Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Týden bez odpadu 2022

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik vyprodukujete odpadu? A co se s odpadem následně děje? V Evropě patříme v produkování odpadu k průměru. Navíc jsme poměrně zdatí v třídění, i když v tuzemsku chybí systém záloh na PET lahve a plechovky.

A co kdybychom odpad neprodukovali vůbec? Tímto směrem se vydali vyznavači životního stylu zero waste.

Kdy je Týden bez odpadu?

Týden bez odpadu je mezinárodní událost, probíhající od 5. do 11. září (5. – 11. 9.).

Zero waste

Zero waste je kompletní životní styl. Jde o přístup, který se snaží omezit produkci odpadu v životech jednotlivců, komunit, firem i států. Tvorba odpadu s sebou nese mnoho negativních dopadů na naše zdraví i životní prostředí. Dá se snížit tím, že přemýšlíme nad tím, co skutečně potřebujeme, a také tím, jak a jaké věci používáme a jak s případným odpadem nakládáme.

Charakteristika zero waste

Zero Waste je zachování všech zdrojů způsobem uvědomělé produkce, spotřeby, znovupoužívání a zužitkování produktů, obalů a materiálů bez spalování a bez úniků do půdy, vody a vzduchu, které ohrožují životní prostředí nebo lidské zdraví.

Zero Waste se týká postupů nakládání s odpady a způsobů plánování, které kladou důraz na prevenci vzniku odpadů, na rozdíl od způsobu zacházení s odpady způsobem „na konci potrubí“ (tedy, řešením následků a ne příčin). Jedná se o celý systémový přístup, který se zaměřuje na masivní změnu ve způsobu, jakým materiály procházejí společností, což nevede k žádnému odpadu.

Nulový odpad zahrnuje více než odstraňování odpadu prostřednictvím recyklace a opětovného použití, zaměřuje se též na restrukturalizaci výrobních a distribučních systémů s cílem snížit plýtvání. Filosofie nulového odpadu je spíše ideálním cílem nebo než přímo tvrdým cílem. Zero Waste poskytuje základní zásady pro neustálou práci na odstraňování odpadů.

5R pro život bez odpadu

Autorka Bea Johnson ve své knize Domácnost bez odpadu uvádí pravidlo 5R – pět kroků, kterými by se měla řídit domácnost, která chce výrazně snížit své odpady, a tedy také negativní vliv na Zemi:

 • Refuse – Zamítnout (co nepotřebujeme)
 • Reduce – Zredukovat (co potřebujeme a nemůžeme zamítnout)
 • Reuse – Zužitkovat (co spotřebováváme a nemůžeme zamítnout nebo zredukovat)
 • Recycle – Zrecyklovat (co nemůžeme zamítnout, zredukovat, nebo zužitkovat)
 • Rot – Zkompostovat (zbytek)

Zero waste a klimatická změna

Koncept Zero Waste se ve své podstatě zabývá pouze tuhým odpadem. V individuálním smyslu jde o odpad komunální a konkrétněji domovní. Existuje ovšem velké množství dalších typů odpadů: dřevní odpad, organický odpad, jaderný odpad, hořlavý odpad, zahradní odpad apod.

I přes toto úzké zaměření může koncept Zero Waste částečně přispět k ochraně klimatu. Opětovné použití materiálů či produktů může vést k celkovému snížení spotřeby a důsledkem toho může dojít ke snížení vzniku emisí skleníkových plynů. Například v ČR připadá na osobu 12,19 tun CO2eq ročně. Z tohoto množství tvoří odpadové hospodářství 4,4 %, což odpovídá 540 kg CO2eq na obyvatele ročně. Tyto emise vytvářejí primárně skládky odpadu, na nichž dochází k rozkladu biologicky rozložitelného materiálu, během něhož uniká do atmosféry skleníkový plyn metan. Tento podíl je tedy možné částečně snížit prostřednictvím metod Zero Waste.

V praxi se s implementací Zero Waste strategie můžeme setkat v německém městě Kiel. Za předpokladu zvýšení míry recyklace ze současných 48 % na 65 % a dalších opatření dojde ke snížení emisí CO2 o 13 500 tun do roku 2050. To odpovídá celkovým emisím CO2 téměř 1 300 lidí v Německu (to pro představu činí přibližně 0,5 % počtu obyvatel Kielu).

Kolik vyprodukujeme odpadu

Dle dat Eurostatu z roku 2020 vyprodukuje průměrný Evropan 505 kg komunálního odpadu. Což je o 4 kg více než v roce 2019 a o 38 kg více než v roce 1995. Množství vyprodukovaného komunálního odpadu se však výrazně liší napříč evropskými státy.

