížské Sorbonny Petr Comestor, který je ale nejspíše podle historiků psal na objednávku církve, která chtěla ukázat pokoru světské moci před tou duchovní.

Více si můžete také poslechnout v reportáži o svátku Tří králů na ČT.

Jejich jména jsou ale věcí pozdější tradice a měla zřejmě symbolizovat tři významná kulturní centra starověkého Východu: Kašpar je jméno orientálního původu a znamená „strážce pokladů“, hebrejské jméno Melichar znamená „můj král je světlo“ a Baltazar, jméno babylonského původu, znamená „ochraňuj můj život, králi“.

Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus“ mezi iniciálami. Trojí znamení kříže na dveřích domu má sloužit jako pečeť proti silám zla. Jsou-li dveře takto zapečetěny, nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla.

Jak se slaví svátek Tří králů?

Jak je již uvedeno výše – oslavy jsou spojeny s každoročním koledováním (malých dětí).

V kostelech se konají tradiční mše s požehnáním koledníkům. V kostele pak bývá možné do kasiček přispět po každé mši svaté formou finančních darů, které jsou pak použity na nějaký bohulibý účel (ten si každá farnost stanovuje sama – mohou to být různé charitativní projekty, ale peníze mohou být také použity na provoz farnosti). V tento den se také pořádají další akce připomínající tuto historickou událost – Tříkrálový průvod s velbloudy aj.

Konají se také tradiční Tříkrálová mše a je vyhlašována Tříkrálová sbírka.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší charitativní sbírkovou akcí u nás. Na jejím průběhu se podílejí tisíce dobrovolníků, výnos putuje na pomoc lidem v nouzi prostřednictvím Charity Česká republika, která je pořadatelem sbírky. Vedle toho Tříkrálová sbírka pomáhá lidem v nouzi – seniorům, kteří potřebují pomoc druhé osoby, lidem s postižením, sociálně slabým a lidem ohroženým sociálním vyloučením.

Tříkrálový sbírkový účet je: 66008822/0800, VS 777

Kostýmy dnešních koledníků

Protože masky tří králů bývaly vždy jednoduché, dodnes se na tom nic nezměnilo a dnešní koledníci nosí kostýmy, které tvoří papírová koruna, vousy lze pak vyrobit z koudele nebo z vaty, místo vzácného roucha se používá dlouhá bílá košile přepásaná provazem, červeným pásem nebo stuhou a samozřejmě nesmí chybět uhlím začerněné tváře třetího krále, kterým podle všeho měl být právě Baltazar.

Příběh Tří králů

O Vánocích si připomínáme narození Ježíše Krista, o kterém křesťané věří, že je synem Božím. Ježíš se narodil v Betlémě před více než 2000 lety. Jeho maminka byla Panna Maria, tatínek Josef. Ještě před Ježíšovým narozením lidé očekávali příchod židovského krále, který zachrání lidstvo. Mudrcové na Východě sledovali každý den oblohu a když se měl Ježíš narodit, poznali to podle hvězd. Na nebi se totiž objevila velká a zářivá hvězda. Mudrcové se chtěli nově narozenému králi poklonit a přinést mu dary. Naložili proto největší drahocennosti své doby – zlato, kadidlo a myrhu na velbloudy a vydali se na dalekou cestu. V té době vládl v zemi král Herodes. Moudří muži z Východu za ním přišli a ptali se: „Kde je ten nově narozený král? Pozorovali jsme na nebi hvězdu, která byla znamením jeho narození.” Král Herodes se polekal. Bál se, že ho nový král zbaví trůnu. Herodes poslal mudrce z Východu do Betléma, aby dítě našli, a pak mu dali zprávu. Řekl jim, že se chce dítěti také poklonit, ale ve skutečnosti ho chtěl nechat zabít. Mudrci našli podle hvězdy děťátko v jesličkách, poklonili se mu a dali dary. Pak se vrátili domů. Králi Herodetovi nic neřekli. Ve snu se jim ukázala pravda, že chce Herodes děťátko zabít. V noci ve snu poručil Bůh Josefovi, aby vzal dítě a jeho matku do Egypta a zůstali tam, dokud nepřestane Herodes hledat dítě. To Josef hned v noci udělal.

Zlato, kadidlo a myrha

Tři králové přinesli Ježíšovi vzácné dary, které patřily k tomu nejcennějšímu, co v tehdejším světě bylo možno darovat. Zlato bylo považováno za nejhodnotnější kov a vyjadřovalo velikou úctu k novorozenému dítěti. Kadidlo je pryskyřice z kmene kadidlovníku. Stoupající dým z kadidla je symbolem modliteb, které stoupají k Bohu. Myrha je také vonná pryskyřice. Používala se mnoha způsoby – jako vůně, jako léčivá mast nebo jako utišující prostředek.

