Socializuji se

Obchodní podmínky

I. Úvod – kdo jsem a co dělám

Já, Michal Krčmář, vám prostřednictvím těchto stránek nabízím své zkušenosti a znalosti v oblasti vývoje webových stránek, online marketingu, dále poskytuji také konzultace a školení. Cílem tohoto dokumentu je seznámit vás s tím, jak můžete mé služby objednat, jaká práva z nich budete mít nebo co dělat v případě nejasností.

Jako podnikající subjekt Michal Krčmář, se sídlem Zálešná V/1199, 760 01 Zlín, IČ: 76577309, DIČ: CZ8611104557 (dále jen poskytoval služeb) provozuji web www.krcmic.cz prostřednictvím kterých vám poskytuji služby, konzultace a školení v oblasti vývoje webových stránek a online a offline marketingu (dále jen „služby“).

Na této stránce můžete provést objednávku mých služeb, a může tedy dojít k uzavření smlouvy o poskytování služeb nebo k uzavření smlouvy o dílo.

Cílem těchto Obchodních podmínek je sdělit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti.

Tyto Obchodní podmínky jsou sepsané v českém jazyce a řídí se českým právním řádem. V našem vztahu se tedy řídíme českými zákony, konkrétně tyto Obchodní podmínky se řídí občanským zákoníkem a jsou v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), tyto dokumenty pak blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti vznikající mezi poskytovatelem služeb Michalem Krčmářem a objednatelem služeb (tedy vámi).

II. Objednávka služeb nebo objednávka vyhotovení díla

K objednání mých služeb můžete využít přímo formulář na webu www.krcmic.cz, anebo se domluvíme e-mailem – stačí mi poslat email na adresu info@krcmic.cz. Tato část se týká mých služeb spojených s vývojem webových stránek, marketingu a konzultací. Informace vztahující se k objednání školení a plnění k této službě najdete v dalším článku těchto Obchodních podmínek.

V případě zájmu o mé služby vyplňte objednávkový formulář na webu www.krcmic.cz, případně pošlete e-mail na e-mailovou adresu info@krcmic.cz.

Tuto objednávku považuji za nezávaznou a budeme o ní dále jednat.

Jakmile to bude možné, zašlu vám na e-mail, který jste uvedli v objednávce, případně ze kterého jste objednávku odeslali, potvrzení jejího přijetí a bude-li to třeba, požádám vás o doplnění informací potřebné pro poskytnutí služeb a cenovou nabídku.

Jakmile si ujasníme rozsah služeb, pošlu vám nabídku s návrhem termínu, obsahu služeb a přibližnou cenou, která se pak může změnit dle reálně spotřebovaných hodin (spjatých s prací na díle nebo souvisejících s poskytovanou službou). O této informaci, že u dané objednávky služeb se může změnit výsledná cena – kvůli souvisejícím vícepracím na projektu, jelikož se jednalo o cenový odhad a ne finální cenu, kterou lze stanovit až při výkonu díla nebo poskytování služeb. O této informaci se vás budu snažit neprodleně informovat, jakmile budu vědět, že hrozí, že tato situace může nastat a budeme dále o této ceně společně jednat. Pokud z Vaší strany nedojde ke schválení těchto víceprací nebo navýšení rozpočtu na poskytované služby, poskytovatel služeb se zavazuje, že dodá služby v hodinové dotaci odpovídající odhadu a další vícepráce budou pokračovat až po potvrzení ze strany objednatele služeb (tedy z Vaší strany). Pokud tedy u díla bylo odhadováno dokončení na například 160 hodin, poskytovatel služeb dodá 160 hodin a o další hodinové dotaci budeme společně jednat a do té doby nebudou vykonávány žádné vícepráce, dokud nedojdeme k dohodě o dalším postupu.

Součástí nabídky budou informace, jaké podklady od vás potřebuji získat a žádost o umožnění přístupu do marketingových, analytických nebo jiných nástrojů v požadovaném rozsahu, je-li to pro poskytnutí služeb nezbytné.

Potvrzením přijetí nabídky mezi námi bude uzavřena smlouva. Potvrzení může mít písemný charakter, ale smluvní vztah může vzniknout i formou ústní dohody či jinou formou, kterou bude schopna jedna či druhá strana schopna prokázat (svědecká výpověď, doklad o poskytnutí služby formou timesheetu či formou jiného podkladu ze strany poskytovatele služeb).

