Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
Zkuste vyhledat např.   Gramatika, Čeština, Pravopis

Zdanění kryptoměn a jak na to

Kryptoměny jsou vysoce diskutovaným tématem. Pozornost k sobě přitahuje nejen jejich rozkolísanost, ale také otázka zdanění. Svět kryptoměn je stále poměrně novým fenoménem, takže speciální úprava v oblasti daní pro ně stále chybí. Na první pohled to může vypadat, že není nutné danit kryptoměny, opak je však pravdou. Výnosy z kryptoměn jsou příjmy jako každé jiné. Daň z příjmů musejí odvádět zaměstnanci, kteří s kryptoměnami jen obchodují i OSVČ nebo firmy, které je těží, či za ně prodávají své zboží a služby.

Kryptoměny z pohledu finanční správy

Naše instituce finanční správy ani ČNB na kryptoměny nenahlíží jako na investice. Z tohoto důvodu nelze počítat s tzv. časovým testem. Díky časovému testu se zisk z investic držených déle než tři roky nedaní.

Finanční správa pohlíží na kryptoměny jako na zboží, se kterým je možno:

 • obchodovat,
 • produkovat,
 • směňovat na reálném trhu.

Město Bochov se nachází v okresu Karlovy Vary v Karlovarském kraji 16 km jihovýchodně od Karlových Varů. Žije v něm přibližně 1 900 obyvatel. Historický střed obce tvoří čtvercové náměstí s kašnou a parkem. Západně od centra se na kopci tyčí zřícenina hradu Hungerberg. ✅ Bochov – jediná správná a spisovná varianta. Zdůvodnit si ji můžeme tím, že...

Obchod probíhá na burze kryptoměn. Na burze dochází ke směně za běžné peníze či za jiné kryptoměny. Za produkci kryptoměn je považována jejich těžba. Kryptoměny je také možno směňovat na reálném trhu za zboží či služby.

Z daňového pohledu je kryptoměna nehmotným aktivem. Jde vlastně o jakousi zásobu, tomu pak odpovídají i metody jejího oceňování pro daňové účely.

Jak kryptoměny danit

Z hlediska zdanění je nutné si uvědomit, které operace kryptoměnami či kryptoaktivy zdanění podléhají. Daní se realizované zisky, příjem z kryptoměn je možno zařadit do § 10 zákona o daních z příjmů jako ostatní příjmy.

Danění kryptoměn se nás bude týkat ve dvou případech. Dani podléhají zisky ze směny kryptoměny za fiat měnu, ale také zisky vznikající ze směny dvou kryptoměn. Klíčovým ukazatelem je zisk, tedy rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou kryptoměny. Zisk bychom měli správně počítat nejen z prodeje kryptoaktiva jako takového, ale také ze směny za jinou kryptoměnu nebo zboží. V ČR se zatím daní zisky z kryptoměn, nikoliv samotné jejich držení.

Příjem z kryptoměn

Jednoduše řečeno, příjmem z kryptoměn je zisk, navýšení majetku. V podstatě jde o rozdíl mezi výdajem na nákup kryptoměny a příjmem z jejího prodeje nebo z její směny (na jinou kryptoměnu nebo za zboží/službu).
Vždy jde o rozdíl mezi hodnotou kryptoměny při jejím pořízení a hodnotou kryptoměny při její směně/prodeji. Od takto vypočítaného zisku lze ještě odečíst transakční náklady vzniklé v souvislosti s nákupem a prodejem/směnou kryptoměny. Nic jiného. Z kryptoměn se neodvádí zdravotní ani sociální pojištění.
Zdanitelným příjmem z kryptoměn tak může být:

 • rozdíl mezi cenou nákupní a cenou, za kterou jste je prodali (obchodování, kvazi-investice),
 • rozdíl mezi náklady na produkci (službu, směnu) a výnosy z jejich prodeje za kryptoměny,
 • rozdíl mezi náklady na těžbu kryptoměn a výnosy z ní,
 • setkat se můžeme i se ziskem z darovaných/zděděných kryptoměn.
 • Pozor na těžbu!

