Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Mezinárodní den gramotnosti

Hlody hlody do svačiny, nacpeme se vitamíny. Co děláme po přestávce? Hrajeme si na zvědavce. Zvěda zvěda zvědaví, čtení psaní počítání nacpeme si do hlavy. Právě čtení, psaní a počítání patří mezi základní schopnosti gramotnosti. S gramotností souvisí další věci, díky nimž se člověk může orientovat ve světě, znát svá práva a aktivněji se postavit podmínkám, které ho drží v bídě. Gramotnost umožňuje, aby si lidé mohli přečíst varovné nápisy na chemickém hnojivu či aby se dozvěděli o vládním sociálním programu a dovedli se do něj přihlásit.

Kdy slavíme Mezinárodní den gramotnosti?

Mezinárodní den gramotnosti slavíme 8. září (8. 9.).

Vyhlášení Mezinárodního dne gramotnosti

Mezinárodní den gramotnosti vyhlásilo UNESCO již v roce 1966. Nejde však o oslavu celosvětové gramotnosti ale spíše o připomínku toho, že je na světě stále ještě asi pětina obyvatelstva negramotná, přičemž dvě třetiny z nich jsou ženy a přibližně 67 milionů dětí nechodí do školy.

Gramotnost

Chápání pojmu gramotnosti (v angličtině literacy) prošlo vcelku bouřlivým vývojem. V dobách starého Říma se pod označením „litteratus“ mínil člověk „studovaný“. Ve středověku se užíval pro člověka, který dokázal v latině číst, ačkoli vzhledem k úpadku vzdělanosti v Evropě se již ve 13. století užíval pro každého, kdo znal z latiny jakékoli minimum. Po období reformace se přesunulo chápání gramotnosti na dovednost číst a psát v jakémkoli jazyce

Současné chápání gramotnosti

V současné době se tento pojem vnímá mnohem šířeji a označuje se jako funkční gramotnost. Proměna chápání pojmu je dána tím, že termín gramotnost vyjadřuje požadavky společnosti na kompetentnost jedince a tyto požadavky se v proměnách času mění. Za funkční gramotnost je považována schopnost člověka aktivně participovat na světě informací.

Funkční gramotnost je spojení těchto dimenzí:

 • literární gramotnost,
 • dokumentová gramotnost,
 • numerická gramotnost

Získávání funkční gramotnosti

Kdybychom chtěli nalézt odpověď na otázku: Kdy člověk získává funkční gramotnost?, museli bychom říci, že přesně stanovit věk jedince, v němž má být funkčně gramotný asi nelze, neboť se jedná o proces dlouhodobý. Dítě zvládá základy čtení a psaní již po půl roce základní školní docházky, orientovat se funkčně v textu ovšem trvá mnohem déle. Po ukončení základní školy v 15 letech by však měla být u jedinců utvořena taková kvalita funkční gramotnosti (…), která umožňuje plnit úkoly denního života.

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost definována jako schopnost rozumět formám psaného jazyka, které vyžaduje společnost a/ nebo mají význam pro jednotlivce, a tyto formy používat.

Čtenářská gramotnost znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti.

Ve čtenářské gramotnosti se prolíná několik rovin, z nichž žádnou nelze opomenout:

 • Vtah ke čtení
  • Předpokladem pro rozvíjení čtenářské gramotnosti je potěšení z četby a vnitřní potřeba číst.
 • Doslovné porozumění
  • Čtenářská gramotnost staví na dovednosti dekódovat psané texty a budovat porozumění na doslovné úrovni se zapojením dosavadních znalostí a zkušeností.
 • Vysuzování a hodnocení
  • Čtenářsky gramotný člověk musí umět vyvozovat z přečteného závěry a posuzovat (kriticky hodnotit) texty z různých hledisek včetně sledování autorových záměrů.
 • Metakognice
  • Součástí čtenářské gramotnosti je dovednost a návyk seberegulace, tj. dovednost reflektovat záměr vlastního čtení, v souladu s ním volit texty a způsob čtení, sledovat a vyhodnocovat vlastní porozumění čtenému textu a záměrně volit strategie pro lepší porozumění, překonávání obtížnosti obsahu i složitosti vyjádření.
 • Sdílení
  • Čtenářsky gramotný člověk je připraven sdílet své prožitky, porozumívání a pochopení s dalšími čtenáři. Své pochopení textu porovnává s jeho společensky sdílenými interpretacemi, všímá si shod a přemýšlí o rozdílech.
 • Aplikace
  • Čtenářsky gramotný člověk využívá čtení k seberozvoji i ke svému konání, četbu zúročuje v dalším životě.