Zvyky a obyčeje

Většinu zvyků k svátku Tří králů jsme si již vyjmenovali, ale zde je máte ještě jednou všechny pohromadě:

 • Svěcená voda – v kostelech se v tento den světí tříkrálová voda, křída, kadidlo a další předměty. Svěcenou vodou se žehná v katolických kostelech, je umístěná u vstupu. Dříve měli lidé svěcenou vodu i doma. Konec Vánoc se vždy nesl v duchu setkávání s ostatními lidmi ze vsi, a to při příležitosti bohoslužeb v kostele. Při nich se světilo kadidlo, myrha, voda, zlaté předměty a křída. S jejich pomocí se pak žehnalo lidským příbytkům.
  Den před Zjevením Páně i na Tři krále se v chrámech a kostelech světí tříkrálová voda, křída, kadidlo, sůl a zlaté předměty. Svěcenou (nebo taky požehnanou či posvěcenou) vodou se lidé kropili před spaním nebo když odcházeli z domu. V předvečer svátku i na Tři krále vykropili celé stavení včetně hospodářských budov, aby v nich nehořelo a nedržely se v nich myši a další havěť. Nezapomínalo se ani na pole, zahradu a obilí připravené k setí. Svěcenou vodou se kropily stromy, aby daly bohatou úrodu, také včelí úly, aby byl dostatek medu. Své místo měla i v lidovém léčitelství, protože se věřilo, že vyžene z těla zlé síly a nemoci. Traduje se, že trvá sedm let, než se tříkrálová svěcená voda zkazí.
 • Tříkrálová svěcená křída – svěcená křída má velikou moc. Z pohádek známe případy, kdy hrdina namaluje svěcenou křídou kruh, kam ďábel a zlo nemůže. Posvěcenou tříkrálovou křídou se také píše ochranné požehnání na dveře domů K + M + B. Často se to vykládá jako počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar, Baltazar, ale znamená to: Ať Kristus požehná tento dům (Christus Mansionem Benedicat).
 • Tříkrálové koledování – na Tři krále chodili koledníci a posvěcenou křídou psali požehnání domů, tento zvyk přetrval dodnes. Dříve se za ně převlékaly chudé děti, které se snažily vykoledovat co nejvíc jídla. Když vešli do domu, koledníci zpívali: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka…“ Na tříkrálovou koledu také chodili kantoři se svými žáky a někde kněz s ministranty i s kostelníkem. Modlili se, zpívali, vykuřovali domy kadidlem, kropili svěcenou vodou a na dveře nebo trám psali ochranný nápis K † M † B spolu s letopočtem.Za to dostávali drobné peníze nebo dobroty. U nás je známá především Tříkrálová sbírka Arcidiecézní charity.
 • Věštění budoucnosti – podobně jako o Vánocích, i na Tři krále se lidé pokoušeli zjistit budoucnost. Například dali pod hrnečky různé předměty a podle toho, jaký symbol si člověk vybral, to se mu mělo v budoucnosti přihodit. Mezi další zvyky patří věštění délky života – každý člen rodiny zapálí stejně vysokou svíčku a komu dohoří nejdříve, toho si nejdříve odnese smrt v podobě Morany. Pokud dým stoupal vzhůru a byl plamen jasný, čekalo dotyčného nebe. Když svíčka prskala a dým šel k zemi a pokud byl plamen nerovnoměrný, čekalo jedince peklo. Svíčka byla důležitá i při věštění, co se stane v tomto roce – bylo třeba zapálit svíčku, dát ji na rovný povrch a na místo, kde není průvan. Pak se zapálila a sledoval se její plamen. Plápolal-li ze strany na stranu, znamenalo to cestování a změny, ostré záření na vrcholu knotu značilo štěstí a prosperitu, když se plamen kroutil, tak si měl dotyčný dát pozor na intriky a pomluvy. Plamen prskající znamená zklamání a když plamen sám od sebe zhasnul, bylo to znamení „smůly lepící se na paty“.Na venkově se v tento čas věštila budoucnost podobě jako na Štědrý den. Nejčastěji se pouštěly svíčky v ořechových skořápkách po vodě v nádobě. Abyste poznali, co vám chtějí tyto skořápkové lodičky sdělit, měli byste se nejprve seznámit s celým věšteckým manuálem tak, jak jej po staletí používali naši předci. Připravte si nejprve polovinu vydlabaného vlašského ořechu, do jehož středu byste měli následně pomocí nakapaného vosku připevnit tenkou a krátkou svíčku. Aby tento vánoční rituál fungoval, každý z vaší rodiny by si měl lodičku z ořechové skořápky připravit sám.K pouštění lodiček si následně napusťte umyvadlo, vanu nebo připravte nádobu s vodou. Poté si vezměte každý svou skořápkovou lodičku, zapalte svíčku, vyslovte v duchu své přání či tužbu a lodičku položte na vodní hladinu. Vaše přání či otázka se přitom může týkat čehokoliv. A to například rodiny, lásky, práce, peněz nebo úspěchů. Vaše lodička vám následně na tuto otázku sama odpoví.

  Poté, co všichni položí své lodičky na vodní hladinu, pozorně sledujte pohyb té své. Podle jejího pohybu totiž můžete věštit, co vás v příštím roce čeká.