  Pro těžbu, tedy produkci kryptoměn je v současnosti nutné mít živnostenské oprávnění, pro obchodování s nimi na burze však živnostenské oprávnění zřizovat nemusíte. Prodej reálného zboží a služeb za kryptoměny nevyžaduje žádné speciální oprávnění, jen to oprávnění podnikat, které se vztahuje k odvětví výroby a služeb, v němž jste aktivní.

  Za kryptoměny smějí prodávat své zboží a služby jak běžní lidé (zde samozřejmě po vzájemné dohodě a s odpovídajícím způsobem zdanění vedlejšího nepravidelného příjmu), tak i výrobci, poskytovatelé služeb a obchodníci (od milionového celkového obratu se na kryptoměny může vztahovat DPH).

  Postup zdanění kryptoměn

  Při danění je nutné rozlišovat, zda daní zaměstnanec bez živnostenského oprávnění, OSVČ anebo právnická osoba. Ve všek případech jde o zdanění ostatních příjmů.

  Nejproblematičtější je ovšem pro účely zdanění zjistit nákupní cenu, kterou od té prodejní odečítáte. Stejně jako u zásob máte v podstatě dve možnosti. Můžete využít aritmetický průměr nákupních cen toho objemu kryptoměny, který jste prodali (bere se od nejstarších), nebo účtovat opravdu každou nákupní cenu, a to metodou FIFO, tedy opět od nejstarších (First In First Out).

  Danění jako zaměstnanec

  V případě zaměstnanců není obchodování s kryptoměnami soustavnou činností, takže se na ně ani může vztahovat osvobození. Jediná úleva, kterou může zaměstnanec využít je v případě, že příjem obchodování z kryptoměn je nižší než 30 tisíc Kč. V tomto případě je možné využít osvobození od daně z důvodu tzv. příležitostných příjmů. I tato položka se však musí tato položka zapsat – do přílohy č. 2.

  Do příležitostných příjmů se počítají všechny příležitostné příjmy, nejen ty z kryptoměn. Jakmile se tento limit překročí, už se daní celý příležitostný příjem, i těch prvních třicet tisíc korun, nikoliv jen to, co je nad nimi. A pozor, nebavíme se o zisku, ale opravdu jen o příjmu! Tedy částce za prodej kryptoměny nebo o hodnotě, kterou jste směňovali za jinou kryptoměnu, či za zboží/službu.

  I u kryptoměn zůstává možnost snížit daňový základ o odečitatelné položky nebo využít slevy na dani (na poplatníka, na manžela/manželku, na děti, životní pojištění, penzijní spoření nebo dary na veřejně prospěšné účely).

  Danění jako OSVČ

  Zaměstnanec s živnostenským listem nebo živnostník daní zisk z kryptoměn jako „ostatní příjem“. K výpočtu zisku se přitom přistupuje stejně jako u zásob (zboží, movitých věcí), protože kryptoměny jsou z pohledu účetnictví jako tato kategorie vnímány. Jednoduše se proto od ceny při prodeji/směně kryptoměny odečte cena za její pořízení. Nic víc a nic méně.

  Spekulace s kryptoměnami není podnikatelskou činností, nelze uplatnit výdajový paušál (80, 60, 40 nebo 30 %), ani režim paušální daně.

  Od prodejní ceny kryptoměny nelze odečítat jiné náklady, než ty na pořízení kryptoměny. Takže s náklady na provoz kanceláře, na pořízení vybavení tu neuspějete a daňový základ s nimi rozhodně nesnížíte. U obchodu s kryptoměnami prostě nejde o podnikatelskou činnost a rovněž příjem z kryptoměn nelze umístit ani do příjmů kapitálových.

