Socializuji se

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Pravopis, Gramatika, Čeština

BOZP

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka BOZP) je velice široký interdisciplinární (mezioborový neboli vícevědní) obor. BOZP můžeme shrnout jako: „Soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum.“

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka BOZP) je velice široký interdisciplinární (mezioborový neboli vícevědní) obor. BOZP můžeme shrnout jako: „Soubor opatření (technických, organizačních, výchovných), která při správné aplikaci nebo realizaci vytvoří podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum.“

Všechny kategorie

Ani při práci v administrativě není radno podceňovat rizika, která nás mohou překvapit i v klasické kanceláři. I zde má zaměstnavatel povinnost zajistit hygienické podmínky, bezpečnost a ochranu zdraví při práci všem svým zaměstnancům. Povinnosti má však nejen zaměstnavatel, ale i zaměstnance. Práce v administrativě je trendy V posledních dvaceti letech se stávala práce v...

Za porušování předpisů požární ochrany může při výkonu státního požárního dozoru uložit hasičský záchranný sbor (HZS) daného kraje značné pokuty. Výše pokut se ovíjí od toho, do jaké kategorie požárního nebezpečí je vaše podnikatelská činnost zařazena. Některé pokuty se mohou vyšplhat až na desítky milionů korun. Maximální výše pokut Hasičský záchranný sbor může z pozice...

Povinnosti zpracování dokumentace požární ochrany pro podnikatele jsou stanoveny zákonem o požární ochraně (č. 133/1985 Sb.) a vyhláškou o požární prevenci (č. 246/2001 Sb.). Vyhláška také stanovuje, jakým způsobem má být dokumentace vedena. Dokumentace na základe začelenění do kategorie činností Podle míry požárního nebezpečí se provozované činnosti člení do třech kategorií: bez zvýšeného požárního nebezpečí,...

Každý zaměstnavatel či podnikající fyzická osoba musí zajišťovat požární ochranu, a to i v prostorách, které má pouze pronajaté. Zaměstnavatel je odpovědný nejen za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců. Odpovídá také za ochranu všech ostatních osob vyskytujících se s jeho vědomím na jeho pracovišti, jako jsou například návštěvy či smluvní partneři. Odpovědnost za porušení...

Teploty v posledních dnech lámou rekordy. V Česku vládne slunečné a horké počasí. Šťastnější z nás mohou trávit horké dny na koupališti, těm méně šťastným nezbývá, než se s nimi poprat v práci. Nadměrné horko však přináší zdravotní rizika a s rostoucí teplotou klesá výkonnost zaměstnanců. Jak klesá výkonost zaměstnanců v souvislosti s vysokou teplotou...

Cíl BOZP

Cílem opatření spadajících do BOZP je zejména zamezení vzniku situací, které by mohly vést k ohrožení či poškození zdraví, případně ke ztrátám na životech pracovníků. Opatření jsou obvykle kombinací technologických, technických, právních, organizačních a administrativních složek. Soubor těchto opatření je obecně nazýván prevence rizik.

Při zajišťování úkolů preveznce rizik figuruje osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Lidově se této osobě říká bezpečák či OZO. Osoba je dnes poradním orgánem zaměstnavatele, který nad prevencí rizik dozoruje.

Oblasti BOZP

 • management a řízení rizik (vyhledání a hodnocení rizik, kategorizace)
 • technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na pracovní postupy,
 • školení zaměstnanců,
 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů,
 • zakázané práce a pracoviště (obecně zakázané práce a práce a pracoviště zakázané některým skupinám zaměstnanců),
 • bezpečnost technických zařízení (vyhrazených, tzn. elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, ale i ostatních),
 • hygienu práce,
 • pracovně-lékařské služby (kontroly pracovišť, zdravotní prohlídky zaměstnanců atd.),
 • ergonomii,
 • bezpečnostní značení a signály,
 • řešení pracovních úrazů a nemoci z povolání.

Legislativa a BOZP

Nejdůležitějším zákonem z pohledu BOZP je zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ze kterého vychází základní požadavky na vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Mezi další zásadní předpisy patří zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP.

Oblast BOZP dále upravují jiné zákony, předpisy a nařízení, které jsou zaměřeny na konkrétní činnosti a úkony v organizaci. Pokud nepočítáme normy, jde celkově asi o 104 zákonů a vyhlášek

Koho se BOZP týká

BOZP se vztahuje na zaměstnavatele a také na všechny fyzické osoby, které legálně přicházejí do kontaktu s pracovními činnostmi zaměstnanců. Zaměstnavatelem se v souladu s právními předpisy ČR rozumí i všechny podnikající fyzické osoby.

Za trvalé zajištění BOZP v organizaci je zejména odpovědný zaměstnavatel. Dále pak vedoucí zaměstnanci, a to v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Odpovědnost za plnění práv a povinností v oblasti BOZP může mít trestněprávní následky.

Principy BOZP

Hlavními principy BOZP, dle výše zmíněných zákonů, je zejména provádění tzv. řízení a analýza rizik, provádění kontrol stavu a fungování opatření BOZP s následným zlepšování tohoto stavu a odstraňováním zjištěných neshod a závad. Vždy se má za to, že by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli rizikům preventivně předcházet, nikoli řešit důsledky.

