Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Tepelná čerpadla a nejčastější dotazy

Jedním z nejvyhledávanějších řešení, jak získat zdroj tepla a zároveň ušetřit za provoz domu jsou tepelná čerpadla. Existuje řada variant tepelných čerpadel. Výběr toho správného záleží na množství faktorů. Odlišné tepelné čerpadlo zvolíte v případě, že mátek k dispozici vodní zdroj. Případně zda máte k dispozici pozemek pro tepelné čerpadlo s plošným kolektorem, či zda chcete za pomocí tepelného čerpadla jen vytápět obydlí za pomocí elektřiny nebo i chladit v letním období. Jestli má sloužit k ohřevu teplé vody či nikoliv.

Na pořízení tepelného čerpadla je navíc možné využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Koupě tepelného čerpadla je tak nyní dostupná pro všechny. Dotační program podporuje také nízkopříjmové domácnosti. Na pořízení tepelného čerpadla je možné čerpat dotaci až 180 000 Kč.

Princip tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo můžeme přirovnat k chladničce, která odebírá teplo předmětům, umístěným uvnitř a tímto odebraným teplem v podstatě vytápí místnost, kde je umístněna. V případě tepelného čerpadla je teplo získáváno z okolního prostředí a předáváno dovnitř.

Tepelné čerpadlo odnímá teplo z okolí vytápěného objektu (vzduchu, země nebo vody) a převádí ho na vyšší teplotní hladinu použitelnou pro vytápění a ohřev teplé vody. Převod tepla na vyšší teplotní hladinu je možný díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí. Je to stejný princip, jako když pumpičkou foukáte kolo. Vzduch i pumpička se při stlačování vzduchu výrazně zahřejí. Tepelné čerpadlo dokáže tohoto principu skvěle využít a získat tak zdarma teplo z okolí. Jak ale získat teplo z místa, kde je zima? Ještě více to místo ochladit a tím mu teplo odebrat. Díky tomuto principu může tepelné čerpadlo získat teplo i ze vzduchu, který má teplotu – 20°C. Získávání tepla z takto nízkých teplot je o něco méně efektivní, ale pořád ještě výhodné.

Nejběžněji používané jsou tepelná čerpadla vzduch-voda, které se hodí pro většinu rodinných domů z důvodu hustoty zástavby. U varianty země-voda je potřeba udělat hlubinný vrt, případně postavit plošný kolektor. Obojí vyžaduje hodně plochy i vysokou investici. Systém voda-voda se v ČR objevuje pouze výjimečně.

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda odebírá teplo z okolního vzduchu a využívá ho na ohřev vody. Provoz tepelného čerpadla probíhá ve 3 fázích. Nejprve dochází k získávání tepla z okolního vzduchu, následně dojde ke zvýšení jeho teploty a nakonec je vytvořené teplo využito v domě.

K využítí tepelné energie ve vzduchu slouží takzvaný výparník. Jde o soustavu trubek, kterými cirkuluje chladivo, jehož teplota je vždy nižší než teplota okolního vzduchu. Z tohoto důvodu z něj chladivo dokáže přijímat teplo. Chladivo může mít teplotu až –25 °C, a tak získává teplo, i když je venku pod nulou. Dejme tomu, že venkovní teplota se pohybuje kolem -2 °C a chladivo ve výparníku má teplotu -4 °C. Vzduch je tedy o dva stupně teplejší, a proto dokáže ohřát chladivo. To pak se získaným teplem putuje dál do kompresoru. Ten následně chladivo stlačí a to se díky tomu prudce zahřeje a změní skupenství z kapalného na plynné. Zahřáté chladivo v plynném skupenství se dostává do výměníku. V něm se setkává primární okruh (chladivo) tepelného čerpadla se sekundárním okruhem (voda).

V sekundárním okruhu předá chladivo svou tepelnou energii do vody. Ohřátá voda pak pokračuje do technické místnosti, kde je pomocí trojcestného ventilu rozdělena do nádrží na akumulaci kotlové vody na vytápění nebo do zásobníku pro teplou užitkovou vodu. Jakmile horké chladivo předá své teplo, ochladí se a znovu zkapalní. Pořád je ale pod vysokým tlakem a příliš teplé na to, aby mohlo znovu přijímat tepelnou energii. Proto se musí nejprve ochladit. K tomu dojde pomocí expanzního ventilu. Chladivo je teď díky expanzi podchlazené natolik, že může opět přijímat teplo z okolí, a celý proces začíná nanovo.

