Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Kodex reklamy

Kodex reklamy či také etický kodex reklamy vydala Rada pro reklamu v roce 2013. Jde o jakýsi morální kodex, soubor pravidel toho, jak by měla reklama vypadat. Podle tohoto morálního kodexu by měla být reklama pravdivá, slušná a čestná.

Kodex a legislativa

Kodex nenahrazuje právní regulaci reklamy, pouze na ni navazuje doplněním o etické zásady. Jedná se o vymezení pravidel a přijatelných mezí profesního chování pro subjekty působící v oblasti reklamy a Kodex také plní informační funkci ve vztahu k veřejnosti. Dodržování Kodexu reklamy je tedy pro firmu především dobrou vizitkou a může posloužit také v rámci konkurenčního boje. Dodržování kodexu není právně vymahatelné. Právně vymahatelný je však například Zákon o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb.

Kodex je v praxi prosazován a při sporných situacích interpretován výlučně Arbitrážní komisí Rady pro reklamu, ve které jsou zastoupeni představitelé členských organizací Rady pro reklamu, poslanci parlamentu České republiky, zadavatelé reklamy, reklamní agentury, média, právní odborníci. Při posuzování stížností se Rada pro reklamu řídí Kodexem reklamy a nikoli primárně platným právním řádem, neboť Rada pro reklamu nemůže udělovat sankce tomu, kdo poruší zákon. Tato pravomoc přísluší v případě porušení platného právního řádu obecným soudům.

Účel Kodexu reklamy

Účelem vydání kodexu byla regulace reklamy v České republice. Jde o to, aby reklama v České republice sloužila k informování veřejnosti a splňovala etická hlediska působení reklamy. Reklama by měla být pravdivá, slušná a čestná, a měla by respektovat také mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.

Obsah Kodexu reklamy

Kodex definuje co je reklama (Reklamou se rozumí proces komerční komunikace, prováděný za úhradu jakýmkoliv podnikatelským subjektem nebo jiným subjektem jednajícím v jeho zájmu, jehož účelem je poskytnout spotřebiteli informace o zboží a službách i činnostech a projektech charitativní povahy.). Kdo jsou subjekty reklamy (inzerenti, zadavatelé, reklamní agentury, vlastníci médií a spotřebitel). I základní požadavky na reklamu.

Reklama dle Kodexu nesmí navádět k porušování právních předpisů. Musí slušná, čestná a pravdivá a být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti. Reklama musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů a nesmí ohrožovat dobré jméno reklamy jako takové. Reklama nemá podporovat či vychvalovat chování, poškozující životní prostředí nad společensky akceptovanou míru.

Slušnost reklamy

Reklama nesmí obsahovat tvrzení a vizuální prezentace, které by porušovaly hrubým způsobem normy slušnosti a mravnosti obecně přijímané těmi, u nichž je pravděpodobné, že je reklama zasáhne. Zejména prezentace lidského těla musí být uskutečňována s plným zvážením jejího dopadu na všechny typy čtenářů a diváků.

Čestnost reklamy

Reklama nesmí být koncipována tak, aby zneužívala důvěru spotřebitele či využívala nedostatku jeho zkušeností či znalostí, či jeho důvěřivosti. Reklama nesmí být skrytá, zejména nesmí předstírat, že jde o jiné způsoby šíření informací. Nepřípustné je skrytí reklamy například do formy vědeckého pojednání či reportáže.

Pravdivost reklamy

Reklama nesmí šířit klamavé údaje o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech. Klamavým údajem je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.

Ženské jméno Blažena je slovanskou variantou jména Beata. Kdy slaví Blažena svátek?Blažena slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 10. května (10.5.).Mužská podoba jména BlaženaMužskou obdobou jména Blažena je Blažej.Domácí podoby jména BlaženaBláža,Blažka,Blaženka.Blažena a statistikaKolik žije v ČR BlaženK 10. 5. 2022 žije v České republice 6 311lidí se jménem Blažena.Oblíbenost jména Blažena Jméno je 196....

Kompletní text Kodexu je dostupný na stránkách Rady pro reklamu v sekci dokumenty.