Školení zaměstnanců BOZP

Ačkoliv náš právní řád nezná termín školení BOZP, má se všeobecně za to, že vyplývá z § 103, a to v článku 2), Zákoníku práce, kde je stanoveno, že zaměstnavatel je povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a bezpečnostních předpisech v oblasti BOZP. Školení zaměstnanců na podmínky BOZP je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele – bez výjimky. Naopak školení BOZP musí absolvovat každý zaměstnanec, a to v době, která je zákonem přímo předepsána.

Formy školení

 • Školení prováděné přímo na pracovišti.
 • Školení mimo pracoviště, například na autodromu nebo u poskytovatele školení.
 • Online školení přes internet formou tzv. e-learningu

Druhy školení dle časového hlediska

 • Vstupní školení zaměstnanců.
 • Periodické (opakované) školení zaměstnanců
 • Školení při změně pracovní pozice spojené se změnou rizik na pracovišti

Druhy školení dle činností

 • Základní – školení, která absolvují všichni zaměstnanci bez ohledu na pracovní činnosti.
 • Zvláštní odbornou způsobilost – školení, která absolvují zaměstnanci obsluhující stroje či zařízení, nebo provádějící činnosti se zvýšenou mírou rizika (např. obsluha manipulačního vozíku, práce ve výškách, BOZP pro stavby apod.).

Dokumentace BOZP

Povinnou součástí každé organizace mající zaměstnance, je také zpracování dokumentace BOZP a pravidelné provádění prověrek BOZP.

Dokumentace je soubor dokumentů, které jsou zpracovány vždy přesně pro činnosti a rizika v dané organizaci. Patří mezi ně např.:

 • Průřezová směrnice BOZP,
 • Posouzení a zhodnocení rizik,
 • Kategorizace prací,
 • Záznamy o pracovních úrazech,
 • Směrnice pro přidělování OOPP,
 • jiné směrnice a místně provozní bezpečnostní předpisy, které jsou vždy přizpůsobeny organizační struktuře a podmínkám v organizaci.

Dokumentace BOZP je zpracována většinou při zaměstnání už prvního zaměstnance a je nezbytné ji průběžně aktualizovat, a to ať z důvodu interně organizačního nebo z důvodu změny v legislativě. Obvykle k aktualizaci dokumentace dochází v rámci prování prověrek BOZP.

Roční prověrka BOZP

Smyslem prověrky BOZP je komplexní kontrola a nastavení systému BOZP v dané organizaci a to ve vztahu k právnímu řádu České republiky a dále vůči interním předpisům uvnitř společnosti. Prověrka se skládá zejména z fyzické kontroly pracovišť a prověření, zda dokumenty odpovídají skutečnosti a naopak. Z každé roční prověrky by měl být vyhotoven písemný zápis, ve kterém budou mj. uvedeny závady a nedostatky, které byly v rámci šetření zjištěny. Tyto je potřeba obratem odstranit a dále pak zajistit opatření, aby se již neopakovaly.

BOZP závěrem

BOZP je povětšinou zaměstnavateli vnímána spíše jako povinnost a zákonná nutnost, nežli oblast, která by organizaci něco „přinášela“ nebo „vydělávala“. Nicméně je potřeba si uvědomit, že lidský život je jen jeden, a tak pokud zaměstnavatel chce, aby pod jeho příkazy pracovali lidské bytosti, musí jim umožnit podmínky pro bezpečný výkon práce. Jako zaměstnavatel nesmíte v BOZP primárně hledat krátkodobý zisk v podobě peněz, ale spíše dlouhodobý přínos z pohledu uvědomělého a zodpovědného zaměstnavatele, pro kterého je radost pracovat.

Cíl BOZP

Cílem opatření spadajících do BOZP je zejména zamezení vzniku situací, které by mohly vést k ohrožení či poškození zdraví, případně ke ztrátám na životech pracovníků. Opatření jsou obvykle kombinací technologických, technických, právních, organizačních a administrativních složek. Soubor těchto opatření je obecně nazýván prevence rizik.

Při zajišťování úkolů preveznce rizik figuruje osoba odborně způsobilá v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Lidově se této osobě říká bezpečák či OZO. Osoba je dnes poradním orgánem zaměstnavatele, který nad prevencí rizik dozoruje.

Oblasti BOZP

 • management a řízení rizik (vyhledání a hodnocení rizik, kategorizace)
 • technické a organizační požadavky na pracovní prostředí, na organizaci práce a na pracovní postupy,
 • školení zaměstnanců,
 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů,
 • zakázané práce a pracoviště (obecně zakázané práce a práce a pracoviště zakázané některým skupinám zaměstnanců),
 • bezpečnost technických zařízení (vyhrazených, tzn. elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích, ale i ostatních),
 • hygienu práce,
 • pracovně-lékařské služby (kontroly pracovišť, zdravotní prohlídky zaměstnanců atd.),
 • ergonomii,
 • bezpečnostní značení a signály,
 • řešení pracovních úrazů a nemoci z povolání.