Finanční gramotnost

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.

Definice finanční gramotnosti je strukturovaná. Finanční gramotnost jako správa osobních/rodinných financí zahrnuje tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou.

Peněžní gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu hotovostních a bezhotovostních peněz a transakcí s nimi a správu nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.).

Cenovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro porozumění cenovým mechanismům a inflaci.

Rozpočtovou gramotnost představují kompetence nezbytné pro správu osobního/rodinného rozpočtu (např. schopnost vést rozpočet, stanovovat finanční cíle a rozhodovat o alokaci finančních zdrojů) a zahrnuje i schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska. Rozpočtová gramotnost zahrnuje vedle výše popsané obecné složky také dvě složky specializované: správu finančních aktiv (např. vkladů, investic a pojištění) a správu finančních závazků (např. úvěrů nebo leasingu). To předpokládá v obou případech orientaci na trhu různě komplikovaných finančních produktů a služeb, schopnost mezi sebou jednotlivé produkty či služby porovnávat a volit ty nejvhodnější s ohledem na konkrétní životní situaci.

Matematická gramotnost

Matematická gramotnost je schopnost jedince poznat a pochopit roli, kterou hraje matematika ve světě, dělat dobře podložené úsudky a proniknout do matematiky tak, aby splňovala jeho životní potřeby jako tvořivého, zainteresovaného a přemýšlivého občana.

Úroveň matematické gramotnosti se projeví, když jsou matematické znalosti a dovednosti používány k vymezení, formulování a řešení problémů z různých oblastí a kontextů a k interpretaci jejich řešení s užitím matematiky. Tyto kontexty sahají od čistě matematických až k takovým, ve kterých není matematický obsah zpočátku zřejmý, a je na řešiteli, aby ho v nich rozpoznal. Je třeba zdůraznit, že uvedená definice se netýká pouze matematických znalostí na určité minimální úrovni, ale jde v ní o používání matematiky v celé řadě situací, od každodenních a jednoduchých až po neobvyklé a složité.

Význam gramotnosti

Je mnoho důvodů, proč je gramotnost obyvatelstva důležitá. Nejde jen o základní schopnost čtení, psaní a počítání, ale o další návaznosti, které právě s gramotnosti souvisí.

Gramotnost je nezbytná k tomu, aby se člověk dovedl orientovat ve světě, znal svá práva a aktivněji se postavil podmínkám, které jej drží v bídě. Gramotnost umožní, aby si lidé mohli přečíst varovné nápisy na chemickém hnojivu či aby se dozvěděli o vládním sociálním programu a dovedli se do něj přihlásit.

Docházka do školy je navíc jednou z nejlepších forem prevence proti dětské práci. Gramotnost pomáhá snížit dětskou úmrtnost, dosáhnout rovnosti žen a mužů, vymýtit chudobu či omezit růst populace. Gramotnost je jedním ze základních stavebních kamenů inteligence národa.

Gramotnost ve světě

Nejvyšší gramotnost vykazuje Evropa, Severní Amerika a Austrálie (80%), nižší pak arabské státy (70%) a země jižní Asie či subsaharské Afriky (60%).

Nejnižší gramotnost okolo 53% má skupina nejméně rozvinutých zemí. Největší počet negramotného obyvatelstva žije sice v Asii, relativně nejvážnější je však situace v subsaharské Africe. Právě do Afriky spadá desítka zemí, kde více než polovina lidí neumí číst a psát. V Mali je gramotná přibližně čtvrtina lidí starších 15 let, v Burkině Faso, Nigeru, Čadu, Etiopii a Guinei je to kolem třetiny. Méně než polovina dospělého obyvatelstva je gramotná v Guinei, Sierra Leone, Beninu, Senegalu a Gambii. Jedenáctou zemí s nadpoloviční negramotností je nejchudší země Karibiku – Haiti.