Za správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v objednávkovém formuláři, zaslaných podkladech a za zpřístupnění analytických nástrojů v potřebném rozsahu odpovídáte vy, neboť v opačném případě nemůžu poskytnout své služby řádně. V případě, že tuto povinnost nesplníte a spolupráce bude ukončena, nemáte nárok na vrácení zálohy, jejíž sjednání najdete dále v těchto Obchodních podmínkách.

Domluvenou konzultaci lze zrušit nejméně 24 hodin před touto konzultací. Při době kratší než 24 hodin vám mohu účtovat storno poplatek ve výši 100 % z ceny konzultace.

Vezměte také, prosím, na vědomí, že si vyhrazuji právo odmítnout jakéhokoliv klienta, u něhož shledám poskytnutí svých služeb nebo konzultací jako nevhodné, nepotřebné nebo neúčelné.

V rámci naší spolupráce může docházet ke zpracování osobních údajů, k čemuž si můžete přečíst více informací dále v těchto Obchodních podmínkách.

III. Objednávka školení

Pokud máte zájem o mé školení, v tomto článku se dozvíte o podmínkách účasti. Školení se můžete účastnit na základě přihlášky nebo si můžete objednat školení pro svou společnost.

Školení si můžete objednat prostřednictvím k tomu určenému formuláři na webových stránkách, případně zasláním e-mailu na e-mailovou adresu info@krcmic.cz.

Správnost, úplnost a pravdivost údajů uvedených v objednávkovém formuláři si můžete před odesláním zkontrolovat, po jejich odeslání je budu považovat za aktuální a správné. Odeslání vyplněného formuláře nebo e-mailu považuji za váš návrh k uzavření smlouvy.

Pokud máte zájem o školení na míru pro sebe nebo svou společnost, postup uzavření smlouvy je stejný jako v případě objednání služeb dle článku II těchto obchodních podmínek.

Přijetí přihlášky na školení vám potvrdím na vámi vyplněný e-mail, čímž mezi námi dojde k uzavření smlouvy. Zároveň s potvrzením vám pošlu objednávku – výzvu k uhrazení registračního poplatku (zálohovou fakturu).

Abyste se mohli školení účastnit, je nutné uhradit registrační poplatek. Poplatek je nutné uhradit do 14 dní od potvrzení přijetí přihlášky a zaslání objednávky/zálohové faktury. Pokud registrační poplatek neuhradíte v tomto termínu, pak vám rezervace bez náhrady propadá a nebudete se moci školení účastnit.

Pokud objednáváte školení méně než 14 dní před jeho konáním, je nutné uhradit registrační poplatek nejpozději do 1 dne před konáním školení.

V ceně registračního poplatku je vstup pro 1 osobu, podklady ke školení a e-mailová konzultace se mnou po dobu 14 dní od uskutečněného školení v přiměřeném rozsahu. Další položky, které jsou v ceně registračního poplatku, najdete vždy u konkrétního školení.

Na školení mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány pro mou prezentaci po dobu 3 let od realizace školení. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada. O udělení souhlasu vás požádám při potvrzení účasti na školení. Pokud si nepřejete být na školení audio/vizuálně zachyceni, sdělte mi to, prosím, jakkoliv, nejpozději při vstupu na školení, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni.

V průběhu školení můžete natáčet i fotit. Jakékoliv audio/vizuální záznamy školení, mé osoby a lektorů smíte šířit pouze s mým nebo jejich výslovným souhlasem a používat je výhradně pro osobní účely.

Pokud se rozhodnete svou registraci na školení zrušit, můžete tak učinit na e-mailové adrese info@krcmic.cz. nebo telefonicky na čísle +420 722 829 579.

Storno poplatky za zrušení registrace na školení jsou následující:

  • do 4 a více týdnů před konáním školení vám vrátím 100 % ceny školení nebo si můžete vybrat jiný termín školení;
  • do 2 týdnů před konáním školení vám vrátím 50 % ceny školení nebo si můžete vybrat jiný termín školení;
  • od 13. kalendářního dne včetně před konáním školení je storno poplatek ve výši 100 % ceny školení, tedy vrácena nebude žádná částka. Budete mít ale právo vybrat si jiný termín stejného či podobného školení v odpovídající ceně.
  • Bude-li cena náhradního školení vyšší, požádám vás o doplacení ceny do 14 dní od přihlášení na náhradní termín. O tom, zda jste se rozhodli pro vrácení zbývající částky ceny školení nebo budete chtít vybrat náhradní termín mě informujte do 14 dní od zrušení registrace. Termín náhradního školení můžete vybrat do jednoho měsíce od původního školení, na které jste byli původně přihlášeni. Poté už nebude moci náhradní termín využít a bude vám vrácena zbývající částka ceny, pokud vám na ni vznikl nárok.