  Co říká věštecký manuál našich předků?
  – Vaše lodička zůstala u břehu tam, kde jste ji položili: V následujícím roce vás nečekají žádné změny. Vše zůstane, jak je.
  – Vaše lodička sama doplula ke druhému břehu: Příští rok získáte, po čem toužíte. A to díky vlastnímu úsilí a bez cizí pomoci.
  – Vaše lodička se potopila: Chtěli byste v příštím roce zlepšit svou situaci? Vaše snaha bude marná.
  – Vaší lodičce zhasla svíčka: Ke svým blízkým jste neupřímní. I v příštím roce mezi sebou budete mít velmi komplikovaný vztah.
  – Vaše lodička se dotýká další lodičky: Je mezi vámi láska nebo velmi blízký vztah, který potrvá i v dalším roce.

  – Vaše lodička utvořila kruh s ostatními: Se svými blízkými žijete a budete žít v harmonii, se kterou souvisí také tolerance a vzájemná úcta.
  – Vaše lodička se dostala dovnitř kruhu ostatních lodiček: Jste citliví a zranitelní.
  – Vaši bližní vám budou i v příštím roce pomáhat a podporovat vás.
  – Vaše lodička potopila jinou lodičku: Přejete si svůj záměr uskutečnit za každou cenu. Pokud jste tímto způsobem potopili lodičku svého partnera, znamená to mezi vámi v příštím roce vážnou krizi, nebo dokonce rozchod.
  – Vaše lodička se dostala mimo kruh ostatních lodiček: V příštím roce své blízké opustíte.
  – Vaše lodička se sama stále točí ve kruhu: Jste nerozhodní, ani v příštím roce nebudete vědět, co vlastně od života chcete.
 • Tříkrálová koupel – dalším zvykem byla tzv. tříkrálová koupel. Nešlo však o žádné pohodlí ve vaně nebo neckách – bylo třeba ponořit se do řeky nebo potoka. Ráno na Tři krále se v některých krajích dívky omývaly sněhem, aby měly zdravější pleť.
 • Tříkrálové pečení (mazance) – dříve se také na Tři krále pekl mazanec, do kterého hospodyně zapekla korunu. Ten, kdo korunu našel, byl zvolen králem, který mohl kropit dům a zahradu svěcenou vodou a psát písmena s křížky na rám dveří. Dříve tomu bylo tak, že na Tři krále chodili po domech chlapci oblečení jako tři mudrci z Východu, zpívali náboženské písně a dostávali za to koledu většinou v podobě malých koláčů. Ten den se vracela na statky i chasa, která mívala od Štěpána volno, takže hospodyně připravovala slavnostní oběd, většinou masovou pečeni, při pečení potíranou medem a česnekem, to pro hojnost a zdraví. Rodina mívala stejně bohatou večeři, jako o Štědrém dnu, nechyběla zelná polévka, houbovec nebo kroupový Kuba. Od poloviny 19.století u nás zdomácněl i zvyk péct tříkrálový koláč. Zatímco ve Francii, odkud k nám tento obyčej přišel, se peče koláč z listového těsta, plněný žloutkovým krémem, do kterého se vloží mince, nebo malá keramická figurka, a ten, kdo ji ve svém kusu koláče najde je ten den král a bude mít po celý rok všeho dostatek. U nás se peče z mazancového těsta, ze kterého se udělá několik vzájemně spojených malých bochánků, jen jeden však v sobě skrývá minci. K tomuto dni se vztahuje mnoho pranostik, které najdete také níže v článku.
 • Konec Vánoc – svátkem Hromnic (2. února) dříve končila vánoční doba – v tento den oficiálně končí vánoční období a nastává Masopust. V domácnostech se v tento den uklízel stromeček. Rodina se sešla, stromkem se zatopilo v krbu, připravilo se pohoštění a oficiálně se ukončily Vánoce.

  Co je to svátek Hromnice a jak se slaví?
  Svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice nebo také Den zasvěcených osob) se slaví 2. února (2.2.). Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a prorok Simeon nazval „světlem k osvícení pohanů“. V lidovém křesťanství se Hromnice staly důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří a bleskem, jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den. Hromničky dávali lidé do oken na ochranu domácnosti před bleskem, který způsoboval požár nebo usmrcoval lidi a dobytek. K Hromnicím se v českém prostředí váže nejvíce pranostik, kolem čtyřiceti. Nejznámější pranostika „Na Hromnice o hodinu více“ říká, že den je o hodinu delší než v době zimního slunovratu(zpravidla 21. prosince). Ve skutečnosti tento rozdíl činí na území České republiky hodinu a 20 minut. Na Hromnice se tradičně sklízel betlém a někde také vánoční stromeček.