Legislativa a BOZP

Nejdůležitějším zákonem z pohledu BOZP je zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, ze kterého vychází základní požadavky na vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Mezi další zásadní předpisy patří zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek BOZP.

Oblast BOZP dále upravují jiné zákony, předpisy a nařízení, které jsou zaměřeny na konkrétní činnosti a úkony v organizaci. Pokud nepočítáme normy, jde celkově asi o 104 zákonů a vyhlášek

Koho se BOZP týká

BOZP se vztahuje na zaměstnavatele a také na všechny fyzické osoby, které legálně přicházejí do kontaktu s pracovními činnostmi zaměstnanců. Zaměstnavatelem se v souladu s právními předpisy ČR rozumí i všechny podnikající fyzické osoby.

Za trvalé zajištění BOZP v organizaci je zejména odpovědný zaměstnavatel. Dále pak vedoucí zaměstnanci, a to v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Odpovědnost za plnění práv a povinností v oblasti BOZP může mít trestněprávní následky.

Principy BOZP

Hlavními principy BOZP, dle výše zmíněných zákonů, je zejména provádění tzv. řízení a analýza rizik, provádění kontrol stavu a fungování opatření BOZP s následným zlepšování tohoto stavu a odstraňováním zjištěných neshod a závad. Vždy se má za to, že by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli rizikům preventivně předcházet, nikoli řešit důsledky.

Školení zaměstnanců BOZP

Ačkoliv náš právní řád nezná termín školení BOZP, má se všeobecně za to, že vyplývá z § 103, a to v článku 2), Zákoníku práce, kde je stanoveno, že zaměstnavatel je povinen zajistit svým zaměstnancům školení o právních a bezpečnostních předpisech v oblasti BOZP. Školení zaměstnanců na podmínky BOZP je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele – bez výjimky. Naopak školení BOZP musí absolvovat každý zaměstnanec, a to v době, která je zákonem přímo předepsána.

Formy školení

 • Školení prováděné přímo na pracovišti.
 • Školení mimo pracoviště, například na autodromu nebo u poskytovatele školení.
 • Online školení přes internet formou tzv. e-learningu

Druhy školení dle časového hlediska

 • Vstupní školení zaměstnanců.
 • Periodické (opakované) školení zaměstnanců
 • Školení při změně pracovní pozice spojené se změnou rizik na pracovišti

Druhy školení dle činností

 • Základní – školení, která absolvují všichni zaměstnanci bez ohledu na pracovní činnosti.
 • Zvláštní odbornou způsobilost – školení, která absolvují zaměstnanci obsluhující stroje či zařízení, nebo provádějící činnosti se zvýšenou mírou rizika (např. obsluha manipulačního vozíku, práce ve výškách, BOZP pro stavby apod.).

Dokumentace BOZP

Povinnou součástí každé organizace mající zaměstnance, je také zpracování dokumentace BOZP a pravidelné provádění prověrek BOZP.

Dokumentace je soubor dokumentů, které jsou zpracovány vždy přesně pro činnosti a rizika v dané organizaci. Patří mezi ně např.:

 • Průřezová směrnice BOZP,
 • Posouzení a zhodnocení rizik,
 • Kategorizace prací,
 • Záznamy o pracovních úrazech,
 • Směrnice pro přidělování OOPP,
 • jiné směrnice a místně provozní bezpečnostní předpisy, které jsou vždy přizpůsobeny organizační struktuře a podmínkám v organizaci.

Dokumentace BOZP je zpracována většinou při zaměstnání už prvního zaměstnance a je nezbytné ji průběžně aktualizovat, a to ať z důvodu interně organizačního nebo z důvodu změny v legislativě. Obvykle k aktualizaci dokumentace dochází v rámci prování prověrek BOZP.

Roční prověrka BOZP

Smyslem prověrky BOZP je komplexní kontrola a nastavení systému BOZP v dané organizaci a to ve vztahu k právnímu řádu České republiky a dále vůči interním předpisům uvnitř společnosti. Prověrka se skládá zejména z fyzické kontroly pracovišť a prověření, zda dokumenty odpovídají skutečnosti a naopak. Z každé roční prověrky by měl být vyhotoven písemný zápis, ve kterém budou mj. uvedeny závady a nedostatky, které byly v rámci šetření zjištěny. Tyto je potřeba obratem odstranit a dále pak zajistit opatření, aby se již neopakovaly.

BOZP závěrem

BOZP je povětšinou zaměstnavateli vnímána spíše jako povinnost a zákonná nutnost, nežli oblast, která by organizaci něco „přinášela“ nebo „vydělávala“. Nicméně je potřeba si uvědomit, že lidský život je jen jeden, a tak pokud zaměstnavatel chce, aby pod jeho příkazy pracovali lidské bytosti, musí jim umožnit podmínky pro bezpečný výkon práce. Jako zaměstnavatel nesmíte v BOZP primárně hledat krátkodobý zisk v podobě peněz, ale spíše dlouhodobý přínos z pohledu uvědomělého a zodpovědného zaměstnavatele, pro kterého je radost pracovat.