V případě zrušení registrace vám vrátím cenu školení sníženou o příslušný storno poplatek, a to do 14 kalendářních dní od zaslání mého potvrzení o tom, že jsem přijal informaci o číslu účtu, na který mám částku poslat.

Vezměte, prosím, na vědomí, že mohu změnit termín nebo místo konání školení. Pokud k tomu dojde, kontaktuji vás na vámi uvedenou e-mailovou adresu s tím, že můžete buďto požadovat vrácení ceny školení, pokud jste ji již zaplatili anebo si vybrat jiný termín a místo školení, pokud na něm bude ještě volné místo.

IV. Platební podmínky

Cena služby je mezi námi sjednána přijetím mé nabídky a odvíjí se z rozsahu poskytovaných služeb.

Součástí ceny může být záloha ve výši 50 % z celkové ceny za poskytované služby, pokud si zálohu sjednáme. V takovém případě vám mohu zaslat zálohovou fakturu.

Záloha je splatná do 14 dní od uzavření smlouvy, tedy od mého potvrzujícího e-mailu, pokud není na zálohové faktuře uvedeno jiné datum.

Cenu za služby můžete uhradit bezhotovostně převodem na můj bankovní účet vždy uvedený na faktuře, zálohové faktuře nebo objednávce (číslo účtu je 670100-2211582716/6210).

Pokud budete platit převodem, prosím vás o uhrazení ceny společně s uvedením variabilního symbolu platby, který vám bude sdělen při odevzdání výstupu, ukončení spolupráce, na zálohové faktuře nebo v průběhu spolupráce.

V případě bezhotovostní platby je váš závazek uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na můj účet.

Pro každou platbu vám vystavím po uhrazení ceny daňový doklad. Ten bude splňovat požadavky právních předpisů. Splatnost bude 14 dnů od jejího odeslání na vaši e-mailovou adresu.

V případě, že neexistují pochybnosti z Vaší strany ohledně dodání služby v požadované kvalitě či jiné důvody, které by naplňovaly znaky reklamačního řízení (tzn. do data doručení daňového dokladu jste nerozporovali kvalitu dodání nebo vady či jiné důvody, které by opravňovaly neuhrazení služeb nebo předmětného dodaného díla v termínu), jste povinni finanční plnění ze strany poskytovale služeb uhradit nejpozději do 14 dnů od doručení daňového dokladu. Daňový doklad vám bude vždy zaslána elektronickou formou na emailovou adresu nebo skrze datovou schránku vaší firmy či subjektu, kterou si určíme ve smlouvě nebo kterou běžně používáte ke komunikaci (se mnou nebo s úřady v případě datkové schránky) v případě, že ve smlouvě není nebo nebylo definováno, na jakou adresu vám má být vyúčtování zasláno a obě strany berou na vědomí, že tímto se bere daňový doklad za doručený a tímto dnem začíná běžet lhůta splatnosti.

V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou za poskytované služby, poskytovatel služeb mu zašle na e-mailovou adresu, formou SMS zprávy či formou datové schránky informaci, že daný daňový doklad nebyl uhrazen. V případě, že je objednatel služeb již více než 30 dní v prodlení a i po 3 urgencích ze strany poskytovatele služeb k úhradě nedošlo, je poskytovatel služeb oprávněn danou pohledávka předat k soudnímu vymáhání bez dalšího upozornění a výsledná částka může být pak navýšena o úroky z prodlení a náklady spojené se soudním vymáháním. Obě strany (tedy jak poskytovatel služeb, tak objednatel služeb) berou tuto skutečnost na vědomí a souhlasí, že se budou snažit své finanční závazky vyplývající ze smluvního vztahu hradit včas a řádně, aby k této situaci nemuselo nikdy dojít.

Ceny na mých webových stránkách a nabídkách jsou uvedeny vždy bez DPH. Je tedy nutné k nim ještě připočíst aktuální DPH. DPH k ceně musí být připočítána, jelikož jsem plátcem DPH.

V. Podmínky poskytnutí služeb

Pro poskytování mých služeb je nezbytně nutné, abyste dodržovali tyto stanovené podmínky. Prosím, seznamte se s nimi a vezměte je na vědomí.

Dokud nebude mezi námi dohodnuta cena poskytovaných služeb, zaplacena záloha, dodány vyžádané podklady a uděleny potřebné přístupy, jak jsem popisoval výše, nejsem povinen začít s poskytováním služeb.