  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Den vítězství je v kalendářním pořadí druhý ze sedmi českých státních svátků. Trochu nadsazeně můžeme říci, že slavíme vítězství dobra nad zlem, datum 8. května 1945 bylo z historického hlediska velmi důležité, protože se jedná o formální ukončení 2. světové války.  Kontext 8. května 1945 Hrůzy 2. světové války tu asi nemusím připomínat, ale pro...

Nevíte, co slovo konzilium / konsilium znamená? Tak my vám to povíme. Jedná se o označení pro poradní sbor lékařů, případně také jako obecné označení pro jakýkoliv poradní sbor. Pravopisně správně jsou obě varianty, tedy konzilium i konsilium Je však nutné zmínit, že konsilium s písmenem „s“ je slovo, které se řadí mezi takzvaná příznaková slova....

Jedná se o anglický termín, který označuje jednoduchou formu novin nebo informační leták. Pojem vznikl ze spojení slov news (novinky) a letter (dopis). Prostřednictvím newsletteru mohou společnosti pravidelně zasílat přehledy novinek. Díky newsletteru je možné komunikovat se zákazníky, fanoušky, pracovníky i přáteli. V dnešní době má newsletter většinou elektronickou podobu (email), ale i v současnosti se občas...

Yetti je bájný tvor, který provází lidstvo už mnoho let, naopak Yeti je označení automobilu od české značky Škoda. Správně jsou tedy obě varianty, ale musí se používat ve správném kontextu. Pro tato slova neexistuje žádná češtinářská pomůcka, takže si je holt budete muset zapamatovat.Příklady SPRÁVNÉHO užití slova Yetti:Yettimu se přezdívá také Bigfoot a sněžný muž.Myslíš,...

Světový den životního prostředí se každoročně koná 5. června. Tento den se slaví s cílem podpořit povědomí a ochraně životního prostředí. Podle OSN nám „Oslava tohoto dne poskytuje příležitost rozšířit základnu názorů a odpovědného chování jednotlivců, podniků a komunit při ochraně a zlepšování životního prostředí.“ Kdy se slaví Světový den životního prostředí?Světový den životního prostředí...

Obě varianty jsou z pravopisného hlediska zcela správně. Můžete psát kdykoliv i kdykoli a neuděláte chybu. Výraz kdykoliv / kdykoli je dle kontextu příslovce, které vyjadřuje libovolnost ve volbě času, nebo spojka podřadicí, která znamená totéž co slovo „když“. Stejně jsou na tom i zájmena kdokoli / kdokoliv, cokoli / cokoliv, částice nikoli / nikoliv nebo spojka ačkoli...

Někdy se uvádí také integrovaná marketingová komunikace. Ať už říkáme tak, nebo tak, jedná se stále o jedno a to samé. Uvést přesnou definici bude však trochu složité. Proč? Definic integrované marketingové komunikace je velké množství. 3 základní definice pojmu integrovaná komunikaceIntegrované marketingové komunikace jsou všechny komunikace, na které jsou vynakládány prostředky marketingového rozpočtu. Měly...

Každý klakson má jiný zvuk, ale pravopisně správně se píše pouze ve tvaru klakson. Slovo pochází z anglického výrazu klaxon, ale v současnosti už je plně počeštěné. Jedinou správnou variantou v českém jazyce je tedy klakson. Co znamená slovo klakson? Klakson je označení pro zvukové výstražné zařízení vozidla. Houkačka může být elektronická (automobil) nebo s mačkacím balónkem (jízdní kolo,...

Anonym, anebo anonim? Jediná, pravopisně správná varianta je anonym s tvrdým y. Anonim je nepřípustná varianta.Dle Slovníku spisovné češtiny je anonym definován jako nepodepsaný, utajený původce. V hovorovém jazyce se jako anonym označuje také anonymní dopis, tedy dopis bez podpisu pisatele.Správné užití slova anonymDostal jsem výhružný anonymní dopis.Začal navštěvovat sešlosti anonymních alkoholiků.Po anonymním porodu je...
Načíst dalších 10 článků