Tříkrálové pranostiky

 • Na Tři krále o hodinu dále.
 • Na Tři krále, měkko máme.
 • Je-li na Tři krále větrno, bude úrodno.
 • Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se planetami a bude úrodno.
 • Bude-li na Tři krále mnoho hvězd, urodí se mnoho brambor.
 • Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně brambor.
 • Na Tři krále hodně hvězd, bude hodně kobzolí. (brambor)
 • Boží křtění sníh a led ve vodu mění.
 • Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o skok dále.
 • Na Tři krále o krok dále.
 • Třpytí-li se hvězdy tu noc před Třemi králi, rodí se hojně beránci bílí.
 • Bude-li na Tři krále hvězdné nebe, urodí se mnoho brambor a narodí se mnoho beránků.
 • Je-li tříkrálová noc hvězdnatá, budou se rodit beránci, býčci, kozlíci a kluci.
 • Na Tři krále mrzne ve dne i v noci stále.
 • Padají-li na Tři krále sedláci (velké chuchvalce sněhu), bude úrodný rok.
 • Tři králové pouštějí vodu na pole.
 • Na dvanáctý den od Narození Páně se dny prodlužují o kohoutí krok.
 • Na Tři krále zima zlá je.
 • Mušle, kterou se rozhánějí škodlivá mračna, musí být vypláchnuta tříkrálovou vodou a vytřena svěcenou tříkrálovou solí.
 • Třpytí-li se tříkrálové hvězdy, budou se hojně rodit bílé ovečky.
 • Boží křtění, zimu mění.
 • Na svíčky – kapává se stříšky.
 • Na Tři krále jest den delší o jeden hlas kohoutí.
 • Kašpar, Melichar, Baltazar, všecky díry zamazal.
 • Tři králové mosty staví, nebo je boří.
 • Je-li na Boží křtění měsíc v úplňku, toho roku lze očekávat povodně.

Jaké koledy se zpívají na svátek Tří králů?

Koleda – My tři králové jdeme k Vám

My tři králové jdeme k Vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám.

Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Daleká je cesta naše do Betléma ze salaše.

Copak ty tam černý vzadu vystrkuješ na nás bradu.

Slunce je toho příčina, že je má tvář opálená.

Kdybys na slunce nechodil, nebyl by ses tak opálil.

Co je v Betlémě nového, že pospícháte do něho?

Narodil se tam spasitel, všeho světa vykupitel.

A já černý vystupuju a nový rok Vám vinšuju!

A my všichni vystupujem a Nový rok Vám vinšujem!

Fanfr, fanfr, fanfrnoch, nastává nám Nový rok.

Nový rok nám nastává, koledu nám nandává.

Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále.

Koleda –  My tři králové

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám.

Štestí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka.

Z daleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.

Nám třem se hvězda zjevila, která jak živa nebyla.

Jidáš je slovo, které má hned tři významy. Ve dvou případech se píše malé počáteční písmeno, v jednom případě velké počáteční písmeno. Jak to tedy je? Vezmeme to pěkně po pořádku. Původní význam slova Jidáš je jméno člověka, který zaprodal Ježíše Krista. Pouze v tomto případě, kdy slovo Jidáš označuje jméno, se píše velké počáteční písmeno.Další dva...

Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme si koně sedlali.

Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu?

A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju.

A my taky vystupujem a Nový rok vám vinšujem.

Tříkrálové rozjímání

Bože, tvá sláva zazářila celému světu v dítěti v jesličkách.
Mágům vyšla hvězda.

Tvé světlo je vyslalo na pouť, aby tě hledali, nalezli a vzývali.

Nechávají všechno ležet a stát a vydávají se na pouť svého srdce.

Berou s sebou zlato, kadidlo a myrhu, zlato lásky, kadidlo své touhy a myrhu své bolesti.

Předstupují před dítě, padají před ním a vzývají ho.

Tím, že ho vzývají, zapomínají na sebe, jsou zcela přítomni.

Jejich touha je naplněna.

Rozprostírají své dary a v dítěti rozpoznávají krále, kterému darují své zlato,

Boha, kterému přinášejí kadidlo, a lékaře, který za ně zemře, aby uzdravil jejich rány.

Jemu věnují myrhu, léčivou bylinu z ráje, která uzdravuje všechny rány.

Na své cestě často nevím, kde stojím a kam mě má cesta vede.

A někdy jsem unavený jít dál a chci zůstat stát a odpočívat.

Dej, ať na obzoru mého srdce zazáří hvězda,

abych šel dá po své cestě k tomu, který jediný dokáže naplnit mou touhu:
k Bohu, který se stal člověkem, k dítěti v jeslích, v němž se zjevila tvá sláva.

Dej, ať rozpoznám v dítěti moudrost,

která ukazuje také mně cestu k pravému životu.

A uč mě tajemství vzývání: jednoduše před tebou padnout,

zapomenout na sebe a na své starosti, neboť se mě dotýkáš ty.

Další zajímavosti

Tříkrálové oteplení

Období od slunovratu do tří králů bylo důležité pro naše předkřesťanské předky, proto je do tohoto období naakumulováno nejvíce svátků. Ve dnech krátce po Novém roce totiž přichází výrazný teplotní zlom s pravděpodobností výskytu až sedmdesátiprocentní, tedy v sedmi letech z deseti. Na Tři krále k nám většinou proudí teplejší vzduch z jihu a nastává obleva. Naši předkové toto období nazývali tříkrálové oteplení nebo taky tříkrálová obleva. V posledních desetiletích se projevuje poměrně výrazně.