Nejvíce komunálního odpadu vyprodukují Dánové (845 kg), Lucemburčané (790 kg) a Malťané (643 kg). Nejméně pak Maďaři (364 kg), Poláci (346 kg) a Rumuni (287 kg). Češi jsou se svými 507 kg komunálního odpadu na osobu opravdovým průměrem. Rozdíly mezi zeměmi odrážejí rozdíly ve vzorcích spotřeby a ekonomickém bohatství a také rozdíly ve sběru a nakládání s komunálním odpadem. Rozdíly vznikají také díky rozdílnému přístupu k odpadům z komerční sféry, se kterým se ne vždy nakládá jako s komunálním odpadem.

Třídím, třídíš, třídíme

Češi jsou přeborníky ve třídění odpadu. 73 procent obyvatel Česka odpad pravidelně třídí. Téměř čtvrtina Čechů je naproti tomu opačným extrémem a o recyklaci se vůbec nezajímá. Šest z deseti Čechů dokonce třídí veškerý odpad, který v domácností vyprodukují.

Česká třídící praxe je značně odlišná od těch zahraničních. V mnohých evropských zemích se mohou vyhazovat pouze takzvané tvrdé plasty, například pet lahve či obaly od šamponů. Měkké plasty, například mikrotenové sáčky, země vyhazují do směsného odpadu.

Jak správně třídit odpad

Třídění odpadu ale může být u mnohých obalů pěkný oříšek. Zda můžete daný odpadek zrecyklovat, a do jaké popelnic ho vyhodit, vám poradí značky a čísla či zkratky na obalech. Můžete například do žlutého kontejneru vyhodit mikrotenový sáček, polystyren, láhev od oleje či zubní kartáček? Na všechny zmíněné věci je odpověď ano. Pokud si nejste jistí, co patří do jaké popelnice, můžete nahlédnout do slovníčku odpadů, který připravila iniciativa samosebou.cz.

Různé typy odpadu

 • Komunální odpad – je podle platné legislativy veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce.
 • Zbytkový komunální odpad je složka komunálního odpadu, která zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu.
 • Tuhý komunální odpad (TKO) – je komunální odpad, který si za běžných atmosférických podmínek uchovává svůj tvar
 • Domovní odpad – je odpad z domácností a z činností spojených s úklidem obytných objektů. Jedná se především o běžný odpad z denní spotřeby domácností.
 • Biologicky rozložitelný odpad – je jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu (např. potraviny, odpad ze zeleně, papír).

Co se děje s odpadem

S vyprodukovaným odpadem je třeba nějakým způsobem naložit. Od jednotlivých občanů a firem, kteří odpad ukládají do popelnic a kontejnerů, obvykle odpad vyvážejí popelářskými vozy obecní či městské komunální služby. Po jeho shromáždění se obvykle využije jedna z následujících možností:

 • opětovné využití
  • materiálové využití
  • recyklace
  • kompostování

  Variant, jak se stát vlastníkem nějaké kryptoměny, je několik: Nákup za peníze – ano, kryptoměnu můžete koupit (za peníze na burze).Těžba / mining – těžíte za pomocí vysoce výkonných strojů a získáváte odměnu.Trading – krypto lze směnit za jiné krypto na burze.Airdrop – získat krypto lze i v rámci airdropu (odměna za to, že stanete...
 • energetické využití
  • přímé spalování / zplyňování
  • výroba paliv
 • uložení na skládce odpadů

Zvláštním způsobem se nakládá s některými nebezpečnými odpady, například jaderným odpadem. Samostatnou kapitolu také tvoří nebezpečný odpad jako jsou vybité baterie, staré léky, oleje, staré ledničky a další elektrospotřebiče. Takovýto odpad do běžné popelnice nepatří, ale je možné je odvézt do sběrného dvora. Nepoužité či prošlé léky je možné vrátit v lékárně, baterie je možné odevzdat v elektroprodejnách.

Jak probíhá recyklace PET lahve

Recyklace PET láhví začíná už u nás doma a pak je třeba tento odpad odnést a správně vytřídit do nádob na třídění plastu.

Žluté kontejnery máme v České republice doslova na každém rohu (průměrně to k nim máme 96 metrů).

PET láhve vždy před vhozením do kontejneru sešlápněte – zmenší se objem odpadu a tím snižujeme počet potřeby svozů (šetříte místo v kontejneru i v samotném svozovém autě).

Samotný svozový vůz má v sobě lis, který objem plastového odpadu zmenší ještě přibližně šestkrát.

Na třídírně se plastový odpad ručně dotřídí, aby se oddělil od nežádoucích složek odpadu.

Dotříděný plast se pak lisuje do balíků a odváží se k recyklaci – i plast je totiž důležité připravit na jeho další využití.

Dále je zapotřebí ho namlít, aby bylo možné jej v této formě zpracovat pro daný účel – využití zrecyklovaného plastu je totiž značně široké a různorodé.

Recyklovaný plast se promění na tzv. granulovaný plast (regranulát), který se používá při zhotovování nových výrobků.