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch funguje na obdobném principu jako výše uvedené čerpadlo vzduch-voda. Tepelné čerpadlo však pouze odebírá teplo z venkovního vzduchu a ohřívá vzduch uvnitř budovy. Systém ohřívá vnitřní vzduch přímo, bez prostřednictví topného systému a dosahuje díky tomu vyššího topného faktoru než ostatní tepelná čerpadla. Tímto typem tepelného čerpadla tak není možné ohřívat teplou vodu.

Toto tepelné čerpadlo je obvykle vybaveno také funkcí chlazení a lze využít doplňkové funkce jako odvlhčování nebo čistění a ionizaci vzduchu.

Tepelná čerpadla země-voda

Tepelné čerpadlo, fungující na principu země-voda využívá energie z půdy. Nemrznoucí směs zahřívaná teplem z venkovního prostředí je odváděna do tzv. výparníku, který je součástí každého tepelného čerpadla. Ve výparníku se získané nízkopotenciální teplo předává chladivu, které koluje uvnitř čerpadla. Chladivo se vypařuje a tento plyn je nasáván kompresorem, který plynné chladivo prudce stlačí a díky této kompresi vzroste jeho teplota. Nízkopotenciální teplo je tedy zahřáto na teplotní hladinu cca 80°C. Dále chladivo putuje do kondenzátoru, kde předává tepelnou energii topné vodě, která koluje ve vnitřním, tzv. sekundárním tepelném okruhu. Chladivo poté proudí přes expanzní ventil, který ho ochlazuje, opět do výparníku, kde se celý cyklus stále opakuje.

Nabízí se dvě varianty těchto zařízení. První varianta využívá hlubinného vrtu. Odebírá teplo přímo ze zemského masivu. Jsou navíc nenáročná na prostor. Jsou však náročnější finančně a vyžadují také geologický průzkum a stavební povolení. Hlubinné vrty se hodí těm, kteří mají menší pozemek. Díky vrtu dosáhnete nejúčinnějšího získávání tepla a nejvyšší úspory. Ideální pro ty, kteří kteří nechtějí provádět zásahy do zahrady.

Druhou variantou jsou plošné výměníky (kolektory), které mají nižší pořizovací náklady a v nezamrzlé hloubce pod zemí čerpají teplo nastřádané z letních měsíců. Plošné výměníky však vyžadují větší prostor pro instalaci. Navíc nad výměníky už není možné postavit bazén, cestu ani vysadit strom. Plošné výměníky oceníte, pokud máte velký pozemek a chcete ušetřit na provozu, přičemž pro vás bude prvotní investice stejně vysoká jako u čerpadel vzduch–voda. Nebudete muset vyřizovat stavební povolení a provoz vás bude stát méně než u ostatních druhů čerpadel.

Tepelná čerpadla voda-voda

Máte-li u domu zdroj povrchové či podpovrchové vody, můžete využít tepelné čerpadlo fungující na pricipu voda-voda. Pro systém tepelného čerpadla voda-voda je přírodním zdrojem voda. Ze zdroje odebíráme vodu, necháme ji projít výměníkem tepelného čerpadla (výparníkem), který z ní odebere část tepla a vypouštíme ji většinou do vsakovacího objektu.

Jde o vysoce účinný typ tepelných čerpadel. Podzemní voda má totiž stálou průměrnou teplotu kolem 10 °C, která se nemění s teplotními změnami na povrchu. Jde tedy o nejteplejší zdroj přírodní energie v době její největší spotřeby.

Tepelná čerpadla voda-voda je vhodné instalovat ve větších komerčních nebo obecních objektech, kde lze zajistit pravidelný dozor a údržbu. V rodinných domech je vhodné používat tepelná čerpadla voda-voda pouze v těch lokalitách, kde se v dostatečném množství vyskytuje opravdu kvalitní a snadno dostupná spodní či povrchová voda.

Tepelná čerpadla fungující na tomto principu navíc umí využívat teplo z mnoha různých zdrojů. Například z chladící technologické vody z chlazení hydrauliky z procesů při výrobě piva a vína z chlazení serverů atd.

Nejčastější dotazy

Je instalace tepelného čerpadla náročná?

Instalace tepelného čerpadla je poměrně rychlá a nenáročná. Běžně trvá zhruba 3 dny, k jeho plnému zprovoznění navíc nejsou potřebné žádné velké stavební úpravy. Samotné instalaci tepelného čerpadla předchází stavební připravenost. Do prostoru, kde proběhne instalace tepelného čerpadla, musí být přivedeny veškeré rozvody – napojení otopné soustavy, rozvod teplé užitkové vody a přívod elektrické energie.

