Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Porušování předpisů požární ochrany a pokuty pro podnikatele

Hello 0

Za porušování předpisů požární ochrany může při výkonu státního požárního dozoru uložit hasičský záchranný sbor (HZS) daného kraje značné pokuty. Výše pokut se ovíjí od toho, do jaké kategorie požárního nebezpečí je vaše podnikatelská činnost zařazena. Některé pokuty se mohou vyšplhat až na desítky milionů korun.

Maximální výše pokut

Hasičský záchranný sbor může z pozice výkonu státního požárního dozoru udělit pokutu za porušování předpisů požární ochrany podnikatelům, tedy právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, provozujícím:

 • činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí až do výše 250 000 Kč,
 • činnost se zvýšeným požárním nebezpečím až do výše 500 000 Kč,
 • činnost s vysokým požárním nebezpečím až do výše 1 000 000 Kč.

Za co vás může HZS pokutovat?

Výše pokuty za porušení předpisů týkajících se požární ochrany je závislá na typu požárního nebezpečí.

Pokuty při činnosti bez zvýšeného a se zvýšeným požárním nebezpečím

Za níže uvedené prohřešky mohou dostat pokutu až do výše 250 000 Kč podnikatelské subjekty, které provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí. Pokuty až do výše 500 000 Kč mohu dostat podnikatelské subjekty, které provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím.

Sankce může HZS uložit v případě, že porušíte povinnosti, které vyplývají z předpisů požární ochrany (PO), jež jsou uvedeny v Zákoně č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně. Konkrétně se jedná o níže uvedené prohřešky:

 • neoznačení místa a pracoviště bezpečnostními značkami týkající se požární ochrany,
 • neprovedení pravidelné kontroly dodržování předpisů PO,
 • neplnění pokynů týkajících se požární ochrany,
 • neodstranění zjištěných závad,
 • nezajištění školení zaměstnanců v oblasti PO,
 • nezajištění odborné přípravy preventivních požárních hlídek nebo preventistů PO,
 • neumožnění nebo ztížení kontroly státního požárního dozoru,
 • nezpracování a nevedení dokumentace požární ochrany,
 • neplnění podmínek požární bezpečnosti dle dokumentace PO,
 • nezajištění požadovaného množství požární techniky, prostředků PO a bezpečnostních zařízení, včetně neudržení provozuschopnosti těchto věcí,
 • používání neschválených druhů požárně bezpečnostních zařízení,
 • neumožnění vstupu na nemovitost za účelem realizace opatření, které souvisí se cvičením jednotek požární ochrany,
  neoznámení HZS vznik požáru,
 • nepodání písemné zprávy ve stanovené lhůtě o odstranění nedostatků, které byly zjištěny při kontrole státním požárním dozorem,
 • nestanovení organizace zabezpečení PO s ohledem na požární nebezpečí,
 • nestanovení podmínek požární bezpečnosti dle § 6 odst. 1 písm. b) nebo § 6 odst. 2 Zákona o požární ochraně,
 • nedodržení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, technologických postupů nebo zařízení,
 • nezabezpečení údržby a oprav technických a technologických zařízení ve lhůtách, které stanovuje výrobce,
 • nestanovení požadavků na odbornou kvalifikaci osob podle § 6 odst. 1 písm. d) Zákona o požární ochraně,
 • nezabezpečení prací, které mohou vést ke vzniku požáru osobou s příslušnou kvalifikací,
 • používání nepovolených barevných označení vozidel, lodí a letadel jednotek PO.

Víte, v jaké písničce se zpívá o řediteli autobusu? A má se tam správně zpívat ředitel nebo řiditel? Přesně na to si odpovíme v dalším rychlokurzu češtiny. Správně je ředitelŘiditel je tvar zastaralý. Můžete se s ním setkat v některých starých dokumentech, možná i ve filmech pro pamětníky, ale pokud chcete dodržovat pravopis, tak tento tvar nepoužívejte....