Lidové pranostiky k tomuto období si kromě předpovědi počasí a budoucí úrody všímají i pozvolna (nárůst je přibližně 5 minut) se prodlužujícího dne.

Studené psí dny

Na konci tříkrálového oteplení přichází jedna z vůbec nejstudenějších částí roku, kterou moudří předkové označovali jako studené (ledové) psí dny. Toto chladné období se ještě rozdělovalo na tři výrazné úseky – hyginskou zimu ( zhruba od 8. do 15. ledna), prisské oteplení (asi od 16. do 18. ledna) a fabiánskou zimu (zhruba od 19. do 26. ledna).

Hyginská zima

První část psích dní, hyginská zima (11. 1. má svátek svatý Hygin), přichází na přelomu první a druhé lednové dekády s pravděpodobností okolo 60 %, což znamená, že pravé mrazivé zimní počasí se v tomhle čase dostavuje zhruba v šesti letech z deseti.

Hyginská zima v pranostikách:

 • O svatém Erhartu (8. 1.) zima zebe do nártu.
 • Na svatého Severina (8. 1.) věší se maso do komína.
 • O svatém Baziliši (9. 1.) zima všude čiší.
 • Na svatého Hygina (11. 1.) pravá zima začíná.
 • Svatý Hilarius (14. 1.) vyndej saně, schovej vůz.
 • Svatý Virgil (14. 1.) z ledu mosty zřídil.

Prisská obleva

Mrazivý průběh psích dnů bývá obvykle přerušen teplejším povětřím se sněžením nebo deštěm kolem poloviny ledna, kdy přichází tzv. prisské oteplení nebo taky prisská obleva (svatá Priska 18. 1.). Díky přílivu relativně teplejšího vzduchu si tak příroda i lidé mohou alespoň trochu odpočinout od mrazů.

Prisské oteplení v pranostikách:

 • Svatý Antonín poustevník (17. 1.) může sice přinášet led, ale často jej i láme.
 • Když přijde svatá Priska (18. 1.), tak se často oteplí a pod saněmi mokrý sníh píská.
 • Svatá Priska pod saněmi píská.
 • Na svatou Prisku obleva, saně jsou netřeba.

Fabiánská zima

Okolo 19. ledna teplejší dny přeruší vpád posledního období psích dní. Lidoví meteorologové ho kdysi nazvali fabiánská zima a lze ho považovat za skutečné vyvrcholení celé zimy a snad vůbec nejznámější výrazně chladné lednové období. Průměrné teploty většinou padají ke svým minimálním ročním hodnotám. Fabiánská zima přetrvává někdy až do konce měsíce, kdy bývá ukončena únorovou hromniční oblevou.

Fabiánská zima v pranostikách:

 • Na sv. Kanuta (19. 1.) přichází zima krutá.
 • O sv. Fabiánu (20. 1.) bez kožichu ani ránu.
 • Svatý Fabián (20. 1.) je mrazů král.
 • O sv. Anežce (21. 1.) od kamen se nechce.
 • Na sv. Vincence (22.1.) seď doma u pece.
 • Na Zasnoubení panny Marie (23. 1.) zima největší je.
 • Svatý Timotej (24. 1.) ledy láme, nemá-li je, nadělá je.
 • Je-li jasný den na svatého Pavla Obrácení (25. 1.), těš se na bohaté posvícení.
 • Je-li Karel Veliký (28. 1.) málo ledový, únor to zase napraví.

Leden v lidových pranostikách

Naši předkové dávali jednoznačně přednost v lednu mrazivému počasí s množstvím sněhu, protože podle jejich zkušeností teplé a sychravé lednové počasí vedlo k neúrodě bídě i mnoha nemocem během nadcházejícího roku.

Leden a zdraví

Hodně lednových lidových pranostik obsahuje osvědčenou zkušenost, že při teplém a vlhkém průběhu ledna jsou lidé vystaveni mnoha zdravotním rizikům:

 • Malá zima v lednu kašlem a těžkými nemocemi obtěžuje.
 • Když déšť leden smáčí, neduhy s ním kráčí.
 • Zima měkká a deštivá nemoci jen rozsívá.
 • Zima měkká – doktor čeká.
 • V lednu-li mnoho pršívá, na hřbitově záhonů přibývá.

Leden a budoucí úroda

Další lidové pranostiky předpovídají, jaká bude úroda, která s počasím vždycky úzce souvisela a souvisí:

 • Když v lednu deště lijí, má sedlák po naději.
 • Lednový déšť z pecnu odkrajuje.
 • Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
 • Prší-li v lednu, bývá drahé obilí.
 • V lednu lepší vlk na prahu, nežli sedlák u pluhu.
 • Když v lednu včely vyletují, to nedobrý rok ohlašují.
 • Létají-li v lednu mouchy, bude rok na úrodu skoupý.
 • Tancují-li v lednu komáři, žádný sedlák se spokojeně netváří.
 • Mokrý leden – prázdné sudy.
 • V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
 • Mnoho sněhů v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
 • V lednu silný led, v květnu bujný med.