Jaká je návratnost investice?

U rodinných domů se návratnost obvykle pohybuje mezi 6-8 lety. V roce 2022 navíc došlo k výraznému růstu cen elektřiny. Návratnost tepelného čerpadla se tak ještě snížila a dá se předpokládat, že ceny se směrem dolů hned tak nehnou. Proto čím dříve si tepelné čerpadlo nainstalujete, tím dříve a nejspíše i rychleji se vám vaše investice vrátí.

Je provoz tepelného čerpadla efektivní?

Efektivitu provozu ovlivňuje i topný faktor TČ (tzv. COP). Ten ukazuje poměr získané tepelné energie ke spotřebované elektrické energii. Topný faktor tedy ovlivňuje ekonomiku provozu tepelného čerpadla. Čím vyšší topný faktor je, tím účinnější je tepelné čerpadlo.

Je tepelné čerpadlo ekologické?

V kombinaci hybridním řešením s fotovoltaickými panely lze tepelné čerpadlo považovat za maximálně úsporný a ekologický zdroj tepla.

Je možné tepelné čerpadlo využít k chlazení?

tepelné čerpadlo je velmi univerzálním prostředkem, které umožní zachovat tepelnou pohodu v domácnosti jak v zimě, tak i v letních měsících. S tepelným čerpadlem získáte jeden zdroj pro vytápění ale i pro chlazení. Systém umožňuje chytře zpracovávat tepelnou energii ze vzduchu nebo ze země v závislosti na sezónních podmínkách a konkrétních požadavcích.

Kolik díky tepelnému čerpadlu ušetříte?

Výše úspory se může pohybovat v rozmezí kolem 30-80 % celkové spotřeby domácnosti. Výslednou úsporu ovlivňuje například stávající forma vytápění či způsob použití topného systému. Záleží také na topném faktoru a energetické účinnosti. V neposlední řade závisí také na typu čerpadla.

Jaká je životnost tepelného čerpadla?

Tepelné čerpadlo vydrží bez problému sloužit přibližně 15 let, ale běžně slouží i delší dobu.

Potřebuji na instalaci tepelného čerpadla stavební povolení?

U tepelných čerpadel s celkovým výkonem do 20 kW není potřeba žádné stavební povolení (a ani není třeba ohlášení o stavbě). Je však nutné získat územní souhlas. Územní souhlas je možné získat dvěma způsoby – můžete získat souhlas sousedů anebo územní rozhodnutí.

Je údržba tepelného čerpadla náročná?

Jen správně fungující tepelné čerpadlo efektivně topí a tedy šetří a je třeba se o něj také trochu starat. Ale údržba samotného tepelného čerpadla není vůbec nijak náročná.

Jsou potřeba pravidelné revize tepelného čerpadla?

Pokud je tepelné čerpadlo koncipováno jako monoblok, revize nejsou potřebné. Tato čerpadla mají uzavřený chladivový okruh na venkovní jednotce a nepokračují dále do domu. Nemrznoucí kapalina je uzavřená uvnitř systému a nemůže uniknout, není tedy ani nutné provádět revizi chladiva.

Kdo může získat dotaci na tepelné čerpadlo?

K získání dotace na výměnu tepelného čerpadla musíte splňovat následující podmínky:

  • Chcete vyměnit kotel na tuhá paliva, tedy aktuálně topíte kotlem na uhlí nebo dřevo s ručním přikládáním.
  • Jde o hlavní zdroj vytápění, kotel tedy musí sloužit jako hlavní zdroj tepla (více než 50%) nebo jako druhý zdroj spolu s plynem, elektrokotlem atd.
  • Dům je z hlediska energetické náročnosti zahrnut do kterékoliv třídy (A až G).
  • Žádat mohou pouze fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše 3 bytovými jednotkami.
  • S předložením žádosti a realizací výměny kotle musí souhlasit všichni majitelé nemovitosti.