Malou útěchou je, že děti a mládež jsou stále vzdělanější než jejich rodiče, což platí zejména pro dívky. Za posledních dvacet let se gramotnost zvýšila o 4% u chlapců a 8% u dívek, často díky zrušení školních poplatků a všestranné podpoře od vlád, místních i mezinárodních organizací.

Ačkoliv dívky rychle dohánějí chlapce (a v některých zemích je dokonce lehce předhánějí), stále tvoří ženy a dívky celé dvě třetiny všech negramotných. Největší nerovnost pak nalezneme v jižní Asii, kde 73% mužů umí číst a psát, zatímco u žen je to jen 51%.

Češi a gramotnost

V České republice je negramotných, tedy neschopných číst a psát, pouze necelé jedno procento. ALE upozorňuje se také na to, že mnoha Čechům chybí tzv. „funkční gramotnost“, tedy dovednost uplatňovat nabyté vědomosti v reálném životě. Znamená to, že gramotnost se v tomto smyslu nevztahuje pouze ke čtení a psaní, ale celkově k získávání vědomostí a jejich uplatňování.

Moderní gramotnost

Dříve byl za gramotného považován ten, kdo uměl číst a psát. Spolu s rozvojem a šířením vzdělanosti se tato dovednost začíná považovat v západním světě za samozřejmou a proto se setkáváme nově i s gramotností čtenářskou (literární), matematickou (numerickou), počítačovou (informační), technickou, přírodovědnou, dále pak mediální, demokratickou či například tržní.

Mapa gramotnosti

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jednoduchou Mapu gramotností v ČR. Chce tak upozornit na téma podpory učitelů MŠ a ZŠ a vyzdvihnout, a hlavně sbírat informace o místech, kde se systematické podpoře rozvoji gramotností dětí a žáků věnují. Cílem je také podpořit školy, učitele či instituce ve využívání gramotností jako zdroje pro inovace ve výuce.

Podpora práce učitelů

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) se zabývá právě tématem gramotností. Projekt přibližuje na tematickém webu Gramotnosti.pro život nový pohled na vzdělávání a dává tipy, jak gramotnosti rozvíjet. Ty se učitelé učí zapojovat také do školní výuky, projekt podporuje sdílení praxe mezi nimi, používání otevřených vzdělávacích zdrojů ve výuce a rozvoj reflektivní praxe ve školách.

Gramotnosti se NPI ČR daří prostřednictvím třicítky pilotních mateřských a základních škol dostávat přímo do výuky k dětem. V podmínkách různorodých škol tak ověřují konkrétní postupy propojení gramotností do výuky a následně je sdílejí s dalšími učiteli a školami.

Pilotní školy

Projekt PPUČ představuje síť 36 pilotních MŠ a ZŠ, ve kterých se věnují systematické podpoře vybraných učitelů za pomoci proškoleného týmu školy a facilitace odborníků a mentorů z NPI ČR. Cílem inovací je najít silné stránky vlastní školy, nebát se zkušenosti sdílet i mimo zdi školy, a hlavně objevit v pilotních aktivitách co nejvíce příležitostí základních gramotností i v předmětech, kde se s nimi děti a žáci běžně nepotkají.

Projekt Podpora práce učitelů realizuje NPI ČR v rámci operačního programu OP VVV. Projekt má za cíl přinášet inovace do vzdělávání a rozvíjet kapacity škol a jejich učitelů. Zabývá se klíčovým tématem rozvoje gramotností v praxi MŠ a ZŠ napříč předměty a aktivitami s dětmi a žáky, přičemž učitelům nabízí články, kterými se mohou pro svou výuku ve školách inspirovat.