Pokuty bez rozdílu požárního nebezpečí

Za níže uvedené prohřešky mohou dostat pokutu až do výše 500 000 Kč podnikatelské subjekty bez rozdílu požárního nebezpečí. To znamená, že je jedno do jaké ze tří kategorií je podnikatelský subjekt zařazen. Jedná se o níže uvedené prohřešky:

 • nevytváření podmínek pro hašení požáru a záchranné práce
 • neudržení volných příjezdových komunikací a nástupních ploch, které jsou určeny pro požární techniku,
 • nezabezpečení volných únikových cest, volného přístupu k nouzovým východům, rozvodům elektřiny, uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům,
 • nezabezpečení volného přístupu k prostředkům požární ochrany a ručnímu ovládání požárně bezpečnostních zařízení,
 • porušení zákazu činnosti, zastavení provozu nebo vyloučení věci z užívání,
 • nezajištění plnění úkolů PO podle kategorie požárního nebezpečí,
  nezřízení preventivní požární hlídky podle § 13 odst. 1 Zákona o požární ochraně,
 • nezajištění jednotky požární ochrany v případě, že má podnikatelský subjekt tuto povinnost,
 • nevybavení požární jednotky předepsanou požární technikou a ostatními věcnými prostředky a bezpečnostními zařízeními,
 • využívání požární jednotky k činnostem, které by mohly ohrozit její akceschopnost,
 • neplnění opatření nebo lhůt, které jsou stanovené posouzením požárního nebezpečí,
 • neprovedení ve stanovených lhůtách opatření a náprav, které byly uloženy k odstranění zjištěných nedostatků,
 • neposkytnutí potřebné věcné pomoci, která byla uložena velitelem zásahu nebo velitelem požární jednotky,
 • neumožnění vstupu na nemovitost za účelem zdolávání požáru nebo provádění záchrany,
 • nejsou-li k dispozici požárně technické charakteristiky látek a materiálů, které jsou v objektu vyráběny, používány, zpracovávány nebo skladovány, a které jsou nutné pro stanovení preventivních opatření k záchranným akcím,
 • nedodržení návodů a technických podmínek, které se vztahují k požární bezpečnosti,
 • bezplatné neposkytnutí výrobků nebo jejich vzorů k provedení analýzy pro zjištění příčin vzniku požáru,
 • vypalování porostů nebo neoznámení HZS spalování hořlavých látek na volném prostranství,
 • neoznámení státnímu požárnímu dozoru nebo porušení pokynů při změně charakteru nebo podmínek či rozsahu provozované činnosti v souvislosti s novým posouzením požárního nebezpečí,
 • neplnění stanovených lhůt pro odstranění nedostatků v předloženém posouzení požárního nebezpečí,
 • neudržování zdroje vody pro hašení požáru v takovém stavu, aby mohl být tento zdroj použit pro požární techniku a čerpání vody k hašení požáru,
 • neplnění povinností k ochraně lesů v době zvýšeného rizika vzniku požáru podle § 7 odst. 2 nebo povinnosti vlastníka podle § 2 odst. 2 Zákona o požární ochraně,
 • nejsou-li při přepravě nebezpečných látek k dispozici na místě s nákladem požárně technické charakteristiky přepravovaných látek nebo neodpovídají přepravovanému nákladu.

Pokuty při činnosti s vysokým požárním nebezpečím

Hasičský záchranný sbor kraje, který vykonává státní požární dozor, může uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč podnikatelskému subjektu, který provozuje činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, a to za všechny výše uvedené prohřešky.

Pokuty až v řádech desítek milionů korun

Za porušování předpisů požární ochrany mohou podnikatelské subjekty dostat i mnohem vyšší pokuty. Může k tomu dojít v situaci, kdy podnikatelský subjekt opětovně poruší povinnost, za kterou mu byla v předchozích třech letech udělena pokuta pravomocným rozhodnutím, může HZS udělit další pokutu, a to až do výše trojnásobku stanovených pokut. Pokud tedy subjekt například zruší jednotku požární ochrany, může mu být udělena pokuta až do výše 30 000 000 Kč.

 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Maledivy nebo Maledivi? Co je správně? Maledivy, plným názvem Maledivská republika, ostrovní stát na jihu Asie v Indickém oceánu, tvoří stejnojmenné souostroví – řetězec devatenácti korálových atolů. Ostrovy jsou pokryté chlebovníkovými a palmovými háji. Jsou lemovány písčitými plážemi a průzračnými lagunami. Tento nejplošší a nejníže položený stát světa (žádné místo se nenachází více než 2,5...