V případě, kdy nelze cenu za vykonané služby určit jinak (fixní částkou nebo paušálem, případně, kdy vy ani já nemáme k dispozici již ujednání o ceně), budeme se vždy řídit hodinovou sazbou 2500 Kč bez DPH, pokud jsme se již nedomluvili na jiné hodinové sazbě, která je patrná z posledních vyúčtování ve vztahu s vámi a mou osobou.

Pokud v průběhu poskytování služeb zjistím, že je třeba z vaší strany doplnit další údaje, podklady či udělit další přístupy, můžu vás požádat o jejich doplnění. V takovém případě se zavazujete poskytovat mi maximální možnou součinnost.

Pokud mám všechny potřebné podklady a přístupy, zavazuji se provést pro vás objednané služby v termínu, který jsme si sjednali. Pokud dojde na vaší straně k prodlení s poskytnutím součinnosti či dodáním podkladů a přístupů, mohu ve stejném rozsahu upravit termín dodání služeb.

Výsledkem poskytnutých služeb může být písemný výstup, byl-li takový výstup součástí objednávky nebo bylo-li tak mezi námi sjednáno. Výstup bude psán v českém jazyce, pokud jsme se nedohodli jinak. Výstup bude obsahovat popis výchozí situace, služeb, které byly poskytnuty, závěry provedených analýz a doporučení. Berete na vědomí, že výstup má doporučující charakter, a že neodpovídám za to, že nenaplní vaše subjektivní představy. Případné vady poskytnutých služeb a výstupu jsou upraveny dále v těchto obchodních podmínkách.

Výstup vám bude předán prostřednictvím e-mailové komunikace. V ojedinělých případech se může jednat i o ústní formu (doporučení, školení či prezentace závěrů).

Jste si vědomi toho, že mnohé různé vnější faktory se v průběhu času mění a vyvíjí, a tudíž výstupy z poskytovaných služeb jsou platné a funkční k datu, kdy byly poskytnuty.

Výstup z poskytnutých služeb můžete využít k optimalizaci svého podnikání či k dalším účelům, pro které byly služby dle naší dohody poskytnuty. Implementaci doporučení může pro vás provést i třetí strana, ovšem za dodržení podmínek mlčenlivosti, které sjednáváme dále nebo v samostatné dohodě o mlčenlivosti.

Všechny informace, které při naší spolupráci v souvislosti s plněním smlouvy nebo v souvislosti s jednáním o smlouvě uvedete vy, i ty, které uvedu já, a které nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Důvěrnými informacemi jsou zejména jakékoliv informace technické, provozní, výrobní, ekonomické, strategické nebo obchodní povahy související s vaší nebo mou činností, které mají nebo můžou mít pro nás majetkovou nebo nemajetkovou hodnotu a které nejsou přístupné třetím osobám. Důvěrnou informací je též mé know-how, které vám v rámci poskytování služeb mohu předat.

Povinností zachovávat mlčenlivost se myslí takové informace (dle odstavců vše v této kapitole Podmínky poskytnutí služeb) nereprodukovat, nešířit a ani jiným způsobem nesdělovat třetím osobám a/nebo je nevyužít ve svůj prospěch či ve prospěch třetích osob, na které se povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku těchto Obchodních podmínek nevztahuje. Zejména nesmí být takové informace reprodukovány, šířeny či jakkoliv sdělovány osobám, které poskytují shodné či obdobné služby či mající shodný předmět podnikání jako já, Michal Krčmář.

VI. Reklamace mnou poskytovaných služeb

I přes vynaložení veškeré péče se může stát, že služba může být nějakým způsobem vadná a vy ji budete chtít nějakým způsobem reklamovat. V následujícím odstavci je popsáno, jak v takových případech postupovat a jak probíhá uplatnění práv z vadného plnění.

Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména s občanským zákoníkem). Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, můžete buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

Vezměte ale, prosím, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání. Budeme si vždy řídit plněním ustanoveným v objednávce (co jste si objednávali a co vám mělo být dodáno).

Reklamaci mých služeb zašlete na e-mail: info@krcmic.cz.

Prosím, nezapomeňte při reklamaci vždy uvést následující: vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace (jak byste si přáli, aby byla reklamace vyřízena); prokázání poskytnutí služby.

Reklamaci vyhodnotím bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů.

VII. Autorská práva

Při poskytování služeb můžeme pracovat s autorskými díly nebo je i vytvořit. V tomto článku je upraveno, jak s takovými díly můžeme nakládat.