 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Vysrali Křížalovou tlupu (sry Tome, se stim smiř). Doklonce se ztichli přetím čupr poblít ise zahraňičním visvjetlovačem vísletků internetovíhc anket (bot, bot, bot!). Ovivnili česki jasik i cejel čechi. Ojebvili Zmikunda. A dávnone mněli chřezt. Bes celeru. A tky bes chkřistu. Vitalij kňišku a ta blila v kameních kňikupectíhc prso vyprdána. Svoje misot si proto u ananas...

Je to necelého 2,5 roku, co jsem si pořídil první iPhone. Pátou řadu. 128 GB. Hliník. Tehdy se „pětka“ prodávala za necelých 27 000 Kč (teď se za skoro stejnou cenu prodává iPhone 6). Já jej sice kupoval za necelou polovinu (a i to se mi zdálo jako hodně peněz). Zatím ze všech telefonů, které...

Mezinárodní den ptactva Na první dubnový den nepřipadá jenom tradiční žertování v podobě aprílových vtípků, ale také Mezinárodní den ptactva. Právě v období začátku jara velké množství ptáků migruje z teplých krajin zpět do oblastí mírného podnebního pásu. Kdy se Mezinárodní den ptactva slaví?Mezinárodní den ptactva se slaví každoročně 1. dubna (1.4.).Vyhlášení Mezinárodního dne ptactva1. dubna 1906 byla...

Jak se píše tahle největší pobaltská země? Litva – správná varianta.Lytva – pravopisně nesprávná varianta.Skloňování slova LitvaLitva je rodu ženského a skloňuje se podle vzoru žena.1.pád – Litva2.pád – (bez) Litvy3.pád – (k) Litvě4.pád – Litvu5.pád – Litvo!6.pád – (o) Litvě7.pád – (s) Litvou Správné užití slova LitvaNárodním sportem v Litvě je basketbal.Zákonnou měnou Litvy...

Proč, když jste zamilovaní, tak se chováte úplně jinak? Protože jsme tak naprogramovaní od přírody. Znáte to, když jste zamilovaní, tak jste schopni odpustit cokoliv. Zapomenout na kohokoliv během okamžiku.Změnit svůj život od základu.Děláme se lepšími a silnějšími, než ve skutečnosti jsme. Anebo se naopak podceňujeme (nejsme přece pro toho druhého dost dobří, nezasloužíme si...

Obrázky rozdělené do políček, které jsou často doplněné o krátké texty (zpravidla dialogy). Přesně to jsou komiksy / comicsy. Ale o tom tu asi nemusíme mluvit, protože komiksy / comicsy jsou velice populární, takže je zná asi každý. Proto se zaměříme raději na češtinu. Pravopisně správně je komiks i comics! Za základní variantu slova je...

Above the line, tzv. nadlinková komunikace je forma marketingové komunikace využívající masmédia (televizi, rádio, internet, tisk, outdoor). Protějškem je BTL – below the lines, tedy podlinková komunikace, ta zahrnuje nemasové, přesně zacílené formy oslovování. Takže sem spadá i prodej v kamenném obchodě nebo na stánku, přímý marketing, reklama v místě prodeje. Rozdíly mezi nadlinkovými a...

Na chvíli nebo nachvíli? Jedná se o spřežku, nebo o spojení předložky a podstatného jména? To je zásadní otázka. Když zjistíme správnou odpověď, budeme mít vyhráno. Ale nebudeme nedočkavce dlouho napínat. Pravopisně správně je pouze „na chvíli“!Jedná se totiž o spojení předložky a podstatného jména. Pomoci si můžeme jednoduchou pomůckou. Když jde vložit mezi jednotlivé...

Jak zavolat na soudce a poslance? Pane soudce anebo pane soudče? Pane poslanče anebo pane poslanec? Vždy jedině pane souce a pane poslanče!Při tvorbě 5. pádu podstatných jmen mužského rodu, skloňovaných podle vzoru soudce dělá mnoho lidí chybu.Slova, skloňovaná podle vzoru soudce mají vždy koncovku -ce. Často však v jejich případě dochází v 5. pádě...
Načíst dalších 10 článků