  Danění jako právnická osoba

  Firmy musí mít vytvořenu vnitřní směrnici pro oceňování kryptoměn. Jaké způsoby ocenění jsou k mání, na to se podíváme níže v textu. I pro firmy platí, že se daní pouze zisk z kryptoměny obdržený v době jejího prodeje nebo směny.

  Sazba daně

  Fyzické osoby a OSVČ

  Daň ze zisku z kryptoměn je tradičních 15 %, ale pozor, od roku 2021 je zavedena nová sazba daně ve výši 23 %. Vyšší daň platí jen ti, kdo překročí 48násobek průměrné mzdy za rok. Zvýšenou sazbu odvádějí jak zaměstnanci, tak OSVČ. Nutno dodat, že na rozdíl od starší daně solidární, nová vyšší daň z příjmů se týká i pasivních a ostatních příjmů, takže i příjmů z kryptoměn (i když jen v částkách nad výše uvedenými limity)!

  Zvýšenou sazbu daně platí fyzické osoby, které překročí roční příjem nad 1 867 728 Kč.

  Právnické osoby

  Právnická osoba odvádí daň ve výši 19 % ze základu daně. Výhodou může být, že příjmy, které plynou z kryptoměn, se promítnou do celkového hospodářského výsledku. Tudíž lze případnou ztrátou firmy v jiné činnosti ponížit zisk z kryptoměn (daňový základ). Ale vždy jen v daném účetním roce.

  Zdanění směny zboží a služeb za kryptoměny

  V případě směny zboží a služeb za kryptoměny je nutné rozlišovat, zda jsme prodejce či kupující.

  Danění jako prodejce

  Jakmile nabízíte své služby nebo zboží za kryptoměny, musíte vystavit fakturu nebo účet stejně v korunách a k tomu připsat ekvivalent v dané kryptoměně podle její aktuální hodnoty.

  Pro účely zdanění se budou počítat jen příjmy v korunách, vývoj kurzů kryptoměn nemá na zdanění sebemenší vliv, nesouvisí totiž v tomto případě s podnikáním (podobně jako kurzová rizika, když prodáváte za zahraniční měnu). Stejně se postupuje, když za kryptoměny nakupujete daňově uznatelné položky nutné pro vaše podnikání – vše zůstává vyjádřeno v korunách.

  Danění jako kupující

  Jestliže jste ten, kdo za kryptoměny nakupuje, je vaším ziskem rozdíl hodnoty kryptoměny v době jejího pořízení oproti době její směny za cokoliv. Proto pokud došlo k nárůstu hodnoty kryptoměny, tento nárůst je nutné zdanit. Může se vám stát, že se kupované zboží nebo služba prodraží. Ale jen o daň kterou byste stejně zaplatili při směně kryptoměny do FIAT měny.

  Zdanění těžby

  Těžba kryptoměn už je podnikáním, soustavnou činností – přitom může jít jak o činnost hlavní, tak i vedlejší. Ke zdanění se přistupuje jako ke každému jinému, s tím, že v tomto případě už jde o příjmy ze samostatné činnosti. Jako příjem se zde bere směna za FIAT (reálná měna) nebo korunový ekvivalent zboží či služby.

  Jestliže máte účetnictví s vedením skutečných nákladů, odečítáte si od příjmu z kryptoměn všechny náklady na jejich těžbu (včetně provozu kanceláře atd.). I zde se dá nastavit paušální daň (při obratu do milionu, přihlásit se k ní lze jen jednou za rok, cca do 10. ledna každého roku) nebo alespoň paušální výdaje (zde to bude 60 %).

  Vzhledem k tomu, že pro těžbu krypta jsou potřebné počítače s extrémním výkonem, bez vysokých vstupních nákladů se neobejdete. Jenže ztrátu v tomto případě nelze rozpustit do následujících účetních období.