Pokud při poskytování služeb, zejména v rámci výstupů, dojde k vytvoření díla ve smyslu autorského zákona, a nedošlo-li mezi námi k jiné dohodě, uděluji vám zaplacením odměny nevýhradní licenci výlučně pro takové užití díla, které vyplývá přímo ze smlouvy uzavřené mezi námi a jejího účelu a z těchto Obchodních podmínek. Jakékoliv jiné užití je podmíněno mým předchozím písemným souhlasem. Součástí tohoto oprávnění však není udělení práva má díla šířit, sdělovat veřejnosti jinak, než vyplývá z účelu díla či udělovat k nim dále podlicenci nebo je prodávat či jinak komerčně využívat. Zejména neuděluji souhlas s šířením, sdělením či jiným zpřístupněním díla společnostem či osobám, které poskytují shodné či podobné služby či mají shodný nebo obdobný předmět podnikání jako já, Michal Krčmář.

Pokud jste mi poskytli podklady, která mohou být autorskými díly, zavazujete se, že jste jejich oprávněnými uživateli a dáváte mi tím oprávnění k takovému jejich užití, abych mohl poskytnout služby dle smlouvy, zejména abych je mohl upravovat či do nich zasahovat v potřebném rozsahu.

VIII. Odstoupení od smlouvy

Pokud jste uzavřeli smlouvu jako spotřebitelé, podívejte se na práva, která vám české zákony přináší. Asi tušíte, že pokud uzavíráte smlouvu na internetu, máte právo na odstoupení od smlouvy do 14 dní. Pro poskytování mých služeb se to ale mírně liší, proto vás prosím, abyste si pečlivě přečetli následující článek.

Tento článek se uplatní jen v případě, že objednáváte jako spotřebitel, tedy člověk, objednávající mimo rámec své podnikatelské činnosti.

Podle občanského zákoníku máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené na internetu do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Záloha vám bude vrácena zpět.

Zároveň berte na vědomí, že není možné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud se s vaším výslovným souhlasem služby poskytují před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (za takový výslovný souhlas považujeme, pokud se společně domluvíme na termínu, který bude naplánován do 14 dní ode dne, kdy odešlu potvrzovací e-mail). Vezměte také prosím na vědomí, že není možné odstoupit od smlouvy o poskytnutí školení, neboť toto školení je poskytování v určitém termínu. Nebudete-li se moct dostavit, můžete svou registraci zrušit za podmínek, které najdete v článku III. těchto Obchodních podmínek.

Stejně tak není možné odstoupit od smlouvy v případě, kdy již poskytnutí služby proběhlo a vy jste služby již prokazatelně využili a až zpětně se při placení hodláte rozporovat poskytnuté služby bez toho aniž byste kdykoliv během poskytování služeb či doručování díla rozporovali kvalitu dodaných služeb nebo díla dříve před zaplacením splatných faktur. V takovém případě berte na vědomí, že pokud jste dílo začali používat a při předávce díla či během poskytování služeb jste nerozporovali žádnou vadu a rozporujete ji až po předání díla, kdy však dílo nevykazovalo až doposud z vaší strany žádné vady, mají obě smluvní strany za to, že plnění proběhlo a pokud ve smlouvě nemáme definováno jinak (lhůtu pro reklamace po předání díla), bylo i dílo řádně předáno a služby poskytnuty v odpovídající kvalitě. Stejně tak nelze odstoupit od smlouvy jen pro vaše subjektivní důvody, které ani nejsou obsahem plnění smlouvy o poskytování služeb nebo nejsou zahrnuty jako hodnotící faktory či kritéria do finanční odměny formou písemného ustanovení.

Pokud byste se rozhodli odstoupit od smlouvy, využijte formulář, který je přílohou těchto podmínek. Můžete si jej stáhnout zde jako Word dokument.

Podle zákona o ochraně spotřebitele máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. K tomu se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnil své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers.

IX. Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které potřebuji k objednávce služeb, školení nebo k uzavření smlouvy a plnění z ní, zpracovávám v souladu s právními předpisy a jsou u mne v bezpečí. Více informací o důvodech zpracování a vašich právech si můžete přečíst v Zásadách ochrany osobních údajů, které najdete na mých webových stránkách.

V případě naší spolupráce, která vznikne mimo formulářové objednávání budu zpracovávat osobní údaje jak uvádím v Zásadách ochrany osobních údajů u objednávek.

X. Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Vezměte, prosím, na vědomí, že Obchodní podmínky mohu, zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů, v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat. Změnu oznámím nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti nových obchodních podmínek na této webové stránce.

Pokud nevyužijete v tuto dobu práva smlouvu vypovědět, má se za to, že s novým zněním obchodních podmínek souhlasíte.

Tyto podmínky a informace nabývají účinnosti dnem 1. dubna 2020.