Než začnete tipovat, zda napsat i či y, udělejte si jasno v podstatných jménech tip a typ, která patří k snad nejčastěji zaměňovaným výrazům. Tip a tipovatTip používáme ve významu rada, doporučení, odhad. Odvozené sloveso tipovat tedy znamená odhadovat výsledek, odhadovat vítěze, formulovat předpověď apod.. Tipováním se vlastně pohybujeme v oblasti spekulace, přesnou odpověď často...

V češtině jsou povoleny obě varianty. Odmala se může psát dohromady, protože se jedná o příslovečnou spřežku. Tato varianta se používá nejšastěji a někdy bývá považována za jedinou správnou možnost. Můžeme však napsat i od mala, kde se od chová jako předložka. A co vlastně znamená slovo odmala? Jinými slovy to je od doby, kdy jsme...

Ženské jméno Anděla je ženská forma slova anděl, které v překladu znamená posel Boží. Od slova anděl jsou odvozeny také formy Angelína a Angelika. Kdy slaví Anděla svátek?Anděla slaví, podle českého občanského kalendáře, svátek 11. března (11.3.).Domácké podoby jména AndělaAndělína,Andělka,Anďa,Áňa,Aninka.Mužská obdoba jména AndělaAndělínAnděla a statistikaKolik žije v ČR Anděl K 6. 3. 2022 žije v...

Víte, jak napsat slovo líčený? Prozradím vám, že ho lze psát s měkkým i nebo také s tvrdým y. Pro správné napsání těchto slov musíme znát jejich význam a kontext.  Kdy píšeme líčenýLíčení ve smyslu malování se a zkrášlování musíme vždy psát zásadně s měkkým i. Stejně tak, je to i v případě, že píšeme...

Progres je jiné označení pro postup, pokrok, růst, pokračování, šíření nebo vzestup. A jestli chcete učinit progres ve svých jazykových schopnostech, čtěte dál. Pravopisně SPRÁVNĚ je progresZkušení jazykovědci už na první pohled odhadnou, že slovo progres má kořeny v cizím jazyce. Do češtiny se dostalo z latiny, kde byste při troše pátrání našli označení progressió.V češtině ale není...

Nejenom naše milovaná manželka, děti, sousedi, ale také něco trochu více nebezpečného. Oxid uhelnatý. Bezbarvý plyn bez zápachu, který si každoročně vyžádá několik desítek obětí. Obětí, které najdou svou smrt právě doma. Stačí totiž jedna nepatrná chybka (špatně odvětraná místnost, ucpaný komín, prostě cokoliv, co zapříčiní, že tento nebezpečný plyn se koncentruje na malém prostoru...

Brand storytelling nebo jenom storytelling je označení pro marketingovou praktiku, konkrétně způsob komunikace, který především v posledních letech na trhu dominuje. A co to tedy přesně storytelling je? Storytelling – přeloženo z angličtiny do češtiny – je vyprávění příběhu A proč to značky dělají? Všichni máme rádi příběhy, například takové pohádky tu s námi byly...

Jak zavolat na soudce a poslance? Pane soudce anebo pane soudče? Pane poslanče anebo pane poslanec? Vždy jedině pane souce a pane poslanče!Při tvorbě 5. pádu podstatných jmen mužského rodu, skloňovaných podle vzoru soudce dělá mnoho lidí chybu.Slova, skloňovaná podle vzoru soudce mají vždy koncovku -ce. Často však v jejich případě dochází v 5. pádě...

Na poslední únorový den připadá také Mezinárodní den boje proti vzácným onemocněním. Pokud je přestupný rok, slaví se tento den až zítra. Jedná se o akci pořádanou organizací EURORDIS, která sdružuje pacienty se vzácným onemocněním na evropské úrovni. Problémy, kterým čelí lidé s vzácnými nemocemi, se týkají zejména včasné diagnózy, nedostatečného vzdělání lékařů a dostupnosti...
Načíst dalších 10 článků