Leden a předpověď počasí

Lednové pranostiky také naznačují, jaké bude počasí v dalších měsících roku:

 • Suchý leden, mokrý červen.
 • Jaký leden, takový červenec.
 • Leden červenci se rovná.
 • V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
 • Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.
 • Když začátek ledna krásně, budou na jaře bouřky časně.
 • Lednové mlhy věští mokré jaro.
 • Leden studený, duben zelený.
 • Leden jasný, roček krásný.

Tři králové – film

Stejný název byl použit také pro oblíbený americký film – Tři králové, ve kterém hrál ještě mladičký George Clooney (tehdy ještě nebyl taková hvězda – film vyšel v roce 1994). Popis filmu najdete níže:

V březnu 1991 skončila válka v Perském zálivu. Svérázný major zvláštních jednotek souhlasí, že bude spolupracovat na reportáži s úspěšnou reportérkou Adrianou Cruzovou. Mezitím seržant Barlow, zásobovač Vig a seržant Elgin objeví při odzbrojování zajatců u jednoho z nich mapu vedoucí k úkrytu, kam Saddám Husajn ukryl uloupené kuvajtské zlato. Gates chce mapu zabavit, ale pak se s trojicí dohodne, že se pro zlato vydají sami. Vojín Wogaman dostane za úkol odlákat reportérku a ostatní ráno vyrazí k bunkru, vzdálenému asi sedmdesát kilometrů. Ten je však prázdný. Saddámovi vojáci tvrdí, že zlato je ukryto jinde, při odjezdu si však Archie všimne pečlivě střežené studny. Je vchodem do krytu, plného elektroniky, zajatých kurdských rebelů a také hledaného zlata. Čtveřice vše naloží na zabavenou dodávku a chce odjet, když se stane svědky brutality iráckých vojáků. Rozhodnou se zajatým pomoci a po krátké přestřelce se pokusí uprchnout před přijíždějícím tankem. Zatímco se vůdce povstalců dohodne s Gatesem, že za část zlata Američanům pomůže, irácký velitel si vybíjí vztek mučením Barlowa, kterého zajal.

Tři králové – odboj

Tři králové (celým názvem Svatí tři králové, něm. Heilige drei Könige) byl také název daný gestapem zpravodajsko-sabotážní skupině Obrany národa (ON) tvořené pplk. Josefem Balabánem, pplk. Josefem Mašínem a št. kpt. Václavem Morávkem. Sama skupina se nikterak oficiálně neoznačovala, sami o sobě mluvili jako o třech mušketýrech. Skupina se zaměřovala na sběr zpravodajských informací, přípravu a provádění sabotážních a diverzních akcí. Zároveň se podílela na udržování spojení s československou exilovou reprezentací.

Skupina se v rámci vznikající ON (Obrana národa) začala formovat krátce po okupaci Čech a Moravy v březnu 1939. Od léta potom pracovala již ve složení Balabán, Mašín, Morávek. S touto skupinou dále spolupracoval radiotelegrafista četař František Peltán (někdy označovaný jako čtvrtý ze Tří mušketýrů). Svou centrálu měli v pracovně plukovníka Tomáše Berky (člen ilegální organizace ÚVOD) na ministerstvu práce a sociálních věcí v Praze.

Začátkem jara 1940 se německým bezpečnostním orgánům podařilo skoro zlikvidovat celou jednu garnituru českého odboje; prakticky zničeny byly Obrana národa, Politické ústředí a částečně i Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ). Třem králům se odhalení vyhnulo zejména z důvodu přísného dodržování konspiračních opatření, která se u ostatních odbojových uskupení občas podceňovala. To potom vedlo k infiltraci agentů abwehru a gestapa do řad odboje. Zbytky odbojářů se sloučily do nové organizace, Ústředního vedení odboje domácího (ÚVOD). ÚVOD zastřešoval jinak samostatně fungující skupiny. Tři krále v ÚVODu zastupoval Balabán. Začátkem roku 1941 se gestapu, díky přetrvávajícím chybám v konspiraci, podařilo infiltrovat PVVZ svými agenty a během roku organizaci prakticky rozbít. Jako prvního ze Tří králů se gestapu podařilo 22. dubna 1941 dopadnout Balabána; při krátké přestřelce byl zraněn a zatčen.

Přestože ho vyšetřovatelé při výslechu podrobili mučení, své spolupracovníky neprozradil. Popraven byl 3. října 1941. Jako druhý byl 13. května 1941 zatčen Mašín, když zajišťoval radiové vysílání do Londýna. Do bytu v domě ve druhém patře v ulici Pod Terebkou, dnešní Čiklova 19, v Praze-Nuslích (byl to ilegální byt Morávka), ze kterého se vysílalo, vpadlo gestapo. Mašín, který střelbou kryl ústup Morávka a radisty Peltána, poté, co vysílačku odložili na balkón v mezipatře, jednoho z gestapáků těžce zranil, ale sám, již zraněný, byl zatčen a umístěn do vězeňské nemocnice. Poté, co fyzicky napadl svou ostrahu byl přemístěn na Pankrác (tím byly zmařeny Morávkovy plány na Mašínovo osvobození). I Mašín byl při výsleších mučen, ale ani on nic neprozradil, několikrát se bezvýsledně pokusil i o sebevraždu. Zemřel 30. června 1942 před popravčí četou na kobyliské střelnici. Morávek, který jako jediný z trojice zůstal na svobodě, pokračoval v ilegální činnosti. Na žádost exilového vedení nadále udržoval kontakt s Paulem Thümmelem a přebíral od něj zpravodajské informace. To se mu stalo ale osudným. 21. března 1942 se Morávek pokusil osvobodit svého spolupracovníka Václava Řeháka (toho Němci zatkli omylem, když zajišťoval prostor pro Morávkovo setkání s Thümmelem, považovali Řeháka za Morávka).