Využití recyklovaných PET láhví

Nejčastěji se z recyklovaných PET láhví vyrábí láhve nové.
Dále jsou to nové plastové obaly, módní doplňky, pleny, koberce, spacáky a mnohé další. I my jsme již psali o některých věcech, které byly vyrobeny z vláken recyklovaného plastu – cool batoh, šaty, fleecová bunda – nebo o 3D tiskárně, která tiskne z recyklovaných plastů.

PET láhve nejsou jediným plastem, který je zapotřebí třídit. Ze všech plastových materiálů, které se správně vytřídí, lze recyklací dosáhnout smysluplného zužitkování odpadu.

Neváhejte tedy a všechen plast třiďte správně, protože díky vaší podpoře tak může příběh plastu pokračovat!

 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Už na první pohled je zřejmé, že se nejedná o slovo ryze české, nýbrž o výraz přejatý z cizího jazyka. Možná i proto mají lidé s psaním slova portfolio potíže. Nejdříve je nutné zmínit, že pravopisně správně je pouze tvar portfolio. Občas se objevuje také varianta portfolium, nebo portfólio, ale oba tvary jsou chybné! Pokud chcete používat...

Další zemí, kterou zde budeme rozebírat, je chudý rozvojový stát nacházející se na jihu Asie v Bengálsku. Žije v něm více než sto padesát milionů obyvatel. Plno lidem dělá tento stát po gramatické stránce problém. Jak se tedy píše? ✅ Bangladéš – jediná správná varianta, která se píše se š.❌ Bangladéž – nesprávná varianta, kterou...

Každý, komu někdo zemřel, slaví Svátek zesnulých. Položí na hrobeček kytku, nebo zapálí svíčku… Kdy se slaví Svátek zesnulých?Památka na zesnulé (Dušičky) se slaví 2.listopadu (2.11).Jak se slaví Dušičky u nás?Pozůstalý přinese zesnulému něco na hrob (kytičku), obvykle zapálí svíčku a zavzpomíná na zemřelého. Uctí jeho vzpomínku tím, že na něho vzpomínají v dobrém.Kriminalita, vandalismusBohužel...

Nevíte, jestli ve větě psát sami nebo samy? Pokusím se vám to vysvětlit tak, abyste v tom neměli zmatek. Slovo sami je zájmeno, ale je potřeba si uvědomit, že se vztahuje k množnému číslu. V čísle jednotném by se jednalo o zájmeno sám/sama. Sami i samy je správněObě varianty jsou správné a můžete se s...

Nejvíc mi vyhovuje, když pracovat vůbec nemusím, ale o tom dnešní článek nebude. Zaměříme se na problematiku kancelářského nábytku. Všude kolem nás se to jen hemží reklamami, které nás přesvědčují, že ergonomická židle je to nejlepší pro naši páteř, ale na druhou stranu pak vidím fotky lidí, jak si leží v pohodě s notebookem v posteli. No… Jsou to...

Den vítězství je v kalendářním pořadí druhý ze sedmi českých státních svátků. Trochu nadsazeně můžeme říci, že slavíme vítězství dobra nad zlem, datum 8. května 1945 bylo z historického hlediska velmi důležité, protože se jedná o formální ukončení 2. světové války.  Kontext 8. května 1945 Hrůzy 2. světové války tu asi nemusím připomínat, ale pro...

Možná si mylně myslíte, že víte, jak napsat příbuzné slovo ke slovu téma. Toto slovíčko je ale docela záludné. Kdo ví proč, podstatné jméno téma píšeme s dlouhým e, ale slova k němu příbuzná píšeme zásadně s krátkým e.  Pravopisně správně je tematický. Krátké e najdete i u dalších příbuzných slov, jako je tematika či...

Další chyták, který se pojí s cizím slovem. Podle českého pravopisu je přípustný pouze tvar trénink. V dnešní době to může působit trochu zvláštně, protože se setkáváme s mnoha anglicismy, ale opravdu je gramaticky správně pouze varianta trénink. Variantě tréning se v češtině vyvarujte, protože je nespisovná. Trénink je příprava a zlepšování se v určité dovednosti s cílem získání lepších dovedností...

Rabat, marže a přirážka jsou pojmy z oblasti financí, kterým bychom měli rozumět, abychom byli finančně gramotní. Bohužel se často zaměňují. Teď je ale máte jedinečnou možnost jednou provždy pochopit. Jaký je rozdíl mezi rabatem, marží a přirážkou?Co je to rabatJedná se o slevu z kupní ceny, která je poskytnutá zákazníkovi v rámci faktury nebo...

Každý si jistě vybaví film Aljaška v plamenech. Ale umíte správně napsat název největšího státu USA? Nejste si jistí? Nevadí. Od toho tu je náš text. Pravopisně správně je Aljaška! Proč tomu tak je? Odpověď je jednoduchá. Název Aljaška pochází z aleutštiny. A dokonce i v českém jazyce si stále toto označení ponechává původní pravopis. Zkomoleniny jako Aliaška,...
Načíst dalších 10 článků