Jakost je jiné označení pro kvalitu, nebo hodnotu, případně pro souhrn vlastností. A jak je to s pravopisem? Není v tom žádný větší zádrhel. Musíme si pouze opět pomoci rozložením slova jakost na jednotlivé části. Sice se jakost skloňuje podle vzoru kost, ale základem slova rozhodně kost není. Slovo jde rozdělit na základ „jak-“ a přípony „-ost“....
  •  
  •  
  •  
  •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

CSR jsou tři písmenaa, se kterými se v dnešním světě setkáváme denně. Jedná se totiž o jeden z mála způsobů, jak se mohou značky v dnešním světě odlišit. CSR z angličtiny zkráceně označuje Corporate Social Responsibility, což se překládá jako společenská odpovědnost firem či podniků. Společenská odpovědnost firem – existuje ještě vůbec? Společensky odpovědná firma...

Je to tu zase. Záludné zdvojení souhlásek „-nn-“. Ale nezoufejte, není to tak složité, jak se na první pohled může zdát. Vysvětlíme si to na příkladech. Správně je pouze každodenní!Abychom si s tímto přídavným jménem hravě poradili, potřebujeme ho rozložit na jednotlivé části, ze kterých vzniklo. Jak to tedy je? Stačí, když identifikujeme základ slova „-den-“,...

U tohoto zákeřného slova se můžete nechat pěkně nachytat. Jak se tedy správně píše? A co znamená, že je něco dceřinné? Přesně to si vysvětlíme na příkladech. Správně je dceřináMohli byste říct, že se toto přídavné jméno odvozuje od základu „dceřin“, a tím pádem nám po přidání koncového –ný vzniknou dvě n. Bohužel tomu tak...

Burkiny, burkiny, burkiny. V poslední době to je velice frekventované slovo, proto je až s podivem, že zatím není zaneseno ve slovnících spisovného jazyka. Jak si tedy poradit s pravopisem u tohoto slova? Ačkoliv to zatím jazykoví vědci zatím nestihli zapsat do moudrých knih, lze určit správnou variantu. V našem případě je správná varianta burkiny. Vysvětlení pravopisu je jednoznačné,...

Současná situace na světovém trhu je neúprosná a konkurence číhá na každém rohu s vidinou získání byť i sebemenšího náskoku na ostatní. Každá chybička či pozdní reakce na vývoj trhu může mít v dlouhodobém horizontu podnikání dalekosáhlé důsledky na oblibu, dobré jméno, ale zejména zisk z prodeje, který je brán jako hlavní měřítko úspěšnosti každé firmy. Co...

Krize, konkrétné aktuální krize covidová zasáhla drtivou většinou podnikatelů na území ČR. Podnikatelská činnost je v mnoha odvětvích už několik měsíců pozastavena. Pokud hledáte inspiraci na to, jak na krizi reagovat, jste tady správně. 1. Hlavně něco dělejtePro firmu, které pomalu dochází finance a jakákoliv krize jí šlape na paty, je nejdůležitější si tuto skutečnost...

V tomto případě se jedná o předložku a podstatné jméno, které se píší zvlášť. Není to příslovečná spřežka, která vzniká z ustálených spojení. Můžeme si pomoci tím, že mezi předložku „za“ a podstatné jméno „chvilku“ může vložit další slovo. Například za malou chvilku. Pravopisně správně je pouze „za chvilku“ psáno zvlášť. Význam spojení za chvilku pravděpodobně vysvětlovat...

Než začnete tipovat, zda napsat i či y, udělejte si jasno v podstatných jménech tip a typ, která patří k snad nejčastěji zaměňovaným výrazům. Tip a tipovatTip používáme ve významu rada, doporučení, odhad. Odvozené sloveso tipovat tedy znamená odhadovat výsledek, odhadovat vítěze, formulovat předpověď apod.. Tipováním se vlastně pohybujeme v oblasti spekulace, přesnou odpověď často...

Ženské jméno Aneta má původ v hebrejském jméně Hannah, což znamená milostivá, milostiplná, vtipná, ale také sebevědomá. Latinazací toto jméno ztratilo počáteční H. Při přejímání zdrobnělé formy Anna → Anette z francouzštiny vznikla samostatná forma tohoto jména s koncovkou -eta. V českém kalendáři se také vyskytuje v podobě se zdvojeným T, tedy jako Anette. Kdy...

Rychlé vysvětlení toho, co znamená slovo skinning – pokud ho hledáte, jste tady správně. Není na tom nic složitého, skinning je druh internetové reklamy. Co znamená skinning Jedná se o formu reklamy, kdy je design webu a jeho celkové provedení přizpůsoben korporátní image klienta. Pomáhá tak sjednotit marketingovou komunikaci. Page Skinning vytváří silnou identitu značky...
Načíst dalších 10 článků