Při následné přestřelce byl Morávek raněn a poblíž Prašného mostu v Praze se zastřelil (podle jiných zdrojů ho, již těžce zraněného zastřelil příslušník gestapa, ale v hlášení byla uvedena sebevražda; Morávek měl být totiž zadržen živý).

Odbojová činnost

Zpravodajství

Hlavním těžištěm skupiny byla zpravodajská činnost. Vytvořili centrálu, která sbírala informace ze všech sfér života protektorátu, prostřednictvím PVVZ skupina spolupracovala se sítí železničářů a pošťáků. Díky nim získávali informace o německých transportech, ale i o pohybech zboží a poměrech v továrnách. Vyhodnocováním těchto informací potom odboj získával ucelený přehled o politickém a ekonomickém životě v protektorátu a dokonce i části Slovenska. Tyto zprávy sestavoval a koncipoval Balabán. Zprávy byly do Londýna odesílány jednak prostřednictvím vysílaček (Sparta I. a II.), obsáhlejší potom prostřednictvím kurýrů přes neutrální Švédsko či přes Jugoslávii. Thümmel sice s odbojem spolupracoval, zároveň ale sestavil a vedl observační tým abwehru, která skupinu (které dal krycí název Tři králové) sledovala a podávala o ní zprávy.

Thümmel vedl ale svůj tým tak, aby neohrozil trojici hlavních aktérů (a zároveň aby neztratil důvěru odboje a nepřipravil se o významný zdroj financí). Kromě kontaktů s exilovým vedením v Londýně udržovali Balabán a Morávek i kontakty se sovětskými diplomaty (ve službách NKVD), kteří až do přepadení SSSR Německem legálně v Praze působili. Souběžně se sběrem informací pro účely zpravodajství zajišťovala skupina i bezpečnostní službu (ochranu před pronikáním agentů německých bezpečnostních služeb do vlastních řad) a dekonspiraci (odhalování) konfidentů a donašečů gestapa z řad obyvatelstva. K tomuto účelu využívali síť českých policistů pracujících jako překladatelé v úřadovně gestapa v Petschkově paláci.

Diverze a sabotáže

Další z činností skupiny bylo obstarávání zbraní pro ON a trhavin pro vlastní diverzní činnost. Krátce před obsazením zbytků republiky německou armádou se Mašínovi (ještě z titulu funkce velitele ruzyňské posádky) podařilo ukrýt zbraně. Další se mu dařilo získávat např. pomocí falešných dokladů přímo z německé posádky či pašováním z Jugoslávie. Nejvýznamnější akcí, na které se skupina podílela, byly pumové útoky proti cílům v Berlíně. Zajistila přípravu a odzkoušení náloží, které poté Ctibor Novák, Mašínův švagr, umístil 15. září 1939 přímo v Berlíně; jednu u policejního ředitelství a druhou u budovy ministerstva letectví. Další z útoků, pokus o likvidaci Himmlera, nevyšel; nálož sice 30. prosince 1940 explodovala v Berlíně správně, ale Himmlerův vlak měl zpoždění. K dalším diverzním akcím patřily trhavinové útoky proti lokomotivám zajišťujícím německé vojenské transporty; trhavina ve tvaru briket byla přidávána do uhlí na tendrech lokomotiv.

Zajímavosti

Pro spojení s exilem používali příslušníci skupiny radiostanici s krycím označením Sparta I. Po určité době ale začali zprávy předávat prostřednictvím radiostanice s krycím názvem Sparta II. Tento způsob byl zvolen proto, že Němci Spartu I. odhalili a zároveň z důvodu neshod s vedením odboje, zvláště s Vladimírem Krajinou. Ten, podle některých zdrojů zprávy do zahraničí svévolně upravoval, což se příslušníkům vojenského odboje nelíbilo. Radiostanice hlásící se jako Sparta II. byly německou bezpečností několikrát zničeny. Morávek se v převlečení setkal v baru budovy gestapa s Oskarem Fleischerem, elitním vyšetřovatelem gestapa, a nechal si od něj zapálit cigaretu. Morávek také pravidelně doručoval na pražské gestapo výtisky ilegálního časopisu V boj!. Josef Mašín ve vězení prohlásil, že lituje, že Heydricha nemohl zabít on sám. Josef Balabán byl velitelem celé skupiny.