 •  
 •  
 •  
 •  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Ostatní uživatelé také četli:

Astroturfing je nekalá marketingová metoda, jež se dá označit za jeden z druhů tzv. guerilla marketingu. Astroturfing dovede značnou měrou ovlivnit spotřebitelské chování, volební preference politických stran či názory jednotlivců. O astroturfinguNázev astroturfing vznikl jako protipól k pojmu grassroots. Slovo grassroots se používá pro označení situace, kdy dochází k  přirozenému (spontánnímu) šíření pozitivních (a nebo negativních) reakcí od zákazníků. Úspěch...

Zkusit nebo skusit. To je oč tu běží. Jestli se vám to doposud pletlo, tak vám to rád vysvětlím na příkladech. Slovo zkusit totiž jinak píšeme a jinak vyslovujeme, což je více než matoucí. Správně je zkusitJedinou správnou variantou je zkusit. Významově tím míníme dát něčemu šanci ve smyslu dělat něco poprvé. Písmeno z samozřejmě...

Objetí zdarma (Free hugs) můžete získat zejména 5. července. Právě v tento den se lidé po celém světě na veřejnosti objímají, a to především s osobami, které vůbec neznají. Kromě Mezinárodního dne objetí zdarma exituje také Mezinárodní den objímání, který připadá na 21. leden. Kdy slavíme Mezinárodní den objetí zdarma? Mezinárodní den objetí zdarma každoročně...

Světovým dnem uprchlíků si připomínáme, že příběhy milionů uprchlíků ve světě jsou příběhy o utrpení, ale i o odvaze a vytrvalosti. Vyhnáni ze svých domovů válkou nebo pronásledováním jsou zcela závislí na velkorysosti zemí, které jsou ochotny postarat se o ně. Kdy se Světový den uprchlíků slaví?Světový den uprchlíků se každoročně slaví 20. června (20....

Služba, která odpovídá cateringu, byla v České republice i dříve, ale postupně se vžilo jednoslovní označení catering. A o jakou službu se jedná? Catering je označení pro dodávku hotových jídel ve velkém, zajištění hromadného pohoštění, ale také pohoštění při společenských akcích (při svatbě, pohřbu, oslav narozenin atd.). Lidé, kteří mají trochu cit pro český jazyk, tak...

Below the lines, tzv. podlinková komunikace je forma marketingové komunikace využívající nemasové, presně zacílené formy oslovování. Do BTL marketingu spadá i prodej v kamenném obchodě nebo na stánku, přímý marketing, reklama v místě prodeje. Protějškem je ATL – above the lines, tedy forma marketingové komunikace komunikace využívající masmédia (televizi, rádio, internet, tisk, outdoor). Rozdíly mezi...

Above the line, tzv. nadlinková komunikace je forma marketingové komunikace využívající masmédia (televizi, rádio, internet, tisk, outdoor). Protějškem je BTL – below the lines, tedy podlinková komunikace, ta zahrnuje nemasové, přesně zacílené formy oslovování. Takže sem spadá i prodej v kamenném obchodě nebo na stánku, přímý marketing, reklama v místě prodeje. Rozdíly mezi nadlinkovými a...

Výslovnost, ta člověka dokáže často zmást. Mnoho lidí se splete, zejména pak děti často píší sních s ch na konci. Chybovat je lidské, odpouštěti božské. Budiž vám odpuštěno, pokud jste se někdy v tomto slově spletli. Pamatujte tedy, že spisovná varianta je pouze sníh! Sníh je sice v zimě čím dál vzácnější, ale přesto je dobré si správný...

HORECA je zkratka, která označuje segment trhu, který se zabývá hotelnictví, restauracemi, kluby, kavárnami, pivnicemi a jinými typy pohostinství. Zkratka vznikla z prvních slabik anglických slovíček HOtels, REstaurants, Café. Je to poměrně široká oblast trhu, ale jednotlivé složky mají spolu mnoho společného. Mezi základní poznávací znamení patří, že pracovní místa v tomto segmentu jsou často pouze dočasná...
Načíst dalších 10 článků