Tři králové v populární kultuře

 • V roce 1998 natočil režisér Karel Kachyňa volně na motivy osudu skupiny sedmidílný televizní seriál Tři králové.
 • V roce 2017 vydalo pražské nakladatelství ARGO výpravný stostránkový komiks Tři králové. Autorem komiksu je Zdeněk Ležák, více než 500 kreseb vytvořil výtvarník Michal Kocián.
 • V roce 2017 natočil režisér Cédric Jimenez snímek Smrtihlav na motivy knihy Laurenta Bineta nazvané HHhH, která popisuje karierní vzestup Reinharda Heydricha a jeho atentát. V příběhu je zachycena i činnost tajné odbojové skupiny s krycím názvem Tři králové. Zkratka HHhH znamená Himmlers Hirn heißt Heydrich, tedy Himmlerův mozek se jmenuje Heydrich.
 • V roce 2021 vydalo pražské nakladatelství ARGO román M+B+M spisovatele Dalibora Váchy, který beletristickým stylem vypráví o diverzní a zpravodajské činnosti tří králů (tří mušketýrů) a jejich blízkých spolupracovníků v protiněmeckém odboji na území protektorátu. Román pokrývá období od jara roku 1939 až do jara 1942, plasticky popisuje nejen všechny jejich dobrodružné a nebezpečné akce, ale též i to, jak se tito hrdinové jeden po druhém dostávali do rukou německých bezpečnostních sil. Autorova historická přesnost je doplněna jen několika málo fiktivními románovými osobami, jež nemají oporu v historických reáliích. K románové licenci patří i „drsné“ dialogy tří mušketýrů a sondy do jejich psychických stavů, kam prosakuje postupně narůstající únava pramenící ze života v konspiračních bytech, a pocit marnosti boje proti německé mašinérii, jenž je každodenně staví na hranu života a smrti.
 •  
 •  
 • 1
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Vafle jsou už nějaký čas oblíbeným pokrmem i v České republice. Dříve se na našich stolech vafle neobjevovaly, proto pro ně nebylo potřebné ani české slovo. Následně si Češi označení pro speciální druh oplatky s plastickými čtverečky na povrchu vypůjčili ze sousedního Německa. V němčině se používá slovo Waffel, ale v češtině došlo k počeštění tohoto výrazu na české vafle....

Mohou mladí podnikat? A mohou uspět? Na to se nedávno snažili nalézt odpověď v Hospodářských novinách, které se v jednom z článku zaobíraly tím, jak se daří mladým českým podnikatelům. A my jsme si vzali na paškál jednoho z nich. Shodou okolností je to také bývalý vlastník Objevit.cz, Jirka Rostecký.Jirko, přestože ti web dříve patřil, tak ses tady o sobě...

Výraz je pravopisně správný v obou variantách. Můžete tak psát dle vlastního uvážení zadruhé i za druhé a význam bude pokaždé úplně stejný. V jazykové terminologii jde o příslovečné spřežky, které vznikají spojením předložky a číslovky. Obecně však platí pravidlo, že v případě delších číslovek je vhodnější zvolit variantu psaní zvlášť (např. po padesáté sedmé). Samozřejmě něco jiného...

„My máme silný refrén jak hovado …“ Tak začíná refrén oblíbené slovenské kapely Horkýže Slíže. Jak se ale slovo refrén píše? A co přesně znamená? Docela často se ve slově refrén chybuje, i když k tomu není žádný zásadní důvod. Pravopis je poměrně jasný. Správná varianta je pouze refrén, tedy s písmenem „n“ na konci. Správně je...

Puls / pulz má každý z nás. Pokud by ho snad někdo neměl, tak by to bylo docela blbé, protože by už nebyl mezi živými. Slovo puls / pulz označuje pravidelně se opakující impulz. Puls / pulz je také jiné označení pro slovo tep. A teď zpátky k pravopisu. V češtině jsou možné obě varianty. Puls i pulz...

Ztrácíte se v tom, co který smajlík znamená? Rád vám to vysvětlím. Někteří smajlíci působí naprosto logicky, ale jiné by vás asi nenapadlo napsat právě takto. Nejčastěji se k napsání smajlíka používá dvojtečka, která značí oči a pak různé další znaky, které specifikují jeho výraz. Důležité je, že abyste viděli místo spleti znaků smajlíka, musíte...

Chceme s vámi sdílet naše znalosti, proto píšeme články o češtině. Tento si bere na paškál dvojici sdílet a zdílet. Která varianta je správně? Sdílet znamená mít něco společného, nebo dělit se s někým o něco. Ve spisovné češtině je přijatelný pouze jeden tvar a tím je tvar sdílet. V tomto případě bohužel nelze použít žádnou poučku, takže...

Scent marketing neboli aroma marketing povyšuje klasický marketing, kdy spotřebitel vnímá informace smysly jako je sluch či zrak, na další úroveň. Pojďme si popsat, jak vlastně scent marketing funguje. Co to je scent marketing Příkladem scent marketingu je situace, kdy přijdete do prodejny a příjemně to tam voní. Přesně tak. Tím dalším smyslem, který tento...
Načíst dalších 10 článků